Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą[1].

Opis edytuj

Jednostkę uważa się za zależną od jednostki dominującej, gdy ta druga:

  • ma większość jej udziałów
  • ma prawo do kierowania w niej polityką finansową oraz operacyjną
  • ma prawo do powoływania i odwoływania organów nią zarządzających,
  • jest udziałowcem jednostki, w której wszyscy członkowie zarządu w poprzednim i bieżącym roku obrotowym, a także do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego, stanowią większość składu spółki zależnej.

Spółka jest jednostką zależną, gdy inna jednostka ma możliwość wpływania na jej decyzje oraz sposób działania. W większości przypadków odbywa się to poprzez większość głosów na zgromadzeniu organu stanowiącego, którym jest:

  • w spółce akcyjnej – walne zgromadzenie akcjonariuszy,
  • w spółce z o.o. – zgromadzenie wspólników.

Przypisy edytuj