Komórka organizacyjna

Komórka organizacyjna – zespół stanowisk pracy znajdujących się pod wspólnym, jednolitym kierownictwem, realizujących podobne funkcje[1].

Klasyfikuje się je ze względu na rolę, to jest sposób przyczyniania się do osiągania celów organizacji[1]. W tym kontekście komórki organizacyjne dzieli się na[1]:

  • liniowe – bezpośrednio realizują misję i cele organizacji, a stanowiska pracy znajdują się tu na bezpośredniej linii podporządkowania (np. wydział produkcji, dział sprzedaży);
  • sztabowe – pełnią funkcje analityczne i doradcze w stosunku do komórek liniowych;
  • pomocnicze – to takie, które umożliwiają działanie zarówno komórkom liniowym, jak i sztabowym, zapewniając im niezbędne materialne i ludzkie środki.

W zależności od rodzaju prowadzonej przez organizację działalności, poszczególne komórki mają charakter liniowy, sztabowy lub pomocniczy, na przykład w banku komórki finansowe z zalicza się do liniowych, podczas gdy w przedsiębiorstwie do sztabowych, a w armii do komórek pomocniczych[1].

Osoba kierująca daną komórką organizacyjną ma stanowisko dyrektora lub kierownika[1].

Zespół komórek organizacyjnych realizujących określoną funkcję podstawową i podporządkowanych jednemu z członków kierownictwa naczelnego określa się mianem pionu organizacyjnego (np. pion produkcyjny, marketingowy, pion ekonomiczno-finansowy). Inna typologia dzieli komórki organizacyjne ze względu na miejsce w strukturze organizacji i wyróżnia między innymi: komórki niższych szczebli (sekcje, zespoły, pracownie, brygady) i komórki nadrzędne (działy, wydziały, ośrodki)[1].

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Podstawy Zarządzania. Teoria i ćwiczenia.

Bibliografia edytuj