Inne wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania, prawa majątkowe przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

Żeby nabyte prawa majątkowe zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, przewidywany okres użytkowania w danej firmie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.