Wyprowadzenie rozwiązania Schwarzschilda

Rozwiązanie Schwarzschilda – to rozwiązanie równań pola Einsteina, podające postać metryki czasoprzestrzeni w pobliżu nierotującego, masywnego, sferyczno-symetrycznego ciała. Spośród rozwiązań równań pola Einsteina rozwiązanie to jest uważane za jedno z najprostszych, a zarazem najbardziej użytecznych.

Założenia edytuj

Współrzędne sferyczne oraz czas   będą numerowane indeksami od 1 do 4. Metryka w ogólności ma 10 niezależnych składników, które są gładkimi funkcjami 4 zmiennych. Zakłada się tu, że rozwiązanie na metrykę jest sferycznie symetryczne, statyczne (niezmienne w czasie) oraz dotyczy próżni; konsekwencją tego jest, że:

  1. sferycznie symetryczna czasoprzestrzeń jest niezmienna przy obrotach i przy odbiciach lustrzanych,
  2. niezależność składowych metryki od czasu oznacza, że   a także, że geometria czasoprzestrzeni nie zmienia się przy odwróceniu czasu  
  3. rozwiązanie w próżni oznacza, że   z równań Einsteina wynika (przy założeniu zerowej wartości stałej kosmologicznej), że   ponieważ kontrakcja równania   daje  

W artykule użyto sygnatury metryki (+,+,+,−).

Diagonalność metryki edytuj

Pierwszym krokiem jest zauważenie, że metryka jest diagonalna.

Uzasadnienie:

(1) Pod wpływem odwrócenia czasu   wszystkie składniki metryki powinny zostać bez zmian. Składowe   zmieniają się jednak pod wpływem tej transformacji, bo

 

natomiast bez zmian pozostaje składowa czasowa

 

Ostatecznie wiec mamy

 

(2) Podobnie, transformacja współrzędnych przestrzennych   oraz   prowadzi do wniosku, że:

 
 

(3) Podobnie dla symetrycznych składników tensorami metrycznego mamy

 

co oznacza że

 

itd.

(4) Zbierając powyższe wyniki, mamy:

 

czyli metryka ma postać diagonalną  

przy czym składowe metryki są niezależne od czasu   (statyczne rozwiązanie).

Upraszczanie składników edytuj

Na każdej hiperpowierzchni o stałym czasie   stałym   oraz stałym   (tj. na każdej linii radialnej),   powinno zależeć tylko od   (ze względu na symetrię sferyczną). Dlatego   jest funkcją tylko jednej zmiennej   Podobny argument stosuje się do  

 

Na hiperpowierzchni o stałym czasie   oraz stałym   metryka musi być metryką 2-wymiarowej sfery:

 

Wybierając jedną z tych hiperpowierzchni (np. mającą promień  ), składniki metryki ograniczonej do hiperpowierzchni (które oznaczymy przez   oraz  ) powinny pozostać bez zmian przy obrotach o kąty   oraz   (ponownie na skutek symetrii sferycznej). Porównując formę metryki na tej hiperpowierzchni, otrzymamy

 

co natychmiast daje

  oraz  

Ale ponieważ musi być to słuszne na dowolnej hiperpowierzchni, to

  oraz  

Alternatywny sposób: można intuicyjnie zrozumieć, że   oraz   muszą być takie same jak dla płaskiej czasoprzestrzeni, jeżeli spostrzeżemy, że rozciąganie lub ściskanie elastycznej piłki w radialnie nie zmienia kątowych odległości między jej punktami. Dlatego metryka musi mieć postać

 

gdzie   oraz   są pewnymi funkcjami   Zauważmy, że jeżeli   lub   byłyby równe zeru w pewnym punkcie, to metryka byłaby w tym punkcie osobliwa.

Obliczanie symboli Christoffela edytuj

Za pomocą powyższej metryki obliczamy symbole Christoffela, przy czym indeksy są następujące:  znak   oznacza pochodną zupełną funkcji:

 
 
 
 

Użycie równań pola do znalezienia A(r) oraz B(r) edytuj

Aby określić funkcje   oraz   używamy równań pola w próżni, tj.

 

Stąd

 

gdzie symbole po przecinku oznaczają pochodne po zmiennej o danym indeksie. Tylko trzy spośród tych równań są nietrywialne i po uproszczeniu przyjmują postać

(1)  

(2)  

(3)  

czwarte równanie jest równe   mnożone równanie (2), gdzie apostrof oznacza pochodną funkcji po r. Dodając równania (1) i (3), dostajemy

 

gdzie   jest stałą rzeczywistą, różną od zera. Podstawienie   do równania (2) daje równanie

 

które ma ogólne rozwiązanie

 

dla pewnych niezerowych wartości   Stąd metryka dla stałych, sferycznie symetrycznych rozwiązań w próżni przyjmuje postać:

 

Zauważmy, że czasoprzestrzeń o takiej metryce jest asymptotycznie płaska, tj. dla   metryka przechodzi w metrykę Minkowskiego i rozmaitość czasoprzestrzeni staje się przestrzenią Minkowskiego.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • James B. Hartle: Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. ISBN 978-83-2350476-4.
  • Sean M. Carroll: Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity. San Francisco: Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-8053-8732-3.
  • Øyvind Grøn, Sigbjørn Hervik: Einstein’s General Theory of Relativity. New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-69199-2.
  • Lev D. Landau, Evgeny F. Lifshitz: Teoria pola. Wyd. 4. Warszawa: PWN, 2009. ISBN 0-7506-2768-9.
  • Charles W. Misner, Kip. S. Thorne, John A. Wheeler: Gravitation (book). W. H. Freeman, 1973. ISBN 0-7167-0344-0.
  • Hans Stephani: General Relativity: An Introduction to the Theory of the Gravitational Field. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-37941-5.
  • Robert M. Wald: General Relativity (book). University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-87033-2.

Linki zewnętrzne edytuj