Wsparcie ogniowe – polega na wykonaniu zadań ogniowych przez środki rażenia będące w dyspozycji dowódcy określonego szczebla lub jego przełożonego na korzyść podległych związków taktycznych (oddziałów, pododdziałów) wojsk lądowych w celu obniżenia potencjału bojowego przeciwnika, jego zdolności bojowej, zdezorganizowania jego działań i zapewnienia wojskom własnym sprzyjających warunków do wykonania postawionych im zadań operacyjno-taktycznych.
Siły i środki wyznaczone do wsparcia ogniowego nie są podporządkowane dowódcy, na którego korzyść działają, lecz wykonują jedynie zadania bojowe stawiane przez tego dowódcę[1].

Charakterystyka edytuj

Wsparcie ogniowe rozumiane jest jako połączone i skoordynowane użycie ognia pośredniego wojsk lądowych i marynarki wojennej, lotnictwa wojsk lądowych, sił powietrznych, ofensywnych działań informacyjnych oraz środków nieśmiercionośnych przeciwko celom naziemnym do wsparcia działań na wszystkich szczeblach dowodzenia. To integracja ognia i jego skutków w celu opóźnienia, zakłócenia lub zniszczenia sił przeciwnika, jego woli walki oraz stworzenia warunków do osiągania zakładanych celów operacyjnych lub taktycznych[2].

Skuteczność wsparcia ogniowego zależy w dużym stopniu od jego pełnej integracji z planem operacji (walki) oraz koordynacji ognia wszystkich środków (naziemnych i powietrznych). Ponadto niezbędne jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa wykluczających porażenie wojsk własnych i wzajemne środków wsparcia.

Podstawowym sposobem ułatwiającym koordynację wsparcia ogniowego jest wyznaczanie linii skoordynowanego ognia i koordynacji wsparcia ogniowego. Zasadnicze ograniczenia w wykonywaniu zadań wsparcia ogniowego to: korytarze powietrzne przelotu własnego lotnictwa, rejony zakazu prowadzenia ognia oraz granice bezpieczeństwa wojsk własnych.

Wsparcie ogniowe obejmuje edytuj

 • ogień artylerii
  • z zakrytych stanowisk ogniowych
  • na wprost
 • uderzenia rakietowe
 • uderzenia lotnicze
 • użycie środków inżynieryjnych

Rodzaje wsparcia edytuj

Bezpośrednie wsparcie ogniowe edytuj

Wykonywanie zadań ogniowych organicznymi i przydzielonymi środkami rażenia, na korzyść pododdziałów walczących. Obejmuje ono rażenie celów znajdujących się w bezpośredniej styczności walczących wojsk, z zasady w ugrupowaniu batalionów pierwszego rzutu przeciwnika, które mają zasadniczy wpływ na rezultaty walki pododdziałów i oddziałów[3].

Realizowane jest z zasady do szczebla brygady, a w formie wzmocnienia ogniem również przez artylerię wyższego szczebla. Charakteryzuje się ciągłością powiązaniem z ogniem pododdziałów piechoty i czołgów oraz zaporami inżynieryjnymi i właściwościami terenu. Powinno ono zapewnić warunki do utrzymywania zajmowanych rubieży przez własne pododdziały w obronie (w miarę konieczności – zorganizowanego ich wycofania na kolejne rubieże), a w działaniach zaczepnych wykonania uderzenia w wysokim tempie przy minimalnych stratach własnych. Ogień artylerii koordynuje się z ogniem śmigłowców bojowych.

Ogień wsparcia bezpośredniego powinien:

 • charakteryzować się dużą elastycznością, krótkim czasem reakcji oraz dostosowaniem do potrzeb pododdziałów walczących;
 • w obronie: skutecznie hamować tempo ataku przeciwnika, dezorganizować jego jednoczesne uderzenie, uniemożliwiać efektywne wykorzystanie możliwości ogniowych jego broni pancernej i środków bezpośredniego wsparcia, a także zadawać straty w sile żywej i środkach ogniowych atakujących pododdziałów;
 • w działaniach zaczepnych: zasadniczym zadaniem tej formy ognia jest obezwładnienie (zniszczenie) środków przeciwpancernych przeciwnika na kierunkach i na skrzydłach natarcia oraz innych środków ogniowych i obsługujących je żołnierzy przeciwnika, bezpośrednio przed frontem atakujących wojsk.

Wymogi te można spełnić poprzez umieszczenie bezpośrednio w ugrupowaniu pierwszorzutowych pododdziałów, elementów (środków) rozpoznania i kierowania ogniem wykorzystywanych w systemie bezpośredniego wsparcia ogniowego.

Ogólne wsparcie ogniowe edytuj

Wykonywanie zadań ogniowych do obiektów przeciwnika, mających zasadniczy wpływ na realizację zadań przez ogólnowojskowe związki operacyjne i taktyczne[4].

Obejmuje ono rażenie sił i środków przeciwnika rozmieszczonych poza strefą bezpośredniej styczności wojsk (poza ugrupowaniem batalionów pierwszego rzutu przeciwnika) – głównie środki wsparcia ogniowego, obrony przeciwlotniczej, elementy systemu dowodzenia i zaopatrywania i inne ważne obiekty. Zadania te realizują środki ogniowe, będące w bezpośredniej dyspozycji dowódcy związku taktycznego i operacyjnego[4].

Działalność ogniowa WRiA wykonywana w ramach ogólnego wsparcia ogniowego winna być skoordynowana z uderzeniami lotnictwa, użyciem środków walki elektronicznej oraz działaniami wojsk własnych w głębi ugrupowania przeciwnika: desantów, oddziałów rajdowych i wydzielonych, a także wojsk pozostających w okrążeniu.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj