Wymiar Hausdorffa

Wymiar Hausdorffa – liczbowy niezmiennik metryczny; nazwa pojęcia pochodzi od nazwiska Feliksa Hausdorffa[1].

DefinicjaEdytuj

Niech   Niech   będzie przestrzenią metryczną. Dla dowolnego podzbioru   określamy miarę zewnętrzną

 

gdzie infimum bierzemy po rodzinach zbiorów   które pokrywają   i zawierają zbiory o średnicy mniejszej lub równej  

Gdy   maleje, to   rośnie. Zatem poniższa granica (skończona lub nie) istnieje i jest nazywana miarą Hausdorffa[2] (dla wykładnika  ):

 

Łatwo sprawdzić, że:

 •   dla każdego  
 •   dla każdego  

Wymiar Hausdorffa określa się wówczas jako

 

Wymiar Hausdorffa a wymiar topologicznyEdytuj

Wymiar Hausdorffa metrycznej przestrzeni ośrodkowej jest zawsze niemniejszy od jej wymiaru topologicznego. Edward Marczewski (1937)[3] udowodnił, że każda ośrodkowa przestrzeń metryczna dopuszcza metrykę indukującą jej topologię i taką, że wymiar Hausdorffa przy tej metryce jest równy wymiarowi topologicznemu.

Podobne twierdzenie, ale tylko dla przestrzeni metrycznych zwartych, dowiedli wspólnie Lew Pontriagin i Lew Sznirelman (1932)[4] wykorzystując zamiast miary Hausdorffa logarytm minimalnych liczności ε-pokryć, podzielony przez  

Wynik Marczewskiego (oraz Eilenberga) przedstawiony jest w klasycznej monografii Witolda Hurewicza i Henry’ego Wallmana[5]; patrz też rosyjskie tłumaczenie[6], gdzie znajduje się dodatek ze wspomnianą pracą Pontriagina-Sznirelmana.

Praktyczna metoda wyznaczaniaEdytuj

Dla większości zbiorów fraktalnych w przestrzeni metrycznej, obliczanie wymiaru fraktalnego może okazać się trudne[7]. Jednak dla pewnej klasy obiektów fraktalnych można korzystać z następującego twierdzenia[8][9]:

Niech   będzie atraktorem układu iterowanych odwzorowań   będących zwężającymi podobieństwami o skalach podobieństwa   Ponadto załóżmy, że obrazy atraktora są rozłączne, to znaczy, że dla każdego   zachodzi   Wtedy wymiar Hausdorffa   jest równy liczbie   będącej rozwiązaniem równania:

 

Powyższe równanie jest konsekwencją następującego zapisu oraz własnościami miary  

 
 
 

Przykład: dywan Sierpińskiego:

Dywan Sierpińskiego jest atraktorem układu IFS ośmiu podobieństw o skalach podobieństwa   Wtedy rozwiązaniem równania

 

jest  

Dla kostki Mengera będzie to więc   dla piramidy Sierpińskiego   a dla zbioru Cantora  

PrzypisyEdytuj

 1. Hausdorffa wymiar, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-28].
 2. F. Hausdorff, „Mathematische Annalen”, 79 (1918), s. 157–179.
 3. Edward Szpilrajn, La dimension et la mesure, Fund. Math., 28 (1937), 81-89.
 4. Об одном метрическом свойстве размерности, Annals of Mathematics 33 (1932), 156-162.
 5. Witold Hurewicz, Henry Wallman, Dimension Theory, 1941.
 6. Witold Hurewicz i Henry Wallman, Теория Размерности, И*Л, 1948, Μοсква.
 7. D. Saupe, H. Jürgens, H.-O. Peitgen, Fraktale – granice chaosu, PWN, Warszawa 1995, t. I, s. 273–295.
 8. Jacek Kudrewicz, Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 2007, wydanie czwarte, s. 58–61.
 9. Gerald Egdar, Measure, topology and fractal geometry, Springer-Verlag, 1990.