Ewolucja społeczna

Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  1. Zmiany rozwojowe: zmiany niepowtarzalne, zachodzące w czasie historycznym.
  2. Zmiany strukturalne: zachodzące w wewnętrznej budowie danego zjawiska społecznego.
  3. Zmiany kierunkowe: stanowiące przejście z danego stanowiska społecznego do odmiennego stanu, niż stan przed zmianą.

Pojęcie ewolucji społecznej określa zanik lub powstawanie nowego zjawiska społecznego (np. rozpad plemion, a powstawanie narodu) lub przekształcenie danego zjawiska społecznego w jego podstawowych i zasadniczych elementach.

Ewolucja oznacza każdy rodzaj wzrostu. Zmiana taka może być pozytywna lub negatywna. Społeczeństwa ulegają przemianom w toku rozwoju historycznego i zmiany te nie mają charakteru przypadkowego, ale mają charakter linearny, kierunkowy, zdeterminowany i przechodzą od fazy pierwotnej do docelowej.

Cała ewolucja toczy się według naturalnego prawa następujących po sobie trzech stadiów:

  1. pierwotnego,
  2. przejściowego,
  3. pozytywnego.

Społeczeństwo rozwija się według pewnych prawidłowości, tj. przechodzenia od stanu jednorodności, niespójności - do stanu zróżnicowania specjalizacji, spójności i integracji. Społeczeństwa w toku rozwoju historycznego przechodzą przez fazy od wspólnot rodowo-plemiennych przez okres niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu do społeczeństwa socjalistycznego i komunistycznego - według doktryny marksistowskiej.

BibliografiaEdytuj

  • "Socjobiologia" Edward O. Wilson, Zysk i S-ka, 2001;
  • "Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia" R. Wright, Prószyński i S-ka , 2005;