Zespół leśny – w fitosocjologii zespół roślinny z podstawową strukturą zbiorowiska roślinnego określoną przez gatunki drzewiaste. Wykazuje budowę warstwową (różne warstwy mogą być rozwinięte w różnym stopniu), najczęściej wyróżnia się:

  • a – warstwa drzew
  • b – warstwa podszytu
  • c – warstwa runa
  • d – warstwa przyziemna (mszaki, porosty, grzyby).

Lista zespołów leśnych w Polsce

edytuj

Zespoły leśne należące do związku borów sosnowych Dicrano-Pinion

edytuj

Zespoły leśne należące do związku borów świerkowych i jodłowych Piceion abietis

edytuj

Zespoły leśne należące do klasy atlantyckich lasów acidofilnych Quercetalia robori-petraeae

edytuj

Zespoły leśne należące do rzędu dąbrów świetlistych Quercetalia pubescenti-petraeae

edytuj

Zespoły leśne należące do związku lasów grądowych Carpinion betuli

edytuj

Zespoły leśne należące do związku lasów bukowych Fagion sylvaticae

edytuj

Zespoły leśne należące do związku górskich i podgórskich zboczowych lasów wilgotnych Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

edytuj

Zespoły leśne należące do związku łęgów Alno-Ulmion

edytuj

Zespoły leśne należące do związku łęgów wierzbowo-topolowych Salicion albae

edytuj

Zespoły leśne należące do klasy olsów Alnetea glutinosae

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Jan M. Matuszkiewicz, Zespoły leśne Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.

Linki zewnętrzne

edytuj