Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

wydział Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WT UO) – jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego[1]. W ramach Wydziału funkcjonuje również Instytut Nauk Teologicznych.

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
Państwo  Polska
Adres ul. Wojciecha Drzymały 1a
45-342 Opole
Liczba pracowników
• naukowych
45
34
Liczba studentów 250
Dziekan ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Położenie na mapie Opola
Mapa lokalizacyjna Opola
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Położenie na mapie województwa opolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa opolskiego
Wydział Teologiczny
Wydział Teologiczny
Ziemia50°40′08″N 17°55′33″E/50,668889 17,925833
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego powstał w 1994 roku z przekształcenia powstałej w 1981 roku filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[2].

Aktualnie Wydział Teologiczny kształci studentów na studiach stacjonarnych na pięciu kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i teologicznych (teologia kapłańska, teologia katechetyczno-pastoralna, teologia kanoniczna, nauki o rodzinie oraz turystyka i kultura śródziemnomorska)[3].

W przeszłości Wydział Teologiczny składał się z 3 instytutów i 10 samodzielnych katedr[4]. Od wprowadzenia reformy Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r. na strukturę Wydziału składa się 5 samodzielnych katedr oraz jeden zespół badawczy i dydaktyczny[5]. Aktualnie w jednostce zatrudnionych jest 34 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 9 na stanowisku profesora, 14 na stanowisku profesora uczelni ze stopniem doktora habilitowanego, 1 na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem doktora habilitowanego oraz 10 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora)[6]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera proces dydaktyczny oraz z szeregiem wykładowców zatrudnionych na zajęciach zleconych[7]. Ponadto Wydział prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi (m.in. Niemcy, Włochy, Austria, Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, Indie, Liban).

Wydział Teologiczny UO wydaje również cenione czasopisma naukowe, takie jak:

Ponadto Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego wydaje następujące serie książkowe:

 • Opolska Biblioteka Teologiczna
 • Opolska Myśl Teologiczna
 • Ekumenizm i Integracja
 • Liturgia Musica Ars
 • Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo
 • Colloquia Theologica
 • Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Ślasku
 • Podręczniki i Skrypty
 • Pomoce duszpasterskie[9].

Według stanu na 2015 rok na Wydziale studenci odbywają studia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Łącznie na Wydziale Teologicznym studiuje 271 studentów[10].

Władze (od 2020 r.)Edytuj

Od 1 października 2019 r., w związku z nową ustawą – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowym statutem UO, w ramach WT UO wyodrębniono Instytut Nauk Teologicznych. W związku z tym zmieniła się również struktura jednostki:

Wydział Teologiczny UOEdytuj

Instytut Nauk Teologicznych UOEdytuj

Poczet dziekanówEdytuj

 • 1994–2002: ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko – teolog (liturgika)
 • 2002–2008: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – teolog (teologia fundamentalna)
 • 2008–2012: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – teolog (ekumenizm)
 • 2012–2016: ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – teolog (teologia fundamentalna)
 • 2016–2020: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – teolog (katechetyka)[13]
 • od 2020: ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO - teolog (liturgika, kościelne nauki wschodnie)

Kierunki kształceniaEdytuj

 • Teologia
  Wydział Teologiczny UO prowadzi studia jednolite magisterskie stacjonarne na kierunku teologia w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralna (studia 5-letnie) oraz kapłańskiej (studia 6-letnie). W przeszłości prowadzono w ofercie Wydziału obecne były również studia niestacjonarne w dwóch specjalnościach: katechetyczno-pastoralnej (studia 5-letnie) oraz diakońskiej[14]. Od roku akademickiego 2020/2021 będzie możliwe podjęcie studiów na kierunku teologia kanoniczna. Jest to studium przeznaczone dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować swoją naukową drogę i rozpocząć etap studiów zmierzający do uzyskania stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wcześniej ukończyć jednolite studia magisterskie z teologii katolickiej albo wyższe seminarium duchowne (legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Efekty uczenia się przekazywane w ramach kierunku „Teologia kanoniczna” nie pokrywają się z istniejącym kierunkiem „Teologia” i umożliwiają pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich aktualizację do zmieniających się uwarunkowań społeczno-religijnych. Studia nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego), natomiast z perspektywy kościelnej (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”) dają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych. Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień)[15].
  Oprócz studiów teologicznych jednostka oferuje również studia dwustopniowe pierwszego stopnia (licencjackie, 3 lata) oraz drugiego stopnia (magisterskie 2 lata) na następujących kierunkach i specjalnościach[16]:
 • Nauki o rodzinie[17]
  • asystent rodziny
  • opiekun osoby starszej i chorej terminalnie
  Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych[18].
 • Turystyka i kultura śródziemnomorska
  Przedmiotem tych studiów jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji. Ponadto obecność w tym obszarze – obok chrześcijaństwa – także religii judaistycznej oraz islamu wymaga w obecnym świecie naznaczonym globalizacją intensywniejszego niż przedtem poznania tego świata, zwłaszcza wszelkich relacji pomiędzy tymi religiami i inspirowanymi przez nie przejawami kultury. Splot elementów kultury, religii i sztuki na przestrzeni 2500 lat, czyli od tzw. epoki klasycznej w Grecji do naszych czasów, sprawia, że jest to dziedzina nauki ciągle uprawiana na uniwersytetach w skali światowej, o czym świadczy Mediterranean Studies Association (organizuje coroczne kongresy i wydaje periodyk). Turystyka i Kultura śródziemnomorska jako kierunek studiów realizowany na Wydziale Teologicznym jest osadzony na fundamentach chrześcijańskich, dzięki czemu stanowi kolejny aspekt spojrzenia na ten przedmiot badań – obok ujmowania go od strony filologicznej, historycznej, społecznej czy politycznej, a więc aspektów badań prowadzonych na innych uczelniach. Kierunek ten obejmuje studia stacjonarne I stopnia z podziałem na dwie specjalności: Zarządzanie zasobami kultury i Zarządzanie turystyką. Wymienione specjalności przedstawiają cel proponowanych studiów, a więc uwzględniający kwalifikacje absolwenta. Dzięki nim absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty, a więc w placówkach kultury, muzealnictwa, galeriach sztuki, a także jako nauczyciel kultury antycznej, śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych. Jako znawca kultur i religii Śródziemnomorza jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak np.: biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami śródziemnomorskimi. Ponadto będąc znawcą problematyki kulturowej i religijnej Śródziemnomorza, absolwent może podjąć pracę jako dziennikarz, korespondent i ekspert w szeroko rozumianej kulturze śródziemnomorskiej[19].
 • Do niedawna na Wydziale obecna była również muzykologia, która od roku akademickiego 2019/2020 przeniesiona została do Instytutu Historii UO[20].

Wydział Teologiczny prowadzi także studia doktoranckie (trzeciego stopnia, 4 letnie) z zakresu nauk teologicznych oraz nauk o rodzinie[21].

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[22]:

Instytucje przywydziałowe WT UOEdytuj

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Pracownicy WydziałuEdytuj

Profesorowie tytularniEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi WT UO bez tytułu naukowego zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnegoEdytuj

Niesamodzielni pracownicy naukowi WT UO ze stopniem naukowym doktoraEdytuj

 • ks. dr Andrzej Demitrów, teologia biblijna
 • ks. dr Mariusz Drygier, historia Kościoła
 • ks. dr Łukasz Florczyk, teologia biblijna
 • ks. dr Grzegorz Gura, prawo kanoniczne, prawo cywilne
 • ks. dr Andrzej Ochman, socjologia
 • ks. dr Janusz Podzielny, teologia moralna
 • ks. dr Robert Sadlak, teologia pastoralna
 • ks. dr Leszek Waga, pedagogika

Zajęcia zleconeEdytuj

 • dr Beata Balicka-Błagitka, teologia moralna
 • ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, teologia dogmatyczna
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, teologia fundamentalna
 • ks. dr Jerzy Dzierżanowski, teologia pastoralna
 • dr Said Edaich, język arabski
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, ekumenizm
 • mgr Barbara Leszczyńska
 • ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka, historia sztuki
 • ks. mgr Marcin Marsollek
 • ks. dr Joachim Waloszek, muzykologia
 • ks. dr Brunon Zgraja, patrologia

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii – kierownik: ks. prof. dr hab. Norbert Widok
 • Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu – kierownik: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 • Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego – kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji – kierownik: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii – kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Zespół Badawczy i Dydaktyczny Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii – kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza

Źródło: Wydział Teologiczny UO[27].

Zmarli wykładowcyEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wydziały Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Opolski [dostęp 2020-07-18].
 2. S. Nicieja, Historia UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 3. Plany Studiów, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 4. Struktura WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-12].
 5. Katedry i Zespół, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 6. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 7. Informacja uzyskana w Dziekanacie WT UO.
 8. Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego, czasopisma.uni.opole.pl [dostęp 2020-05-30].
 9. RWWT UO, www.rwwt.uni.opole.pl [dostęp 2020-05-30].
 10. Liczba studentów według wydziałów, stan na 2015 rok [on-line] [dostęp 2016-09-11].
 11. Władze Wydziału, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-08-29] (pol.).
 12. Władze Instytutu Nauk Teologicznych | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-08-29] (pol.).
 13. Zmarł nasz Dziekan, ks. prof. Radosław Chałupniak | Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-06-28] (pol.).
 14. Informacja dotycząca studiów teologicznych na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 15. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 16. Kierunki studiów oferowane przez WT UO na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp 2012-11-12].
 17. Informacja dotycząca studiów nauki o rodzinie na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 18. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 19. Informacje ogólne, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 20. Muzykologia, Uniwersytet Opolski [dostęp 2020-05-30] (pol.).
 21. Informacja dotycząca studiów III stopnia na WT UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 22. Wydział Teologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-11].
 23. WIęcej zob. https://shenxue.org.
 24. M.P. z 2017 r. poz. 392.
 25. Władze wydziału. uni.opole.pl. [dostęp 2016-09-23].
 26. Ks. Marcin Worbs profesorem nauk teologicznych - Uniwersytet Opolski, uni.opole.pl [dostęp 2021-01-16].
 27. Katedry i Zespół, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-05-19] (pol.).
 28. Administrator, Śp. ks. prof. Józef Król, diecezja.opole.pl [dostęp 2017-05-17] (pol.).
 29. a b Kapłani zmarli w 2012 r. [dostęp 2020-12-30] (pol.).
 30. Zmarł ojciec prof. Wenanty Zubert, katowice.gosc.pl [dostęp 2018-12-06].
 31. Zmarł ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol – Uniwersytet Opolski, uni.opole.pl [dostęp 2017-05-17] (pol.).
 32. Joachim, Śp. ks. prof. Józef Herbut, diecezja.opole.pl [dostęp 2018-03-09] (pol.).
 33. Zmarł nasz Dziekan, ks. prof. Radosław Chałupniak, Wydział Teologiczny UO [dostęp 2020-06-23] (pol.).
 34. Zmarł śp. Ks. prałat dr hab. Zdzisław Małecki, niedziela.pl [dostęp 2020-11-12] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj