Otwórz menu główne

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Wydział uczelni technicznej

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej (początkowo Wydział Inżynieryjno-Budowlany Politechniki Śląskiej) – jeden z najstarszych wydziałów wyższej uczelni technicznej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, położony przy ulicy Akademickiej 5[1], założony 24 maja 1945[2], prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną, badawczą oraz techniczno-usługową w dziedzinie budownictwa, którego dziekanem od 2016 jest prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka.

Wydział Budownictwa
Faculty of Civil Engineering
Politechnika Śląska
Godło
Ilustracja
Gmach główny Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, projektu prof. inż. arch. Tadeusza Teodorowicz-Todorowskiego
Data założenia 1945-05-2424 maja 1945
Typ techniczny
Państwo  Polska
Adres 44-100 Gliwice
ul. Akademicka 5[1]
Dziekan prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Położenie na mapie Gliwic
Mapa lokalizacyjna Gliwic
Wydział Budownictwa
Wydział Budownictwa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Budownictwa
Wydział Budownictwa
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Wydział Budownictwa
Wydział Budownictwa
Ziemia50°17′25,05″N 18°40′39,22″E/50,290292 18,677561
Strona internetowa

Historia wydziałuEdytuj

Pierwszy pomysł utworzenia na Górnym Śląsku politechniki, a co za tym idzie wydziału budowlanego zrodził się pod koniec lat 20. okresu dwudziestolecia międzywojennego[3]. Propozycja ta została następnie przedstawiona premierowi przez wojewodę śląskiego, Michała Grażyńskiego[3]. Przystąpiono wówczas do opracowania projektu tej uczelni i m.in. wydziału budowlanego[3]. Zarezerwowano tereny na obszarze Katowic-Ligoty, sporządzono projekty pawilonów przez prof. Tadeusza Tołwińskiego, stworzono propozycje obsady katedr i programy nauczania opracowane przez zespół Politechniki Warszawskiej[3]. Premier Kazimierz Bartel, po wstępnej zgodzie, sprzeciwił się jednak temu pomysłowi, motywując to nieobsadzoną bazą dydaktyczną niektórych katedr istniejących politechnik w Warszawie i Lwowie[3]. Wielki kryzys w Polsce lat 30. XX wieku przekreślił możliwości utworzenia kosztownej wówczas politechniki na Śląsku[3].

Po przejściu frontu, jeszcze w czasie trwania II wojny światowej podjęto kolejne działania w celu utworzenia na terytorium Śląska pierwszej uczelni technicznej. Powołano 26 lutego 1945 tzw. „Tymczasową Komisję Organizacyjną Politechniki Śląskiej”[a], której członkami zostali m.in. prof. dr hab. inż. Franciszek Wasilkowski, pierwszy kierownik Katedry Budownictwa Stalowego i jeden z pierwszych dziekanów tworzonego Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego oraz prof. dr inż. Stefan Kaufman, pierwszy kierownik Katedry Budownictwa Żelbetowego[2]. Wydział Inżynieryjno-Budowlany kreowany został 24 maja 1945, dekretem nr 118 Prezydenta Krajowej Rady Narodowej (Dz.U. RP Nr 21 z dnia 11 czerwca 1945)[4], jako jeden z czterech wydziałów (obok Chemicznego, Elektrycznego i Mechanicznego) Politechniki Śląskiej, z początkową siedzibą w Katowicach[5]. Staraniem Pełnomocnika Rządu, gen. Aleksandra Zawadzkiego, inicjatora utworzenia na Śląsku politechniki, w połowie czerwca 1945, w Ministerstwie Oświaty w Warszawie na specjalnej konferencji zapadła ostateczna decyzja zlokalizowania Politechniki Śląskiej w Gliwicach[6][b].

 
Pierwszy dziekan Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego Politechniki Śląskiej (1945), prof. dr inż. Antoni Plamitzer

Okres organizacji Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego nastąpił na Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie 1 czerwca 1945 uruchomiono tymczasowy Wydział Inżynieryjno-Budowlany[7]. Tam też nastąpił pierwszy nabór studentów i pierwsze rozpoczęcie roku akademickiego, 5 czerwca 1945[5]. W wyniku mianowania 11 czerwca tegoż roku w Krakowie, prof. dr inż. Antoni Plamitzer został powołany na stanowisko pierwszego p.o. dziekana Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego[5]. Po niespełna trzech tygodniach, złożył on na ręce rektora prof. Władysława Kuczewskiego, rezygnację z powodu złego stanu zdrowia, a zastąpił go od 1 lipca 1945, prof. dr inż. Włodzimierz Roniewicz[8]. Warto dodać, że pierwszymi w historii absolwentami Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego byli: Mieczysław Stanisław Izworski, abiturient Politechniki Lwowskiej i Władysław Borusiewicz, abiturient Politechniki Warszawskiej, którzy złożyli egzaminy dyplomowe już 20 sierpnia 1945 przed komisją, której przewodniczył prof. dr inż. Izydor Stella-Sawicki[2].

6 sierpnia 1945 ukazał się komunikat o warunkach dodatkowej, jesiennej rekrutacji na studia m.in. na Wydział Inżynieryjno-Budowlany, a w dniach (1–5) października przeprowadzono egzaminy wstępne[9]. Oficjalną strukturę organizacyjną wydział przyjął 1 października 1945, zarządzeniem ministra o powołaniu katedr, których utworzono czternaście[2][10]. Zajęcia dydaktyczne w Gliwicach na wydziale, położonym wówczas przy ulicy Marcina Strzody 19, zainaugurowano 29 października 1945[2]. Była to druga inauguracja w tym samym roku kalendarzowym[2]. Podstawy nauczania opierały się na dawnych przedwojennych wzorach uczelni technicznych, opracowanych na programach – głównie Politechniki Lwowskiej (dawnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej), której kadra dydaktyczna stanowiła wówczas dominującą siłę wydziału[2]. Początkowo wydziałem kierował tylko dziekan, a od 1947 powołuje się również prodziekana, którym został jako pierwszy w latach (1947–1950) prof. dr inż. Edmund Szczepaniak[11]. Następnie w 1956 powołano dwóch prodziekanów, a w 1960 nawet trzech prodziekanów.

Z początkiem 1948 podjęto decyzję o budowie nowego gmachu wydziału przy ulicy Katowickiej 5 (obecnie ulica Akademicka 5), projektu prof. inż. arch. Tadeusza Teodorowicz-Todorowskiego, który oddano do użytku w grudniu 1952, a którego koszt wyniósł 19 038 000 zł[12]. W 1949 wydział opuściło pierwszych 169 absolwentów, którzy po czterech latach nauki, kształcili się na nim od pierwszego semestru[13]. 12 lutego 1953 powstał obok Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego, nowy wydział: Wydział Budownictwa Przemysłowego, który 1 lutego 1955 został połączony z Wydziałem Inżynieryjno-Budowlanym i przemianowany na Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, który z kolei od 15 czerwca 1969 przemianowano na Wydział Budownictwa i Architektury[14]. Ostatecznie z dniem 1 października 1977 z Wydziału Budownictwa i Architektury, wyodrębniono dwa samodzielne wydziały: Wydział Architektury i Wydział Budownictwa[14].

Studia w systemie stacjonarnym (dzienne) uruchomiono w 1945 (od momentu powołania wydziału), następnie w 1954 uruchomiono system niestacjonarny (zaoczny) – studia dla pracujących, a w 1955 – studia w systemie wieczorowym[2].

 
Prof. dr. inż. Stefan Kaufman, organizator i dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (1958–1960) oraz doktor honoris causa tego wydziału (1981)

W swojej historii Wydział Budownictwa uhonorował 13 lipca 1981 wybitnego naukowca, jednego z organizatorów wydziału, prof. dr. inż. Stefana Kaufmana nadaniem tytułu doktora honoris causa[15]. Ponadto Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej tytuł Honorowego Profesora tej uczelni otrzymali trzej inni wybitni naukowcy wydziału: 2 października 2012, prof. dr inż. Antoni Rosikoń, 4 listopada 2015, prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz – za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie konstrukcji budowlanych oraz 24 maja 2018, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski – za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie konstrukcji budowlanych[16].

Charakterystyka wydziałuEdytuj

Wydział zatrudnia 106 nauczycieli akademickich (w tym 5 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów Politechniki Śląskiej, 1 doktora habilitowanego i 80 doktorów oraz 4 magistrów)[17]. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych[17].

Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa (ang. Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu (ang. European Civil Engineering Education and Training (EUCEET)), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy.

Wydział współpracuje m.in. z krajowymi organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Śląską Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa.

Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii czy Portugalii. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności Budowlano-Architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z VIA University College w Horsens.

W krajowym rankingu studiów inżynierskich uczelni kierunków budowlanych „Perspektywy”, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej został sklasyfikowany w 2019 na 6. miejscu[18].

 

Władze wydziałuEdytuj

Wydział nadzoruje powołana Rada Wydziału w skład, której wchodzi kilkudziesięcioosobowe gremium osób złożone z: władz wydziału (dziekan i prodziekani), profesorów i doktorów habilitowanych, przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciela doktorantów, przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawicieli Wydziałowego Samorządu Studenckiego i przedstawicieli związków zawodowych[19].

Władze Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej[20]
Funkcja Osoba
Dziekan prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka[21]
Prodziekani ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok
ds. Nauki i Organizacji prof. dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski
ds. Ogólnych dr inż. Tomasz Jaśniok

Dziekani wydziałuEdytuj

Wydziałem kieruje powołany dziekan, mający do pomocy prodziekanów (obecnie trzech). Funkcję dziekana pełniło jak dotychczas 25 naukowców.

Lista dziekanów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej[22][20]
L.p. Okres Osoba
1. 11.06.1945–30.06.1945 prof. dr inż. Antoni Plamitzer[5]
2. 1.07.1945–14.10.1945 prof. dr inż. Włodzimierz Roniewicz[8]
3. 15.10.1945–30.04.1946 prof. dr hab. inż. Franciszek Wasilkowski[6]
4. 1.05.1946–31.03.1947 prof. dr inż. Edmund Szczepaniak[11]
5. 1.04.1947–30.05.1952 prof. mgr inż. Michał Paszkiewicz[23]
6. 1952–1955 prof. dr inż. Marian Janusz
(Wydział Inżynieryjno-Budowlany)
7. 1953–1955 prof. dr inż. Edmund Szczepaniak[11]
(Wydział Budownictwa Przemysłowego)
8. 1955–1956 prof. mgr inż. Michał Paszkiewicz
9. 1956–1958 prof. mgr inż. arch. Władysław Śmiałowski[24]
10. 1958–1960 prof. dr inż. Stefan Kaufman
11. 1960–1962 prof. dr inż. Józef Ledwoń
12. 1962–1964 prof. dr inż. Zbigniew Budzianowski
13. 1964–1966 doc. dr hab. inż. Józef Głomb
14. 1966–1971 prof. mgr inż. arch. Zygmunt Majerski
L.p. Okres Osoba
15. 1971–1973 prof. dr hab. inż. Józef Śliwa
16. 1973–1975 doc. dr inż. Wojciech Sitko
17. 1975–1977 prof. doc. dr inż. Tadeusz Hop
18. 1977–1979 doc. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
19. 1979–1981 doc. dr inż. Stanisław Lessaer
20. 1981–1984 prof. dr inż. Jan Mikoś
21. 1984–1987 prof. dr hab. inż. Jerzy Niewiadomski
22. 1987–1990 prof. doc. dr inż. Tadeusz Hop
23. 1990–1996 doc. dr hab. inż. Antoni Motyczka
24. 1996–1999 prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański
25. 1999–2005 prof. dr hab. inż. Stanisław Majewski
26. 2005–2008 prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
27. 2008–2012 prof. dr hab. inż. Jerzy Sękowski
28. 2012–2016 prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
29. 2016– prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka[21]

Struktura wydziałuEdytuj

Na przestrzeni lat działania Wydziału Budownictwa jego struktura organizacyjna ulegała modyfikacji i licznym zmianom. Niektóre katedry z biegiem czasu likwidowano lub łączono z innymi, jak również tworzono nowe wraz z potrzebami i postępem budownictwa. Obecnie na wydziale działa sześć katedr oraz laboratorium i wyodrębnione dwa specjalistyczne zakłady.

Jednostki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej[25]
Jednostka Symbol Nazwa Kierownik
Organizacyjna RBO Dziekanat mgr inż. Marzena Gaura
Badawczo-usługowa RB1 Laboratorium Budownictwa prof. dr hab. inż. Radosław Jasiński
Katedry RB2 Konstrukcji Budowlanych prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec
RB3 Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
RB4 Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski
RB5 Mechaniki i Mostów prof. dr hab. inż. Ryszard Walentyński
RB6 Inżynierii Budowlanej prof. dr hab. inż. Jan Kubica
RB7 Geotechniki i Dróg prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Zakłady Badań Terenowych prof. dr hab. inż. Ryszard Walentyński
Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Pierwsi kierownicy katedr wydziałuEdytuj

Pierwsi kierownicy katedr Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego Politechniki Śląskiej (1945)[26]
L.p. Katedra Kierownik
1. Budownictwa Ogólnego prof. dr inż. Władysław Śmiałowski[24]
2. Budownictwa Stalowego prof. dr hab. inż. Franciszek Wasilkowski[6]
3. Budownictwa Utylitarnego prof. mgr inż. Władysław Derdacki[27][c]
4. Budownictwa Żelbetowego prof. dr inż. Stefan Kaufman[28]
5. Budowy Mostów prof. dr inż. Stanisław Brzozowski
6. Form Architektonicznych i Projektowania prof. dr inż. arch. Czesław Thullie
7. Geometrii Wykreślnej z/prof. mgr inż. Stanisław Szerszeń
8. Matematyki prof. dr Włodzimierz Wrona
9. Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów prof. dr inż. Włodzimierz Burzyński[d]
10. Miernictwa prof. mgr inż. Michał Paszkiewicz[23]
11. Nauk Inżynieryjnych prof. dr inż. Włodzimierz Roniewicz[8]
12. Statyki Budowli z/prof. dr inż. Edmund Szczepaniak[11]
13. Techniki Sanitarnej prof. dr inż. Eliasz Zielski[29]
14. Zabudowy Osiedli z/prof. inż. arch. Tadeusz Teodorowicz-Todorowski

Kierunki studiówEdytuj

 • Budownictwo (także w języku angielskim)
 • Budownictwo podziemne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Plany studiówEdytuj

W planie studiów wyodrębniono trzy stopnie, które kończą się wykonaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym oraz umożliwiają uzyskanie następujących tytułów zawodowych lub stopni naukowych[30]:

 • studia I stopnia – wykonanie inżynierskiej pracy dyplomowej (tytuł: inżynier)
 • studia II stopnia – wykonanie magisterskiej rozprawy dyplomowej (tytuł: magister inżynier)
 • studia III stopnia – wykonanie rozprawy doktorskiej (stopień: doktor nauk technicznych)

Specjalności studiówEdytuj

Wydział oferuje możliwość podjęcia studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących specjalnościach[17]:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Inżynieria Procesów Budowlanych
 • Budownictwo Drogowe
 • Structural Engineering (studia w języku angielskim, wyłącznie stacjonarne)
 • Budowlano-Architektoniczna (wyłącznie stacjonarne I stopnia)

Partnerzy przemysłowi wydziałuEdytuj

Wśród partnerów przemysłowych wydziału znajduje się m.in. wiele zakładów i firm różnych branż[17]:

UwagiEdytuj

 1. W skład powołanej „Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Politechniki Śląskiej” weszli: inż. Stanisław Majewski (przewodniczący komisji) – dyrektor Szkoły Górniczej w Katowicach, prof. dr hab. inż. Franciszek Wasilkowski (członek komisji) – były prof. Politechniki Lwowskiej, dr inż. Stefan Kaufman (członek komisji) – naczelnik Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, inż. Kazimierz Kutarba (członek komisji) – przedstawiciel przemysłu oraz inż. Zygmunt Łabęcki (członek komisji) – dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 5).
 2. Poza Katowicami rozważano również inne lokalizacje takie jak: Bytom, Gliwice i Zabrze. Za wyborem Gliwic przesądziła lepsza baza istniejących budynków do adaptacji na wydziały, jak również sieć mieszkań dla kadry dydaktycznej oraz obszar do zaadaptowania pod osiedle dla studentów (Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 6).
 3. Do czasu przyjazdu do Gliwic prof. mgr. inż. Derdackiego (styczeń 1946), obowiązki kierownika Katedry Budownictwa Utylitarnego pełnił z/prof. inż. arch. Julian Duchowicz (Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 67).
 4. Do czasu przyjazdu do Gliwic prof. dr. inż. Burzyńskiego (lipiec 1946), obowiązki kierownika Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów pełnił prof. dr inż. Marian Janusz (Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 67).

PrzypisyEdytuj

 1. a b Gliwice, Politechnika Śląska (mapa 1:1500) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2019-07-11].
 2. a b c d e f g h Doc. dr inż. Wojciech Sitko: Wydział Budownictwa wczoraj i dziś. kateko.rb.polsl.pl, 1995-05-19. [dostęp 2019-07-13].
 3. a b c d e f Ostapczyk 2015 ↓, s. 149.
 4. DEKRET z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej. infor.pl, 1945-05-24. [dostęp 2019-07-11].
 5. a b c d Notka biograficzna. Prof. dr inż. Antoni Plamitzer. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-12].
 6. a b c Notka biograficzna. Prof. dr hab. inż. Wasilkowski Franciszek. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-12].
 7. Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 6.
 8. a b c Notka biograficzna. Prof. dr inż. Włodzimierz Roniewicz. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-12].
 9. Mikrut, Pluskiewicz, Kalinowski, Leśko 1995 ↓, s. 10.
 10. Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 66.
 11. a b c d Notka biograficzna. Prof. dr inż. Edmund Szczepaniak. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-12].
 12. Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 71, 126.
 13. Mikrut, Pluskiewicz, Kalinowski, Leśko 1995 ↓, s. 18.
 14. a b Doc. dr inż. Wojciech Sitko: Zmiany organizacyjne w historii Wydziału. Schemat. (PDF). kateko.rb.polsl.pl, 1995-05-19. [dostęp 2019-07-13].
 15. Doktorzy Honoris Causa. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-11].
 16. Honorowi Profesorowie Politechniki Śląskiej. W: Politechnika Śląska [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-13].
 17. a b c d O Wydziale. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-11].
 18. Budownictwo 2019. W: Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy [on-line]. engineering.perspektywy.pl. [dostęp 2019-07-30].
 19. Skład Rady Wydziału. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-11].
 20. a b Władze Wydziału. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-11].
 21. a b Dr hab. inż. Joanna Katarzyna Bzówka, prof. nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. W: Polski Komitet Geotechniki [on-line]. geotechnika.org.pl. [dostęp 2019-07-30].
 22. Doc. dr inż. Wojciech Sitko: Z historii Wydziału Budownictwa. kateko.rb.polsl.pl, 1995-05-19. [dostęp 2019-07-14].
 23. a b Notka biograficzna. Prof. mgr inż. Michał Paszkiewicz. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-22].
 24. a b Notka biograficzna. Prof. dr inż. Wadysław Śmiałowski. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-12].
 25. Jednostki Wydziału Budownictwa. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-11].
 26. Paszkiewicz, Ochęduszko, Teodorowicz-Todorowski 1957 ↓, s. 66–67.
 27. Biogramy. Derdacki Władysław (1882-1951), prof. zw. mgr inż. (PDF). W: Politechnika Śląska [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-14].
 28. Andrzej Szydłowski: Oddział PZITB w Katowicach (Prof. dr inż. Stefan Kaufman – pierwszy przewodniczący Katowickiego Oddziału) (PDF). przegladbudowlany.pl, 2019-05. [dostęp 2019-07-14].
 29. Biogramy. Zielski Eliasz (1887-1953), prof. dr inż. (PDF). W: Politechnika Śląska [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-22].
 30. System i organizacja studiów. W: Wydział Budownictwa [on-line]. polsl.pl. [dostęp 2019-07-13].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj