Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – zespół szkół ponadpodstawowych w Krakowie.

Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Średnia
Ilustracja
Zespół Szkół Łączności w Krakowie
Łączność to przyszłość
Państwo

 Polska

Miejscowość

Kraków

Adres

ul. Monte Cassino 31,
30-337 Kraków

Data założenia

17 września 1945

Patron

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku

Dyrektor

mgr inż. Paweł Kucharczyk

Wicedyrektorzy

mgr inż. Renata Gołąb
mgr Tadeusz Piszkowski
mgr inż. Artur Wardas

Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”
Ziemia50°02′48,0624″N 19°55′20,1720″E/50,046684 19,922270
Strona internetowa
Logo szkoły

HistoriaEdytuj

 • 2000/01 – Szkoła obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Zorganizowano I Międzyszkolne Sympozjum Technologii Informacyjnych. Nawiązano współpracę ze szkołami zagranicznymi – Ukraina, Belgia.
 • 2001/02 – Rozbudowano szkolną sieć komputerową. We wszystkich gabinetach i salach lekcyjnych istnieje możliwość korzystania z internetu. Wygasł kierunek technik elektronik – maszyny cyfrowe. ZSŁ po raz kolejny uzyskuje tytuł „Podgórskiej Szkoły Roku”. Rada Szkoły zatwierdziła Statut Zespołu Szkół Łączności. Odbył się I Rajd ZSŁ. Podjęto na nowo wydanie gazetki szkolnej „Margines” – druku ulotnego wydawanego zgodnie z chęcią i nastrojem jej redaktorów – uczniów.
 • 2002/03 – Od 1.09.2002 roku na stanowisko ds. pedagogicznych powołano mgr Tadeusza Piszkowskiego. Z końcem roku szkolnego na emeryturę przechodzi wicedyrektor mgr Barbara Górska. W związku z reformą szkolnictwa zmieniono nazwy szkół wchodzących w skład zespołu.
 • 2003/04 – Wicedyrektorem ds. pedagogicznych zostaje mgr Barbara Ciborowska, a na emeryturę odchodzi wicedyrektor ds. technicznych mgr Jacek Chwała. Technikum Łączności brało udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i otrzymało tytuł „Szkoła z Klasą”. Otrzymany w ramach projektu MENiS „Pracownia Internetowa w każdej szkole” sprzęt umożliwił utworzenie kolejnej pracowni informatycznej oraz centrum multimedialnego przy bibliotece szkolnej. Rozpoczęcie działalności Szkolnego Ośrodka Kariery. Samorząd Uczniowski ZSŁ zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Dzielnicę Podgórze.
 • 2004/05 – Obowiązki wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego obejmuje mgr inż. Renata Gołąb, nauczycielka przedmiotów zawodowych. W związku z otrzymaniem z funduszy unijnych wyposażenia do dwóch pracowni komputerowych (w tym jednej z wyposażeniem w sprzęt firmy Apple) wykonano kompleksowy remont ciągu trzech pracowni informatycznych. Abiturienci Technikum Łączności nr 14 – oddziałów na podbudowie szkoły podstawowej – przystąpili po raz ostatni do egzaminu dojrzałości. Odbył się egzamin maturalny według nowej formuły. Przystąpiło do niego 180 absolwentów XIII Liceum Profilowanego. Zespół Szkół Łączności uzyskał akredytację dla ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie monter elektronik na okres trzech lat. Przeprowadzono pierwszy raz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla osób kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 13. Goszczono przedstawicieli telekomunikacyjnej szkoły z czeskiej Ostrawy. Podpisano umowę o partnerskiej wymianie młodzieży w ramach praktyk zawodowych – program Leonardo da Vinci. Placówka oświatowa uzyskała zgodę na kształcenie w zawodzie technik informatyk. W ramach projektu PHARE 2001 nastąpiło przygotowanie planu rozwoju szkoły powiązanego z potrzebami lokalnego rynku pracy „Szkolny Ośrodek Kariery, a umiejętności ponad zawodowe uczniów ZSŁ oczekiwane przez lokalny rynek pracy”. Nawiązano ścisłą współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Część zajęć w najstarszych oddziałach elektronicznych prowadzonych jest w laboratoriach tej uczelni. Szkoła otrzymała prestiżowy certyfikat w IV edycji konkursu „European Language Label”.
 • 2005/06 – Uruchomiono Szkołę Policealną nr 12 kształcącą w zawodzie technik informatyk o cyklach kształcenia jednorocznym i dwuletnim (w zależności od typu i profilu ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej). Abiturienci Technikum Uzupełniającego nr 7 oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 11 po raz ostatni – dotyczy oddziałów na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, do której prowadzono nabór wśród absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych – przystąpili do egzaminu dojrzałości oraz „starego” egzaminu zawodowego. Przygotowano Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej „Wrażenie na wejściu”, oraz Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej „Aktywni.pl”, dzięki czemu szkołę doposażono w specjalistyczny sprzęt pracowniany.
 • 2006/2007 – Uzyskano zgodę na uruchomienie w obrębie Technikum Łączności nr 14 nowego zawodu: technik teleinformatyk. Szkoła uczestniczy w projektach: „Informatyka jako usługa zabezpieczenia jakości i efektywności przedsiębiorstw”, „Ostrawa 2007-2009”, „Kraków 2006” oraz programie „Leonardo da Vinci”. W celu prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu systemy i sieci komputerowe powstała pracownia sieci komputerowych. Odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Informatycznego „Projekt na Szóstkę” pod patronatem IBM, Wydawnictwa Literackiego i Wydawnictwa Helion. Powiększono pomieszczenie studia telewizyjnego, w którym stworzono reżyserkę i montażownię szkolnej telewizji. Za fundusze unijne przyznane szkole za opracowanie projektu wdrażającego nowoczesne metody kształcenia w nauce zawodu technik elektronik zakupiono do studia sprzęt audiowizualny nowej generacji.
 • 2007/2008 – Został przeprowadzony remont generalny pracowni systemów operacyjnych. Środki na wyposażenie uzyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również z funduszy unijnych sfinansowano drugą pracownię informatyczną wyposażoną w komputery marki Apple oraz wzbogacono centrum multimedialne w ramach projektu realizowanego przez MEN pod nazwą: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. ZSŁ otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za przygotowanie programu jubileuszowego oraz za najbardziej aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach, wydarzeniach oraz zajęciach organizowanych z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa. Odbyła się druga, tym razem międzyszkolna, edycja Festiwalu Informatycznego „Projekt na Szóstkę” pod patronatem honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora AGH i firmy IBM. Przygotowany w ZSŁ projekt pt. „Język Szekspira” został wybrany przez Fundację Rozwoju Kina jako jeden z najlepszych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach programu „Multimedialna Szkoła” i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Dzięki staraniom mgr Mariana Piekarskiego ZSŁ otrzymał dofinansowanie na 3-letni projekt, który dotyczył utworzenia Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.
 • 2008/2009 – Rozpoczęto realizację zatwierdzonego w roku szkolnym 2007/2008 projektu pt. Uczeń Społeczeństwo Gospodarka, w którego skład wchodzi Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Na jego wykonanie szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 864 700 zł. Projekt obejmuje trzy zadania tematyczne:
  • utworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,
  • zajęcia pozalekcyjne praktycznej nauki zawodu,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki na poziomie akademickim i zawodowego języka angielskiego.
Utworzono nową pracownię – urządzeń techniki komputerowej, szóstą salę językową oraz zmodernizowano pracownię elektroniczną. Założono Uczniowski Klub Sportowy „Elektron”.
 • 2009/2010 – Zespół Szkół Łączności uzyskał tytuł „Szkoła przyjazna hospicjum” nadany przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie w podziękowaniu za współpracę i realizację materiałów telewizyjnych wykonanych przez telewizję szkolną. Lwowski College przy Państwowym Uniwersytecie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych podpisał z naszą szkołą porozumienie o praktykach zawodowych. ZSŁ otrzymał dotację ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za projekt autorstwa dr Mariana Piekarskiego i mgr inż. Andrzeja Adamczyka pt. „Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności”. Realizacja projektu trwała 2 lata, a jego budżet wynosi 4 256 353,62 zł.
 • 2010/2011 – Technikum Łączności nr 14 otrzymuje 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez Perspektywy i dziennikRzeczpospolita”. Łączna ocena według czterech kryteriów (sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez środowisko akademickie) była najwyższą w kraju wśród techników.
 • 2011/2012 – Zmodernizowano i doposażono bibliotekę szkolną tworząc w jej strukturze nowoczesną mediatekę. ZSŁ zdobył II lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2012 przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik Perspektywy oraz ponownie I miejsce w konkursie maturalnym. Technikum nr 14 po raz drugi zostało uznane najlepszą szkołą województwa małopolskiego oraz otrzymało Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO.
 • 2012/2013 – Szkoła uczestniczy w projekcie pt. Termomodernizacja budynku, współfinansowanym ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu: 1282 662,00, kwota dofinansowania z Funduszu: 403 910,00. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 – opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik „Rzeczpospolita” – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zajęło II miejsce wśród 50 najlepszych techników w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2013”.
 • 2013/2014 – W konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją” Zespół Szkół Łączności otrzymał pierwsze miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne za organizację Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt na Szóstkę”. Z danych rządowego Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, iż szkoła ma najwyższy wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej w Krakowie wśród szkół technicznych. Dziennik „Rzeczpospolita” oraz miesięcznik Perspektywy ponownie ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Techników. ZSŁ znalazło się w nim na drugim miejscu w Polsce, a na pierwszym w rankingu maturalnym. Od 2014 roku został wprowadzony dziennik elektroniczny.
 • 2014/2015 – Od roku szkolnego 2014/2015 na terenie szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Dzięki realizacji Projektu powstaje innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT, bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. W ZSŁ powstaje chór szkolny „Łącznik” pod kierownictwem Jadwigi Wrońskiej. W roku szkolnym 2014/2015 Technikum Łączności nr 14 zajęło – podobnie jak w ubiegłym – pierwszą pozycję w Rankingu Maturalnym Techników, drugie miejsce w Rankingu Techników w Polsce i II miejsce w Małopolsce.
 • 2015/2016 – Szkoła obchodzi dwa jubileusze:
  • 70lecie istnienia,
  • 25lecie pełnienia funkcji Dyrektora ZSŁ przez Antoniego Borgosza.
W tegorocznym rankingu najlepszych szkół Technikum Łączności nr 14 zajęło 2 miejsce w rankingu maturalnym, natomiast wśród techników 2. miejsce w Polsce oraz 1. w Małopolsce. Szkoła zwyciężyła także w pierwszej edycji Rankingu Techników STEM (czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Zmodernizowano pracownię Urządzeń Techniki Komputerowej, którą wyposażono dodatkowo w ploter bębnowy i drukarkę 3D.

KierunkiEdytuj

Do roku szkolnego 2012/2013Edytuj

W skład Zespołu Szkół Łączności wchodzą następujące placówki:

Technikum Łączności nr 14
Zawody:

 • technik elektronik (specjalizacje: systemy i sieci komputerowe, urządzenia audiowizualne, automatyka przemysłowa)
 • technik teleinformatyk
 • technik informatyk (specjalizacje: administracja sieciami komputerowymi, systemy zarządzania bazami danych, projektowanie aplikacji internetowych, grafika komputerowa)
 • technik telekomunikacji (specjalizacje: komutacyjne systemy cyfrowe, systemy teleinformatyczne)
 • Programista (Kierunek od 2019, został wprowadzony zamiast telekomunikacji)


XIII Liceum Profilowane
Profile:

 • zarządzanie informacją (wyłącznie kontynuacja edukacji) (bloki tematyczne: projektowanie i programowanie stron internetowych, projektowanie bazy danych, programowanie animacji FLASH, grafika komputerowa 2D i 3D, cyfrowe przetwarzanie dźwięku, komponowanie sekwencji filmowych, DTP)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13
Zawody:

 • monter elektronik
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Od roku szkolnego 2012/2013Edytuj

W skład Zespołu Szkół Łączności wchodzą następujące placówki:

Technikum Łączności nr 14
Zawody:

 • technik elektronik
  • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
  • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
  • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
  • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
  • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego,
  • serwisu urządzeń elektronicznych.
 • technik informatyk
  • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
  • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego
  • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
  • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów
  • projektowania baz danych i administrowania bazami
  • tworzenia i administrowania stronami WWW we wszystkich współczesnych technologiach
  • tworzenia desktopowych i webowych aplikacji internetowych,
  • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi
  • projektowania grafiki komputerowej
 • technik teleinformatyk
  • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
  • konfigurowania podłączenia do Internetu,
  • wykorzystania w pełni możliwości sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
  • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych (Windows, Linux/Unix),
  • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.
 • technik telekomunikacji
  • projektowania i budowania sieci telefonicznej, komputerowej, telewizyjnej, monitoringu CCTV w oparciu o kable światłowodowe, miedzianie i łącza radiowe,
  • podłączania i konfigurowania: serwerów telekomunikacyjnych, telefonów VoIP, central, routerów, access pointów.
  • podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW.
  • zdalnego i lokalnego konfigurowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, komputerowymi oraz transmisyjnymi.
  • dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego.
  • działania systemów telefonii mobilnej GSM i LTE, systemów nawigacji GPS, telewizji cyfrowej DVBT i satelitarnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13
Zawody:

 • monter elektronik
  • posługiwania się wysokiej jakości sprzętem pomiarowym i montażowym,
  • montażu przewlekanego oraz powierzchniowego,
  • techniki światłowodowej (łączenia światłowodów oraz pomiaru parametrów złącza),
  • obsługi maszyn sterowanych numerycznie i urządzeń do obrabiania materiałów
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • montażu i utrzymania linii telekomunikacyjnych
  • montażu, konfiguracji i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych

GaleriaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj