Zagadnienie własne dla operatora Laplace’a

Operator T odwrotny do operatora Laplace’a definiujemy następująco. Rozpatrzmy zagadnienie własne dla równania Poissona z zerowymi warunkami brzegowymi, tj.

gdzie jest wartością własną operatora Laplace’a, a funkcja funkcją własną. W języku przestrzeni Sobolewa możemy napisać, że Zdefiniujmy operator:

następująco:

tj. jest słabym rozwiązaniem równania Poissona.

Własności operatora odwrotnego do operatora Laplace’a edytuj

  1. Operator   jest dobrze określony, liniowy, ciągły.
  2. Operator   jest zwarty.
  3. Operator   jest samosprzężony.

Wartości własne operatora Laplace’a edytuj

Z twierdzenia spektralnego dla operatorów zwartych i samosprzężonych wynika, że:

  1. Wszystkie wartości własne operatora Laplace’a na ograniczonym obszarze   są dodatnie, mają skończone krotności, a   jest punktem skupienia wartości własnych.
  2. Istnieje baza ortonormalna przestrzeni   złożona z funkcji własnych laplasjanu.