Instrument płatniczy

zindywidualizowane urządzenie lub zbiór procedur

Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego[1][2].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 30).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CELEX: 32015R0751).