Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (System POL-on) – system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obejmujący następujące bazy danych:

1) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu;

2) wykaz studentów;

3) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora;

4) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

5) repozytorium pisemnych prac dyplomowych;

6) bazę dokumentów w postępowaniach awansowych;

7) bazę osób upoważnionych do podpisywania dokumentów;

8) bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).