Zdolność procesowa

Zdolność procesowa – zdolność podmiotów procesu sądowego (postępowania sądowego) do podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków.

Zdolność procesową mają[1]:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w sprawach, w których osoby te mogą działać samodzielnie,
  • osoby prawne,
  • inne jednostki organizacyjne, którym przepis prawa przyznaje zdolność prawną,

Zdolność procesowa podmiotów, które nie są osobami fizycznymi jest związana z ich zdolnością sądową - podmioty te, mając zdolność sądową, mają równocześnie także zdolność procesową.

Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych, nie posiada również zdolności procesowej, a więc nie może podejmować żadnych czynności procesowych.

Zdolność procesową pełną mają osoby fizyczne, jeżeli mają pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoby pełnoletnie (w tym także kobiety, które ukończyły 16 lat i za zgodą sądu zawarły związek małżeński) i nieubezwłasnowolnione.

Zdolność procesowa ograniczona przysługuje osobom fizycznym, jeżeli mają jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych, są to osoby małoletnie między 13. a 18. rokiem życia oraz osobom częściowo ubezwłasnowolnionym a także osoby, dla których w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie został ustanowiony doradca tymczasowy. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność procesową może dokonywać wszelkich czynności procesowych w postępowaniach cywilnych wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. W pozostałych postępowaniach cywilnych nie może dokonywać żadnych czynności procesowych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Art. 65 w zw. z art. 64 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805)

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 12 września 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.