Wydawnictwo Prawnicze

polskie wydawnictwo

Wydawnictwo Prawnicze – państwowy wydawca książek prawniczych w Polsce Ludowej z siedzibą w Warszawie. Zostało założone w 1952[1] i istniało do końca lat 90., kiedy zostało sprywatyzowane (1997) i wykupione w części przez Wydawnictwo Prawnicze PWN. Opublikowało co najmniej kilkaset pozycji[2].

Wydawnictwo Prawnicze
Adres

Warszawa, ul. Wiśniowa 50

Data założenia

1952

Data zamknięcia

1997

Publikacje

edytuj

Książki

edytuj

1952:

 • Wiktor Grzywo-Dąbrowski, Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1952.
 • Jerzy Ignatowicz, Część ogólna prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1952.
 • Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zbiór tekstów, oprac. Andrzej Gwiżdż, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1952.
 • Leon Lutowiecki, Amnestia. Tekst ustawy z dn. 22 listopada 1952 r. o amnestii wraz z objaśnieniami, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1952 (50 s.).
 • Prawo autorskie. Zbiór przepisów według stanu na dzień 1 grudnia 1952 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1952.

1953:

 • Kodeks zobowiązań ze skorowidzem rzeczowym. Przepisy ogólne prawa cywilnego, ważniejsze przepisy obligacyjne oraz międzynarodowe prawo prywatne, oprac. Andrzej Lipiński, Stanisław Jabłoński, Harald Mienicki, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1953 (455 s.).
 • Tadeusz Rek, Adwokatura. Jej funkcje i oblicze, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1953 (159 s.).

1954:

 • Zbigniew Bidziński, Konrad Sosnowski, Ustawodawstwo dewizowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1954 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1954 (275 s.).
 • Bartłomiej Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, oprac. Karol Koranyi, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1954 (236 s.), seria: Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy-Prawników t. 2.
 • Leszek Lernell, Ochrona własności społecznej w prawie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1954.
 • Stefan Rakowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie. Zbiór przepisów prawnych według stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 1954 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1954 (330 s.).

1955:

 • Ludwik Ehrlich, Polski wykład prawa wojny XV wieku, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 • Wacław Brzeziński, Polskie prawo budowlane, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 • Wiktor Jaśkiewicz, Prawny stosunek pracy w polskich spółdzielniach pracy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze (232 s.).
 • Stefan Mizera, Uprawnienia mieszkaniowe pracownika, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (123 s.).
 • Rudolf Rajkowski, Prawo karno-administracyjne Polski Ludowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (272 s.).
 • Rudolf Rajkowski, Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (147 s.).
 • Eugeniusz Smoktunowicz, Komitety blokowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (112 s.).
 • Andrzej Witold Szwarc, Fałszerstwo dokumentów w świetle kryminalistyki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (129 s.).
 • Uchwały rad narodowych. Wzory i przykłady, oprac. Józef Litwin, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 • Marian Weralski, Budżet Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955 (79 s.).
 • Zarys prawa międzynarodowego publicznego, red. Marian Muszkat, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955, 1956 (2 tomy).

1956:

 • Henryk Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956.
 • Rudolf Hoess, Wspomnienia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956
 • Stanisław Jabłoński, Kodeks postępowania niespornego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1957 (324 s.).
 • Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające oraz ważniejsze przepisy ogólne. Wydanie VI Według stanu prawnego na dzień 15 lipca 1956 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956 (306 s.).
 • Cezary Kunderewicz, Dzieła Stanisława Łochowskiego i Marcina Paciorkowskiego o polskim procesie granicznym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1956.
 • Kazimierz Lipiński, O aktach stanu cywilnego. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956.
 • Stanisław Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956 (wyd. 2, 1957)
 • Jerzy Sawicki, Ochrona czci a wolność krytyki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1956 (237 s.).
 • Władysław Zamkowski, Sejm. Najwyższy organ zwierzchniej władzy narodu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956 (244 s.).

1957:

1958:

 • Kodeks wojskowego postępowania karnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958 (208 s.).
 • Władysław Kubiak, Aleksander Krzyczkowski, Egzekucja administracyjna. Objaśnienia i teksty, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958 (264 s.).
 • Jerzy Śliwowski, Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.). Historia jego powstania i próba krytycznej analizy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958.

1959:

 • Igor Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959 (271 s.).
 • Stanisław Wojciech Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1959 (280 s.).
 • Józef Grzeszyk, Niedobory (manka) w handlu uspołecznionym. Teksty i orzecznictwo S.N. Stan prawny na dzień 1 marca 1959 r., Wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, (366 s.)
 • Leo Hochberg, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1959.
 • Zbigniew Leoński, Przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji. Teksty i objaśnienia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1959 (79 s.).
 • Remigiusz Moszyński, Zasiedzenie i rozgraniczenie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1959 (113 s.).

1960:

 • Jerzy Bafia, Leo Hochberg, Przestępstwa gospodarcze. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960 (198 s.).
 • Edward Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego (od decemwiratu do lex aebutia), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.
 • Roman Jasica, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w jej organizacjach wyspecjalizowanych. Informator, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.

1961:

 • Zygmunt Adaszewski, Wiesław Celiński, Czynności sądowe w sprawach karnych. Wzory i komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1961 (479 s.).
 • Jerzy Bafia, Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1961 (142 s.).
 • Krzysztof Bieńkowski, Władysław Sieroszewski, Wzory pism procesowych w sprawach karnych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1961 (214 s.).
 • Leo Hochberg, Kodeks karny RSFRR. Kodeks karnoprocesowy RSFRR. Ustawa o ustroju sądów RSFRR, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1961.
 • Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wykonawcze, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1961 (83 s.).
 • Józef Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego : komentarz, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1961 (667 s.).
 • Remigiusz Moszyński, Jan Policzkiewicz, Działy spadkowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1961 (183 s.).

1962:

 • Leo Hochberg, Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość dowodowa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1962.
 • Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy szczególne (wyd. III) Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1962 (114 s.).
 • Janusz Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1962.
 • Jan Winiarz, Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1962 (104 s.).

1963:

 • Jan Kosik, Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963 (121 s.).
 • Mieczysław Sawczuk, Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963 (110 s.).
 • Stanisław Waltoś, Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963.

1964:

 • Antoni Agopszowicz, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone robotami górniczymi, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1964.
 • Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym, ważniejsze ustawy szczególne. Stan prawny na dzień 15 marca 1964 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1964 (687 s.).

1965:

 • Jerzy Bafia, Leo Hochberg, Mieczysław Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz (Stan prawny na 1 lipca 1964), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (492 s.).
 • Edward Drabienko, Prawo autorskie. Przepisy i orzecznictwo. Stan prawny na 1 stycznia 1965, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (501 s.).
 • Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (264 s.).
 • Zenon Klafkowski, A. Rosienkiewicz, S. Czajkowski, Państwowy arbitraż gospodarczy i obsługa prawna jednostek gospodarki uspołecznionej : przepisy, orzecznictwo, komentarz. Wg stanu prawnego na dzień 1 I 1965 r., seria: Podręczny Zbiór Ustawodawstwa Gospodarczego t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (189 s.).
 • Z. Krauze, T. Szawłowski, Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (159 s.).
 • Marek Madey, Rękojmia przy dostawach w obrocie uspołecznionym w PRL (1965)
 • Jerzy Śliwowski, Sądowy nadzór penitencjarny, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965.
 • W. Tarasiewicz, S. Surowiec, Z. Rybicki, Prawo wodne. Komentarz, teksty, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1965 (292 s.).

1966:

 • Jan Bolesta, Przepisy o ustalaniu cen, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (143 s.).
 • Stefan Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (264 s.).
 • Karol Gandor, Sprzedaż na raty. Problemy organizacyjne i prawne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966.
 • Stanisław Wojciech Garlicki, Urlopy pracownicze wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie : komentarz, teksty, orzecznictwo, wyjaśnienia, skorowidz, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (311 s.).
 • Zofia Gawrońska-Wasilkowska, Małżeństwo. Istota, trwałość, rozwód, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (134 s.).
 • Henryk Kempisty, Ustrój sądów. Ustawa o Sądzie Najwyższym, prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o ławnikach ludowych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (208 s.).
 • Kazimierz Korzan, Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966.
 • Zdzisław Krzemiński, Sądowe ustalenie ojcostwa. Orzecznictwo - doktryna - komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (111 s.).
 • Henryk Ligięza, Ubezpieczenia jednostek gospodarki uspołecznionej. Przepisy, orzecznictwo, objaśnienia, seria: Podręczny Zbiór Ustawodawstwa Gospodarczego t. 3., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (141 s.).
 • Zygmunt Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (264 s.).

1967:

 • Ludwik Bar, Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967
 • Franciszek Błahuta, Józef Piątkowski, Jan Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne. Obrót - dziedziczenie - podział, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (254 s.).
 • Leo Hochberg, Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość dowodowa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1962 (67 s.).
 • Magdalena Jasińska, Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (196 s.).
 • Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia. Stan prawny na dzień 1.X.1966 r., zebrał i opracował Ludwik Bart, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (1372 s.).
 • Jan Policzkiewicz, Władysław Siedlecki, Edmund Wengerek, Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (596 s.).
 • Prawo lokalowe. Przepisy, orzecznictwo i objaśnienia. Stan prawny na dzień 1 marca 1967 r., oprac. Józef Prokopczuk, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (1303 s.).
 • Umowy międzynarodowe PRL dotyczące obrotu prawnego, oprac. Eustachy Wierzbowski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966 (684 s.).
 • Jan Waszczyński, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie i bezzasadne aresztowanie w polskim procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1967 (209 s.).

1968:

 • Marian Cieślak, Karol Spett, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968 (480 s.).
 • Krystyna Daszkiewicz, Przestępstwo z premedytacją, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968 (239 s.).
 • Izabella Korzewnikow, Młodzież przestępcza w grupach półwolnościowych. Psychologiczne badania nad osobowością nieletnich w procesie resocjalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968.
 • Jan Krajewski, Kodeks postępowania cywilnego. Tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968 (777 s.).
 • Hanna Namowicz, Losy życiowe nieletnich przestępców. Psychologiczne badania nad prognozą kryminologiczną, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968.
 • Walenty Ramus, Prawo o obywatelstwie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1968.
 • Kazimierz Siarkiewicz, Biegły w sprawach szkód górniczych, 1968.
 • Kazimierz Siarkiewicz, Nadzór nad radami narodowymi i ich organami, 1968.

1969:

 • Bibliografia prawa i postępowania karnego 1944-1964, oprac. Zygmunt, Feliks Prusak, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969 (1004 s.).
 • Leo Hochberg, Przestępstwa przeciwko życiu, wolności, obyczajności i czci według nowego kodeksu karnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969.
 • Wojciech Michalski, Sąd, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, oskarżony i jego obrońca, prawa i obowiązki w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969 (35 s.).
 • Prawo o aktach stanu cywilnego, oprac. Sabina Chorążkowa, wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1969 (88 s.).
 • Andrzej Wasilewski, Obszar górniczy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969.
 • Józef Zieliński, Prawo pracy. Przepisy, orzecznictwo, wyjaśnienia (2 tomy), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969 (820 s., 1834 s.).

1970:

1971:

 • Marek Madey, Działanie systemu umów w gospodarce uspołecznionej (1971)
 • Andrzej Rembieliński, Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 • Jacek Trojanek, Obowiązek współdziałania jednostek gospodarki uspołecznionej przy zawieraniu i wykonywaniu umów, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971 (179 s.).
 • Zbiór przepisów i informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu obrotu prawnego z zagranicą, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971 (229 s.).

1972:

 • XX-lecie zespołów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972 (72 s.).
 • Franciszek Błahuta, Zbigniew Resich, Jerzy Ignatowicz, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 • Elżbieta Janiszewska-Talago, Polska Bibliografia Penitencjarna 1963-1969, seria: Prace Ośrodka Badań Przestępczości, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972 (142 ss.).
 • Jan Klimkowicz, Interwencja uboczna według Kodeksu Postępowania Cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1972.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. Zbigniew Resich, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 • Kazimierz Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze, 1972.
 • Andrzej Kubas, Budowa na cudzym gruncie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972 (206 s.).
 • Janusz Łętowski, Polecenie służbowe w administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.
 • Genowefa Rejman, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe wykonanie nadzoru w zespołowym działaniu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.
 • Kazimierz Siarkiewicz, Dochodzenie i naprawianie szkód górniczych (1972)
 • Melania Starczewska, Orzecznictwo naczelnych organów administracji państwowej. Tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972 (313 s.).

1973:

 • Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 • Jerzy Bartoszewski, Zdanie odrębne w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (175 s.).
 • Jan Błeszyński, Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 • Kazimierz Buchała, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (262 s.).
 • Józef Filipowski, Adwokat w procesie cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (143 s.).
 • Janina Nowosielska-Deresiewicz, Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973 (151 s.)
 • Pracownicze urlopy wypoczynkowe wg stanu prawnego na dzień 1 V 1973 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (47 s.).
 • Józef Rychlik, Prawo chroni rodzinę alkoholika, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (50 s.).
 • Stefan Rybarczyk, Eksperyment jako dowód w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 • Jerzy Śliwowski, Kara ograniczenia wolności. Studium penalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 • Adam Szpunar, Odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (232 s.).
 • Jan Winiarz, Odpowiedzialność cywilna z tytułu nadzoru nad dzieckiem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (118 s.).
 • Zbiór przepisów dotyczących inwestycji : stan prawny na dzień 1 kwietnia 1973 r., oprac. Eugeniusz Jabłoński, Kazimierz Gawlikowski, Franciszek Wentowski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973 (XXXII, 1058 s.).

1974:

 • Jerzy Bafia, Danuta Egierska, Irena Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Według stanu prawnego na dzień 1.VIII.1974 r., Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (511 s.).
 • Włodzimierz Gutekunst, Kryminalistyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974.
 • Lech Falandysz, Wykroczenie zakłócania porządku publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (206 s.).
 • Antoni Frydel, Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (159 s.).
 • Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, red. Jerzy Starościak, Janusz Łętowski, Warszawa; Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (202 s.).
 • Zygmunt Mańk, Reguły społecznej gry, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (177 s.).
 • Przepisy o transporcie samochodowym oraz o gospodarowaniu i ruchu pojazdów samochodowych, oprac. Ryszard Oleszyński, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (1190 s.).
 • Wanda Stojanowska, Exceptio plurium concumbentium w prawie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974 (203 s.).
 • Zofia Świda-Łagiewska, Sądownictwo penitencjarne jako instytucja procesowa (192 ss.)

1975:

 • Andrzej Łapiński, Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1975 (222 s.).
 • Mieczysław Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej (art. 907 § 2 k.c., art. 138 k.r., art. 523 k.p. c.), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1975 (199 s.).
 • Sąd Najwyższy na straży interesów państwa i praw obywateli, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975 (261 s.).

1976:

 • Ludwik Florek, Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976.
 • Władysław Górski, Umowa przewozu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976 (365 s.).
 • Tadeusz Hanausek, Wiesława Hanausek, Narkomania. Studium kryminologiczno-kryminalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976.
 • Adolf Kuleba, Czesław Sawicz, Poradnik ławnika w sprawach karnych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976.
 • Andrzej Szewc, Wynalazki pracownicze w prawie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976 (127 s.).
 • Maciej Tarnowski, Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976.

1977:

 • Jerzy Bafia, K. Mioduski, Mieczysław Siewierski, Kodeks karny. Komentarz wyd. II, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (922 s.).
 • Krystyna Berner, Marzena Petryk-Kozub, Jadwiga Sokołowska-Warzycka, Poradnik kuratora nieletnich, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (242 s.).
 • Edward Jabłoński, Ryszard Oleszyński, Wzory umów zawieranych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (411 s.).
 • Jerzy Jodłowski, Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń sądowych w Polsce na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, seria: Biblioteka Palestry, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (74 s.).
 • Romuald Kmiecik, Oskarżyciel posiłkowy w procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977.
 • Wacław Kocon, Droga konieczna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (131 s.).
 • Jadwiga Kozarska-Dworska, Psychopatia jako problem kryminologiczny, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze (242 s.).
 • Henryk Mądrzak, Przymusowe zaspokojenie wierzyciela z tytułu długu jednego z małżonków, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (174 s.).
 • Franciszek Rusek, Adam Zieliński, Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (258 s.).
 • Mieczysław Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (268 s.).
 • Andrzej Wąsek, Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977 (203 s.).

1978:

 • Igor Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978 (315 s.).
 • Jerzy Bafia, Problemy kryminologii. Dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978 (156 s.).
 • Leo Hochberg, Osobowość sprawcy przestępstwa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978.
 • Vladimir Nikolaevič Kudriawacew, Przyczyny naruszeń prawa, tłum. Leo Hochberg, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1978 (248 s.).

1979:

1980:

 • Mstysław Biłyj, Andrzej Murzynowski, Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 (202 s.).
 • Ludwik Florek, Staż pracy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980.
 • Arnold Gubiński, Prawo wykroczeń, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 (468 s.).
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym stan prawny na dzień 15 kwietnia 1980, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 (94 s.).
 • Adam Łopatka, Poland and the new international democratic order, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1980.
 • Czesław Łukaszewicz, Bogusław Nizieński, Wiesław Wychowski, Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 (143 s.).
 • Marek Madey, Problemy jakości w ogólnych warunkach umów, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, (212 s.).
 • Tomasz Majda, Ochrona środowiska. Wybór podstawowych aktów prawnych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980 (374 s.).
 • Kazimierz Marszał, Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w polskim procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980.
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ważniejsze przepisy związkowe. Według stanu prawnego na dzień 1 V 1980, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980 (83 s.).
 • Genowefa Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980.
 • Stosunki rentowe PRL–RFN a orzecznictwo Federalnego Trybunału Socjalnego. Materiały z konferencji 2 X 1979 (Warszawa-Popowo). Studia z dziedziny stosunków prawnych z zagranicą, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1980.

1981:

 • Ekspertyza sądowa : wybrane zagadnienia, red. Jan Markiewicz, Tadeusz Borkowski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1981 (177 s.).
 • Monika Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1981 (197 s.).
 • Edward Janeczko, Zasiedzenie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1981 (164 s.).
 • Patologia społeczna. Zapobieganie, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1981 (236 s.).
 • Regulaminy sądów wojewódzkich i rejonowych, red. Barbara Marcińczak, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1981 (213 s.).
 • Jerzy Śliwowski, Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1981 (323 s.).

1982:

 • Bogdan Bladowski, Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (142 s.).
 • Zenon Jankowski, Wojciech Tomczyk, Abolicja. Dekret o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń z dnia 12 grudnia 1981 r. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (42 s.) ISBN 83-219-0174-3
 • Zbigniew Kallaus, Przestępne nadużycie władzy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (187 s.).
 • Tadeusz Nowak, Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, 1982 (204 s.).
 • Roman Łyczywek, Olgierd Missuna, Sztuka wymowy sądowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (250 s.).
 • Tadeusz Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (653 s.).
 • Stanisław Milewski, Procesy pradziadków. Pitaval bez sztyletu i trucizny, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (155 s.).
 • Postępowanie z młodzieżą w świetle norm prawa karnego w krajach socjalistycznych, red. Wojciech Michalski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (140 s.).
 • Ryszard Skubisz, Pierwszeństwo do uzyskania patentu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982 (191 s.).

1983:

 • Zbigniew Czerski, Testamenty, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (37 s.).
 • Władysław Górski, Umowa przewozu, wyd. III, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (316 s.).
 • Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Egzekucja administracyjna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (263 s.).
 • Naczelny Sąd Administracyjny, oprac. Henryk Starczewski, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (144 s.).
 • Henryk Pracki, Odpowiedzialność karna za spowodowanie niedoboru według ustawodawstwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (169 s.).
 • Marek Safjan, Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, seria: Prawo dla każdego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983 (76 s.).
 • Adam Strzembosz, Nowa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Próba komentarza, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
 • Mirosław Wyrzykowski, Sądownictwo administracyjne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983.

1984:

1985:

 • Michał Antoniszyn, Andrzej Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 • Tadeusz Chrustowski, Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, 1985.
 • Czesław Grzeszczyk, Karol Sławik, Przestępczość a kryminalistyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985 (166 s.).
 • Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze (Kodeks drogowy), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985 (210 s.).
 • Świadek w procesie sądowym, red. Stanisław Waltoś, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 • Andrzej Wiśniewski, Nowe wynagrodzenia autorskie. Przepisy - tabele - wyjaśnienia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985 (135 s.).
 • Andrzej N. Wróblewski, Obywatel, administracja, sąd administracyjny, seria: Prawo dla każdego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985 (103 s.).

1986:

1987:

 • Edward Radziszewski, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1987 (368 s.).
 • Eugeniusz Smoktunowicz, Encyklopedia obywatela PRL. Status administracyjnoprawny, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1987.
 • Michał Staszków, Racjonalizator w zakładzie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1987.
 • Stanisław Zimoch, Prawa i obowiązki osoby poszkodowanej przestępstwem, seria: Prawo dla każdego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1987 (111 s.).

1988:

1989:

1990:

 • Zbigniew Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1990.
 • Zbigniew Lew-Starowicz, Zazdrość, seks, zbrodnia, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1990.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Ustawy z lipca 1990, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1990 (78 s.).

1991:

 • Kazimierz Jaegermann, Opiniowanie sądowo-lekarskie (eseje o teorii), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1991.

1992:

 • Bogdan Bladowski, Czynności sądowe w sprawach cywilnych cz. 2, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1992 (118 s.).
 • Stanisław Pikulski, Zabójstwo z zazdrości, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1992.
 • Wanda Wójtowicz, Prawo dewizowe z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1992 (108 s.)
 • Andrzej Zieliński, Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1992 (151 s.).

1993:

 • Andrzej Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993

1994:

 • Jan Błeszyński, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1994.
 • Feliks Prusak, Ustawa karna skarbowa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1994.
 • Adam Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego (297 ss.)

1995:

 • Jerzy Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1995.

1996:

 • Wincenty Grzeszczyk, Kasacja w procesie karnym (według noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 czerwca 1995 r.), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1996 (152 s.).
 • Jan Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1996.

1999:

 • Stanisław Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1999.

2000:

2001:

 • Emil Norek, Krajowy rejestr sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 2001.

Czasopisma

edytuj

Siedziba

edytuj

Wydawnictwo przez kilkadziesiąt lat miało siedzibę w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50[4]. Po zniesieniu Wydawnictwa Prawniczego w siedzibie tej swoje biura miało Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis[5].

Przypisy

edytuj
 1. Wydawnictwo Prawnicze 1952-1961. Katalog.. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-10-02].
 2. Wydawnictwo Prawnicze. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-10-02].
 3. Nowe Prawo. Czasopismo poświȩcone zagadnieniom praktyki wymiaru sprawiedliwości. www.worldcat.org. [dostęp 2015-10-02].
 4. Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG. prawo.ug.edu.pl. [dostęp 2015-10-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (3 października 2015)].
 5. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. - Salon Wydawniczy. adresy.com. [dostęp 2015-10-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (3 października 2015)].