MOD (Maksymalna głębokość operacyjna)

MOD (Maximum Operating Depth) – maksymalna głębokość nurkowania dopuszczalna dla danej mieszaniny oddechowej. MOD wyrażany w metrach określa głębokość dla której ciśnienie parcjalne (cząstkowe) tlenu w mieszaninie osiąga maksymalny dopuszczalny poziom, nie grożący zatruciem tlenowym. Powszechnie za bezpieczne przyjmuje się ciśnienie parcjalne tlenu na poziomie 1,4 at, a w sytuacjach awaryjnych 1,6 at.

MOD oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

– maksymalna głębokość operacyjna,
– frakcja tlenu O2 w mieszaninie (stężenie procentowe),
– maksymalne założone ciśnienie parcjalne tlenu.

MOD oblicza się dla sztucznych mieszanin oddechowych jak np. nitrox. MOD dla powietrza atmosferycznego wynosi około 56 m.

Przykład: obliczanie MOD dla powietrza atmosferycznego (dla potrzeb obliczeń zaokrąglono ciśnienie parcjalne tlenu do 0,21)

Po zaokrągleniu (zawsze w „bezpieczną” stronę):