Zapowiedź apelacji

Zapowiedź apelacji – pozaustawowe, lecz powszechnie używane (zwłaszcza przez adwokatów) określenie pisemnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem (w postępowaniu karnym) i żądania sporządzenia uzasadnienia (w postępowaniu cywilnym). Taki wniosek lub żądanie z reguły poprzedza zainicjowanie procedury apelacyjnej.

Podmioty uprawnioneEdytuj

Wniosek (żądanie) może złożyć strona postępowania, a w jej imieniu – pełnomocnik. W postępowaniu karnym – również obrońca (w imieniu oskarżonego), podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści, uzyskanej w warunkach art. 52 k.k., a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu także pokrzywdzony.

W postępowaniu karnym, w razie stwierdzenia, że wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną prezes sądu wyda zarządzenie o odmowie przyjęcia tego wniosku. Na zarządzenie to służy zażalenie.

Wymogi formalne pismaEdytuj

Wniosek (żądanie) musi spełniać ogólne wymogi pisma procesowego, tzn. zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, sprawy, której dotyczy, oznaczenie i adres podmiotu wnoszącego, treść wniosku (nie ma potrzeby uzasadniać go w jakikolwiek sposób), datę a także podpis sporządzającego wniosek (żądanie).

TerminEdytuj

Wniosek (żądanie) musi zostać złożony w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia wyroku. Jednakże w postępowaniu karnym dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie był obecny przy ogłoszeniu wyroku i nie miał obrońcy, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia doręczenia mu tego wyroku. W postępowaniu cywilnym analogicznie regulacja ma zastosowanie do strony, która ze względu na pozbawienie wolności nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku i nie miała pełnomocnika.

W postępowaniu karnym, w razie stwierdzenia, że wniosek został złożony po terminie, prezes sądu wyda zarządzenie o odmowie przyjęcia tego wniosku. Na zarządzenie to służy zażalenie. W postępowaniu cywilnym żądanie spóźnione sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Droga alternatywnaEdytuj

Złożenie wniosku (żądania) nie jest obowiązkowe. W postępowaniu karnym podmiot uprawniony może w terminie do złożenia wniosku od razu wnieść apelację (aczkolwiek w praktyce jest to rzadkie). W takim wypadku powstają wszystkie skutki złożenia wniosku, a dodatkowo w ciągu 14 dni od sporządzenia uzasadnienia możliwe jest uzupełnienie apelacji. W postępowaniu cywilnym apelację można wnieść w ciągu 14 dni od upływu terminu do złożenia żądania.