Model elektronów prawie swobodnych

Model elektronów prawie swobodnych – półklasyczny model fizycznych właściwości elektronów poruszających się prawie swobodnie przez sieć krystaliczną ciała stałego. Dobrze wyjaśnia wiele własności metali, takich jak przewodnictwo elektryczne i cieplne. Energię elektronu swobodnego w tym modelu wyraża wzór

gdzie jest masą efektywną ( oznacza liczbę falową elektronu). Masa ta może przyjmować nawet wartości ujemne, co odpowiada zjawisku odbicia elektronu od sieci krystalicznej.