Narodowa Rada Kultury

Narodowa Rada Kultury – organ opiniodawczy i doradczy Rady Ministrów istniejący w latach 1982–1990, mający na celu zespolenie działań i zapewnienia uczestnictwa kulturotwórczego narodu w kształtowaniu i realizacji zadań polityki kulturalnej. Powołana w warunkach obowiązywania stanu wojennego.

Utworzenia RadyEdytuj

Na podstawie ustawy 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury ustanowiono Radę[1].

Główne cele RadyEdytuj

Głównymi celami Rady były:

 • umacnianie aktywnej roli kultury we wzbogacaniu życia duchowego narodu i jej wpływu na rozwój socjalistycznego społeczeństwa,
 • ochrona tradycji i pomnażanie dziedzictwa kulturalnego Narodu Polskiego,
 • pobudzanie służącej rozwojowi życia kulturalnego inicjatywy społecznej we wszystkich środowiskach i regionach,
 • upowszechnianie i utrwalanie obecności kultury polskiej w świecie.

Realizacja celów RadyEdytuj

Rada realizowała swoje cele w szczególności przez:

 • opiniowanie założeń polityki kulturalnej Państwa,
 • opiniowanie projektów planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej kultury i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa,
 • rozpatrywanie programów rozwoju i upowszechniania kultury w układzie międzyresortowym,
 • opiniowanie wykonania przez naczelne i centralne organy administracji państwowej zadań w dziedzinach mających znaczenie dla rozwoju kultury,
 • inspirowanie działań na rzecz umacniania pozycji zawodowej twórców i pracowników kultury oraz poprawy warunków ich życia i pracy,
 • inspirowanie i ocenę działań podejmowanych na rzecz ochrony dóbr kultury,
 • inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kultury,
 • inicjowanie działań zmierzających do zmniejszenia nierówności w poziomie życia kulturalnego w poszczególnych środowiskach społecznych i regionach kraju,
 • opiniowanie głównych kierunków wydatkowania oraz dokonywanie okresowych ocen gromadzenia i gospodarowania środkami przeznaczonymi na rozwój kultury,
 • opiniowanie programów międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 • ocenę stanu i potrzeb legislacyjnych w dziedzinie kultury,
 • publikowanie przynajmniej raz do roku syntetycznej informacji, opinii i oceny sytuacji w kulturze polskiej.

Skład RadyEdytuj

W skład Rady wchodzili przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych, związkowych, naukowych i organów administracji państwowej.

Przewodniczącego oraz członków Rady powoływał na okres 3 lat Prezes Rady Ministrów.

Zniesienie RadyEdytuj

Na podstawie ustawy z 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy zniesiono Narodową Radę Kultury[2].


PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury. Dz.U. z 1982 r. nr 14, poz. 111
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Dz.U. z 1990 r. nr 89, poz. 517