Otwórz menu główne

Zakład poprawczy

Poprawczak

Zakład poprawczy (ZP), potocznie poprawczak – specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13. do 21. roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

Rodzaje zakładów poprawczychEdytuj

 
Zakład poprawczy w Gdańsku
 • Zakłady resocjalizacyjne
  • o charakterze otwartym (młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej) i półotwartym,
  • o charakterze zamkniętym, dla wielokrotnych uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych,
  • o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla wysoce zdemoralizowanych (po ukończeniu 16 roku życia).
 • Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla nieletnich upośledzonych umysłowo.

Zakłady readaptacyjne – Przesłanki, aby zostali umieszczeni w zakładzie readaptacyjnym są następujące:

– odmawianie uczestnictwa w procesie wychowania, edukacji i terapii, – dopuszczanie się ucieczek, lub co najmniej dwukrotnie nie wrócili z przepustki i istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczania, że będą to czynić nadal, – w czasie pobytu w tych placówkach (schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy) co najmniej dwukrotnie dopuścili się czynów zabronionych.

 • Prawa nieletniego w zakładach poprawczych
  • zapoznanie się z jego prawami,
  • zapoznanie się z jego obowiązkami,
  • prawo do opieki i warunków pobytu zapewniających higienę i bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności osobistej,
  • prawo do świadczeń zdrowotnych,
  • prawo do życzliwego traktowania,
  • prawo do podtrzymywania więzi z rodziną naturalną,
  • prawo do korespondencji,
  • prawo do prywatności z ograniczeniami wynikającymi z rodzaju zakładu,
  • prawo uczestniczenia w życiu zakładu,
  • prawo do składania próśb, skarg i wniosków do właściwego organu.
 • Obowiązki nieletniego w zakładach poprawczych
  • uczestniczenie w procesie kształcenia i wychowania,
  • przestrzeganie regulaminu w zakładzie,
  • przestrzeganie zasad współżycia społeczeństwa,
  • przestrzeganie zasad higieny i dbałości o stan zdrowia,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu,
  • zakaz samowolnego opuszczania placówki,
  • wykonywanie prac pomocniczych o porządkowym charakterze związanych z funkcjonowaniem zakładu,
  • odpowiednie postawy wobec personelu,
  • posłuszeństwo wobec przełożonych oraz poprawne traktowanie innych wychowanków,
  • sprzątanie pomieszczeń w których przebywa wychowanek i utrzymanie porządku,
  • dbałość o kulturę osobistą i kulturę słowa,
  • terminowe powroty z przepustek i urlopów.
 • Nagrody dla nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym.
  • pochwała,
  • list pochwalny do sądu,
  • list pochwalny do rodziców,
  • rozmowa telefoniczna na koszt zakładu,
  • dodatkowe widzenie,
  • nagroda rzeczowa lub pieniężna,
  • podwyższenie kieszonkowego,
  • zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi na warsztatach szkolnych,
  • zgoda na udział w zajęciach, szkoleniach, imprezach poza zakładem,
  • zgoda na uczęszczanie do szkoły [poza zakładem],
  • zgoda na posiadanie przedmiotów wartościowych,
  • skrócenie, zawieszenie lub darowanie wymierzonej kary,
  • dodatkowe przepustki (3 dni),
  • urlop,
  • umieszczenie poza zakładem ze względów wychowawczych lub szkoleniowych (Art. 90 ust. o Postępowaniu w sprawach nieletnich),
  • warunkowe zwolnienie (Art. 86 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) – minimum pół roku kary.
 • Kary dla nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym.
  • upomnienia,
  • zawiadomienie rodziców lub opiekunów o niewłaściwym zachowaniu,
  • zakaz rozmów telefonicznych do pierwszego miesiąca z wykluczeniem rozmów z rodziną lub opiekunem,
  • zakaz uczestnictwa w imprezach do 3 miesięcy,
  • obniżenie/utrata prawa do kieszonkowego do 3-4 miesięcy,
  • zakaz wyjścia poza teren zakładu do 3 miesięcy,
  • zakaz korzystania z przepustki i urlopu do 3 miesięcy,
  • wstrzymanie wniosków o mieszkanie przy zakładzie (Art. 90 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
  • wstrzymanie wniosków o przedstawienie do warunkowego zwolnienia (Art. 86 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
  • przeniesienie do innego zakładu o takim samym rodzaju.

Zobacz teżEdytuj