Cerkiew (organizacja)

Cerkiew – potoczne, tradycyjne określenie:

Rozróżnienia między „kościołem” a „cerkwią” nie znają języki zachodnie. Jest ono właściwe dla języków dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Zachodniosłowiańskie języki słowacki i czeski rozróżniają cirkev, církev – organizację wyznaniową i kostol, kostel – budynek.