Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, walne zebranie stowarzyszenia. Obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920–1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

Zjazd zwykły ZHP Edytuj

Zjazd nadzwyczajny ZHP Edytuj

Uczestnicy Zjazdu ZHP Edytuj

W Zjeździe ZHP biorą udział z głosem decydującym:

Członkowie pozostałych ustępujących władz naczelnych biorą udział w Zjeździe ZHP z głosem doradczym.

Delegaci na Zjazd ZHP wybrani w hufcach lub rejonach hufców zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego ZHP, mając prawo udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych ZHP zwoływanych w trakcie kadencji.

Kolejne Zjazdy ZHP Edytuj

Zjazd Zjednoczeniowy ZHP Edytuj

I Walny Zjazd ZHP Edytuj

II Walny Zjazd ZHP Edytuj

III Walny Zjazd ZHP Edytuj

IV Walny Zjazd ZHP Edytuj

V Walny Zjazd ZHP Edytuj

VI Walny Zjazd ZHP Edytuj

VII Walny Zjazd ZHP Edytuj

VIII Walny Zjazd ZHP Edytuj

IX Walny Zjazd ZHP Edytuj

X Walny Zjazd ZHP Edytuj

XI Walny Zjazd ZHP Edytuj

XII Walny Zjazd ZHP Edytuj

XIII Walny Zjazd ZHP Edytuj

XIV Walny Zjazd ZHP Edytuj

XV Walny Zjazd ZHP Edytuj

XVI Walny Zjazd ZHP Edytuj

XVII Walny Zjazd ZHP Edytuj

Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich Edytuj

 • Łódź, 8-10 grudnia 1956
 • nie był formalnym zjazdem ZHP - nie został zwołany zgodnie z przedwojenny Statutem ZHP (nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności[3])

II Walny Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 18-21 kwietnia 1959
 • wprowadzenie nowej numeracji, od "zjazdu" w roku 1956
 • uchwalono nowy Statut ZHP (nadany następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności[4])

III Walny Zjazd ZHP Edytuj

IV Zjazd ZHP Edytuj

V Zjazd ZHP Edytuj

VI Zjazd ZHP Edytuj

VII Zjazd ZHP Edytuj

VIII Zjazd ZHP Edytuj

IX/XXVI Zjazd ZHP Edytuj

XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP Edytuj

 • Chorzów, 22 września 1990
 • celem zjazdu było skrócenie kadencji władz

XXVIII Zjazd ZHP Edytuj

XXIX Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 9-12 grudnia 1993
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym MON przy ul. Żwirki i Wigury
 • dokonano wyboru władz - Przewodniczącym ZHP został ponownie hm. Stefan Mirowski, Naczelnikiem ZHP ponownie hm. Ryszard Pacławski

(XXX) Nadzwyczajny Zjazd ZHP Edytuj

XXXI Zjazd ZHP Edytuj

XXXII Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 6-9 grudnia 2001
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury
 • przewodniczący zjazdu: hm. Krzysztof Pater
 • dokonano wyboru władz - Przewodniczącym ZHP został prof. zw. dr hab. hm. Wojciech Katner (kontrkandydatka prof. zw. dr hab. hm. Maria Hrabowska), Naczelnikiem ZHP hm. Wiesław Maślanka (kontrkandydat hm. Rafał Bednarczyk)
 • zjazd dokonał nowelizacji Statutu ZHP
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • nr 1 w sprawie "Strategii rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1999-2007"
  • nr 2 w sprawie Deklaracji ideowej XXXII Zjazdu ZHP
  • nr 3 w sprawie "Barw Przyszłości" - Programu ZHP na lata 2002-2005
  • nr 4 w sprawie wniosków szczegółowych
  • nr 5 w sprawie zasad zaliczania służby instruktorskiej
  • nr 6 w sprawie terminów składania projektów uchwał przedzjazdowych
  • nr 7 w sprawie zmian w Statucie dotyczących uzyskiwania osobowości prawnej przez jednostki terenowe ZHP
  • nr 8 w sprawie pracy z kadrą w organizacji

XXXIII Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 1-4 grudnia 2005
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury
 • przewodniczący zjazdu: hm. Roman Bargieł
 • dokonano wyboru władz - Przewodniczącym ZHP został hm. Andrzej Borodzik, Naczelnikiem ZHP hm. Teresa Hernik (kontrkandydaci: hm. Dorota Całka, hm. Rafał Klepacz)
 • zjazd dokonał nowelizacji Statutu ZHP
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • wprowadzającą zmiany do Statutu ZHP
  • w sprawie wniosków szczegółowych
  • w sprawie 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa
  • w sprawie Strategii rozwoju ZHP do roku 2009
  • w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP

XXXIV Zjazd Nadzwyczajny ZHP Edytuj

 • Załęcze Wielkie, 1-3 czerwca 2007
 • zjazd obradował w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Nadwarciański Gród", salę obrad stanowił duży namiot
 • przewodniczący zjazdu: hm. Rafał M. Socha
 • zjazd został zwołany przez Radę Naczelną ZHP uchwałą nr 32/XXXIII z 10 lutego 2007 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, zwanego Zjazdem Programowym ZHP
 • celem zjazdu było podsumowanie ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej wychowania w ZHP oraz dokonanie ewentualnych zmian w "Podstawach wychowawczych ZHP" i rozdziale 2 oraz § 20 Statutu ZHP
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • w sprawie zmiany Prawa Harcerskiego, w której stwierdzono, że nie należy zmieniać obowiązującego tekstu Prawa Harcerskiego
  • w sprawie postaw instruktorskich
  • w sprawie dyskusji o zmianie Prawa Harcerskiego
  • w sprawie wniosków szczegółowych
  • stanowisko w sprawie programu Związku Harcerstwa Polskiego

XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP Edytuj

XXXVI Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 3-6 grudnia 2009
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury
 • przewodniczący zjazdu: hm. Rafał M. Socha
 • dokonano wyboru władz - Przewodniczącym ZHP został ponownie prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski (kontrkandydat dr hm. Jan Orgelbrand), Naczelnikiem ZHP ponownie hm. Małgorzata Sinica
 • zjazd dokonał nowelizacji Statutu ZHP w zakresie środków działania stowarzyszenia (§ 4)
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w Statucie ZHP
  • w sprawie zmian w podstawach wychowawczych ZHP
  • w sprawie obchodów 100-lecia Harcerstwa
  • w sprawie oceny realizacji Strategii ZHP w latach 2005-2009 oraz przygotowania i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017
  • w sprawie prac nad nowym Statutem ZHP
  • w sprawie ochrony prawnej wizerunku Krzyża Harcerskiego
  • w sprawie powołania funduszu obsługi wierzytelności ZHP
  • w sprawie zaewidencjonowania nieruchomości ZHP
  • w sprawie wniosków szczegółowych
 • zjazd przyjął stanowiska:
  • w sprawie Europejskiego Roku Działalności Wolontariackiej
  • w sprawie wychowania duchowego w ZHP
  • w sprawie roli instruktorów programowych w harcerskich komendach.

XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP Edytuj

 • Warszawa, 2-4 grudnia 2011 oraz 10 marca 2012
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury (część I) i w Teatrze IMKA, w budynku Głównej Kwatery ZHP przy ul. Konopnickiej 6
 • przewodniczący zjazdu: hm. Rafał M. Socha
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017
  • 11 uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP
 • po raz pierwszy obrady Zjazdu można śledzić na żywo w telewizji internetowej, obsługiwanej przez biuro prasowe zjazdu

XXXVIII Zjazd ZHP Edytuj

 • Warszawa, 5-8 grudnia 2013
 • zjazd obradował w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury
 • przewodniczący zjazdu: hm. Krzysztof Pater
 • dokonano wyboru władz - Przewodniczącym ZHP został hm. Dariusz Supeł (kontrkandydat w drugiej turze hm. Rafał M. Socha), Naczelnikiem ZHP ponownie hm. Małgorzata Sinica
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • w sprawie Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.
  • w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad
  • w sprawie planu pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+
  • w sprawie przyrzeczenia i prawa harcerskiego w sprawie realizacji kierunku Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017 Przyjazna Struktura w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP oraz opracowania i wdrożenia zmian usprawniających jej funkcjonowanie
  • w sprawie procesu rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej
  • w sprawie stabilizacji finansowej ZHP
  • w sprawie zmian w Statucie ZHP
  • w sprawie kształtowania wizerunku harcerstwa i funkcji drużynowego w odbiorze społecznym
  • w sprawie uzupełnienia Regulaminu Mundurowego ZHP
  • w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP
 • zjazd przyjął następujące stanowiska:
  • w sprawie zadośćuczynienia instruktorom, którzy za swoją harcerską służbę doznali nieuzasadnionych krzywd
  • w sprawie sytuacji na Ukrainie
  • w sprawie stworzenia warunków do pracy systemem małych grup
  • w sprawie udziału instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w wyborach samorządowych

XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP Edytuj

 • Warszawa, 7-9 kwietnia 2017
 • zjazd obradował w Teatrze IMKA, w budynku Głównej Kwatery ZHP przy ul. Konopnickiej 6
 • przewodniczący zjazdu: hm. Krzysztof Pater
 • celem zjazdu była zmiana Statutu ZHP

XL Zjazd ZHP Edytuj

(w materiałach zjazdowych zamieszczano numer zjazdu pisany cyframi arabskimi, odmiennie niż dotychczas: 40. Zjazd ZHP)

XLI Zjazd Nadzwyczajny ZHP Edytuj

(w materiałach zjazdowych zamieszczano numer zjazdu pisany cyframi arabskimi: 41. Zjazd ZHP)

 • Warszawa, 26–27 października 2019
 • zjazd obradował w Warszawskim Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14
 • przewodniczący zjazdu: hm. Krzysztof Pater
 • zwołany przez przewodniczącego ZHP na wniosek 1/3 chorągwi, na podstawie § 65 ust. 1 Statutu ZHP, po przyjęciu uchwał przez komendy 6 chorągwi ZHP: Dolnośląskiej, Krakowskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Mazowieckiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej[5]
 • zjazd zwołany w celu:
  • podjęcia uchwał w zakresie wniosków z przeprowadzonej dyskusji programowej w zakresie sposobu i stopnia realizacji uchwał XL Zjazdu ZHP, w tym w szczególności realizacji Strategii ZHP oraz oceny sytuacji finansowej ZHP i wizerunku ZHP
  • przedstawienia przez Naczelnika ZHP sprawozdania z działalności Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP
  • odwołania Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP
  • wyboru Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP
 • zjazd odrzucił wniosek o odwołanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP

XLII Zjazd ZHP Edytuj

(w materiałach zjazdowych zamieszczano numer zjazdu pisany cyframi arabskimi: 42. Zjazd ZHP)

 • Warszawa, 19-22 maja 2022
 • zjazd obradował w Warszawskim Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14
 • przewodniczący zjazdu: hm. Wojciech Mokwa
 • dokonano wyboru władz – Przewodniczącym ZHP został hm. Krzysztof Pater[6] (kontrkandydat: hm. Bronisław Kwiatoń, wycofał się na zjeździe), Naczelniczką ZHP została hm. Martyna Kowacka[7] (brak kontrkandydatów, wycofali się przed zjazdem)
 • zjazd dokonał nowelizacji Statutu ZHP[8]
 • zjazd podjął następujące uchwały:
  • w sprawie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w działaniach ZHP
  • w sprawie wychowania morskiego w ZHP i określenia roli żaglowca s/y „Zawisza Czarny”
  • w sprawie dialogu międzypokoleniowego i zaangażowania młodych
  • w sprawie wdrożenia działań Programu WOSM „Safe from Harm”
  • w sprawie zasad oceny członków władz ZHP
  • w sprawie kultury organizacyjnej w ZHP
  • w sprawie programu wsparcia szczepów
  • w sprawie dalszego postępowania z projektami uchwał i stanowisk wniesionymi na XLII Zjazd ZHP, którymi Zjazd nie zdążył się zająć

Przypisy Edytuj

 1. Rozkaz NZHP L.2 z 14 XI 1921 r.; Z harcerstwa. II Zjazd Walny ZHP, „Ognisko” nr 1 z 15 I 1922, s. 7; Kronika, „Harcmistrz” 1922, nr 1, s. 21; Polak nr 300, Katowice – Sosnowiec 31.12.1921, str. 1
 2. List okólny NZHP L.4 z 1 V 1924
 3. Dz.U. z 1936 r. nr 28, poz. 228
 4. Dz.U. z 1959 r. nr 44, poz. 272
 5. 41. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego; Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 27/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zwołania XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP. „Czuwaj”. 10, s. 13–14, październik 2019. [dostęp 2019-10-25]. 
 6. 21 maja 2022 roku Delegatki i Delegaci 42. Zjazdu ZHP wybrali Przewodniczącego ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2022-05-21] (pol.).
 7. 21 maja 2022 roku Delegatki i Delegaci 42. Zjazdu ZHP wybrali nową Naczelniczkę ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2022-05-21] (ang.).
 8. Uchwały 42 Zjazdu ZHP - zmiany w Statucie. „Czuwaj” 6-7/2022, s. 29-31

Bibliografia Edytuj

 • Zjazdy, Zloty ZHP - najważniejsze wydarzenia. w: Rocznik Historii Harcerstwa - tom 6, Związek Harcerstwa Polskiego, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa "Gniezno 2000", Warszawa, 2010, ISSN 1895-1201
 • Rafał M. Socha: XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 11+1. w: Miesięcznik Instruktorów ZHP „Czuwaj”, nr 3 (289), marzec 2012, ISSN 0867-2024, s. 12-13

Linki zewnętrzne Edytuj