Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej

Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej – wydzielone środki pieniężne ustanowione na sfinansowania przebudowy ustroju rolnego w ramach reformy rolnej z 1925 r[1].

Powstanie Funduszu edytuj

Na podstawie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej ustanowiono Fundusz[2].

Fundusz Obrotowy tworzono z:

 • nieruchomości ziemskich wraz z inwentarzem żywym i martwym, stanowiące własność Skarbu Państwa według ustawy z 1925 r. o wykonania reformy rolnej,
 • wpływów i należności za sprzedane lub nadane odpłatnie przez urzędy ziemskie, powiatowe komitety nadawcze oraz przez władze b. państw zaborczych gospodarstwa, parcele gruntowe i inne obiekty z państwowych nieruchomości ziemskich;
 • wpływów i należności z przejściowej administracji państwowych nieruchomości ziemskich, będących w zarządzie Ministra Reform Rolnych;
 • wpływów z dotacji gotówkowych Skarbu Państwa na Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej,
 • sumy przekazanej Skarbowi w latach poprzednich, jako nadwyżki wpływów Funduszu Obrotowego na cele wykonania reformy rolnej, po potrąceniu dotacji gotówkowych Skarbu Państwa, udzielonych w tym czasie na powyższy fundusz;
 • salda gotówkowego Funduszu Obrotowego na cele wykonania reformy rolnej;
 • należności Skarbu Państwa, przypadające od osadników wojskowych i nabywców gruntów z parcelacji rządowej, przejęte przez Ministra Reform Rolnych od innych władz państwowych;
 • czystego zysku z operacji Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z zachowaniem przepisów ustawy o wykonaniu reformy rolnej;
 • obligacje państwowej renty ziemskiej, przekazane przez Ministra Skarbu Ministrowi Reform Rolnych na podstawie ustawy z 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej;
 • skryptów dłużnych Skarbu Państwa, przekazanych przez Ministra Skarbu Ministrowi Reform Rolnych

.Fundusz administrowany był Ministra Reform Rolnych.

Tworzenie Funduszu z 1932 r. edytuj

Na podstawie ustawy z 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej – Fundusz tworzyły aktywa i pasywa dotychczasowego[3]:

 • Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej,
 • Państwowego Funduszu Kredytu na Melioracje Rolne,
 • Funduszu Zapomóg
 • Kredytu Ulgowego.

Powstałe rodzaje Funduszu edytuj

Fundusz składał się z czterech następujących rodzajów funduszy:

 • Funduszu Scaleniowo-Regulacyjnego,
 • Funduszu Parcelacyjnego,
 • Funduszu Melioracyjnego,
 • Funduszu Kredytowego.

Funduszu Scaleniowo-Regulacyjny edytuj

Fundusz Scaleniowo-Regulacyjną tworzono z:

 • wpłaconych należności na rzecz Skarbu Państwa za czynności, przeprowadzone w związku ze scaleniem gruntów, znoszeniem służebności i innymi pracami regulacyjno-agrarnymi;
 • darowizny oraz dochodu części Funduszu, w szczególności z odsetek kapitału,
 • innych wpływów,
 • dotacje Skarbu Państwa.

Fundusz Parcelacyjny edytuj

Fundusz Parcelacyjny tworzyły:

 • aktywa i pasywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej,
 • nieruchomości ziemskie wraz z inwentarzem żywymi martwym, przekazywane Ministrowi Reform Rolnych lub przez niego nabywane;
 • należności i wpływy Skarbu Państwa za sprzedane parcelacyjnie lub nadane opłat-nie nieruchomości ziemskie;
 • należności i wpływy z przejściowej administracji nieruchomości ziemskich, będących pod zarządem Ministra Reform Rolnych;
 • obligacje państwowej renty ziemskiej, przekazywane przez Ministra Skarbu Ministrowi Reform Rolnych;
 • należności i wpływy z tytułu nadzoru nad parcelacją prywatną;
 • należności i wpływy z tytułu zastępczo przeprowadzanej lub zakończonej parcelacji gruntów prywatnych;
 • inne wpływy;
 • dotacje Skarbu Państwa.

Fundusz Melioracyjny edytuj

Fundusz Melioracyjny tworzyły:

 • aktywa i pasywa Państwowego Funduszu Kredytowego na melioracje rolne,
 • wpłacone r. należności na rzecz Skarbu Państwa za wykonane czynności i przeprowadzone prace melioracyjne,
 • należności za wykonanie innych czynności melioracyjnych,,
 • darowizny oraz dochody części Melioracyjnej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, w szczególności z odsetek tej części, Funduszu;
 • inne wpływy;
 • dotacje Skarbu Państwa,

Fundusz Kredytowy edytuj

Fundusz Kredytowy tworzyły:

 • aktywa i pasywa Funduszu Zapomóg i Kredytu Ulgowego,
 • saldo z prowadzonych w Państwowym Banku Rolnym rachunków sum, przeznaczonych na pomoc kredytową przy przebudowie ustroju rolnego,
 • należności i wpływy z tytułu pożyczek, udzielonych z sum, przeznaczonych na pomoc kredytową przy przebudowie ustroju rolnego;
 • należności i wpływy z tytułu pożyczek, udzielonych z funduszów specjalnych,
 • dotacji Skarbu Państwa.

Tworzenie Funduszu z 1934 r. edytuj

Na podstawie ustawy z 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej – Fundusz tworzyły[4][5]:

 • aktywa i pasywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, Państwowego Funduszu Kredytu na Melioracje Rolne oraz Funduszu Zapomóg i Kredytu Ulgowego;
 • należności i wpływy z tytułu czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego, w tym przeprowadzanie czynności związanych ze scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innymi pracami regulacyjno-agrarnymi;
 • nieruchomości ziemskie, przekazywane lub nabywane na cele parcelacji i osadnictwa, i nieruchomości, nabywane celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;
 • należności i wpływy z administracji nieruchomości,
 • udziały Skarbu Państwa w ogólnie użytecznych przedsiębiorstwach osadniczych;
 • należności i wpływy z tytułu zbycia w drodze parcelacji lub nadania odpłatnego państwowych nieruchomości ziemskich;
 • należności i wpływy z tytułu zbycia nieruchomości, nabytych celem uchronienia od strat Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;
 • należności i wpływy Skarbu Państwa z tytułów, instytucji osadniczych i finansowych,
 • część czystych zysków Państwowego Banku Rolnego według statutu tego Banku;
 • darowizny;
 • oprocentowanie gotowizny Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej;
 • dotacje Skarbu Państwa.

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. Dz. U. 1925 nr 1, poz. 17.
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. Dz. U. 1928 nr 21, poz. 175.
 3. Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. Dz. U. 1932 nr 26, poz. 236.
 4. Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. Dz. U. 1934 nr 26, poz. 200.
 5. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. Dz. U. 1934 nr 40, poz. 364.