Zakład budżetowy

jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych

Zakład budżetowy - jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych (rozlicza się z budżetem państwa w trybie tzw. budżetowania netto).

Nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 6).

Finansowanie zakładów budżetowychEdytuj

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący:

  • przychody własne
  • dotacje z budżetu państwa
  • wydatki będące kosztami
  • rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego).

Plan finansowy zakładu określany jest przez kierownika zakładu.

Zakład budżetowy może otrzymywać:

  • dotacje przedmiotowe,
  • dotacje podmiotowe,
  • dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji
  • nowo tworzony zakład może otrzymać jednorazowe dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.

Samorządowe zakłady budżetoweEdytuj

Samorządowe zakłady budżetowe świadczą swoje usługi odpłatnie, zaś koszty ich działalności pokrywane są z przychodów własnych. Przychód może być wykorzystany do pokrycia kosztów np. obiektów sportowych, zakładów utylizacji odpadów, zakładów komunalnych, oczyszczalni ścieków.

Tworzenie i przekształcanie zakładów budżetowychEdytuj

Powoływanie, likwidacja, przekształcanie komunalnych zakładów budżetowych następuje decyzją organu stanowiącego j.s.t, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o finansach publicznych.

Państwowe zakłady budżetowe, a także część samorządowych, zostały zlikwidowane przed 1 stycznia 2011 r.

Zobacz teżEdytuj