Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna organizacja studiów, IOS – specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, umożliwiający studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie pewnej liczby kontrolowanych zajęć.

Szczegółowo tę kwestię reguluje zwykle regulamin IOS uchwalany przez radę danego wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi do spraw dydaktycznych.

Powodem wyrażenia przez dziekana zgody na indywidualną organizacją studiów najczęściej jest:

  • drugi kierunek studiów
  • wyjazd na stypendium zagraniczne
  • uczestnictwo w reprezentacjach sportowych
  • działalność w organizacjach naukowych i społecznych
  • urodzenie dziecka lub opieka nad małym dzieckiem
  • przewlekła choroba
  • wypadek losowy
  • podjęcie pracy
  • szczególna sytuacja rodzinna
  • stały adres zamieszkania za granicą.

Studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mogą natomiast przejść na indywidualny tok studiów (ITS), także pozwalający na nieuczestniczenie w zajęciach przewidzianych zwykłym harmonogramem, ale różniący się celem i zasadami.