objdump to program analizujący pliki obiektowe (tzn. ze skompilowanym kodem).

PrzykładEdytuj

Lista dynamicznie relokowanych symboli, które będą podłączane do odpowiedniej biblioteki dzielonej

$ objdump -R hello

hello:   file format elf32-i386

DYNAMIC RELOCATION RECORDS
OFFSET  TYPE       VALUE
080495b4 R_386_GLOB_DAT  __gmon_start__
080495ac R_386_JUMP_SLOT  __libc_start_main
080495b0 R_386_JUMP_SLOT  printf

Przykład 2Edytuj

Fragment wyjścia deasemblacji programu hello world (objdump -S ./hello). Odpowiednie fragmenty są oznaczone odpowiadającymi im częściami kodu (które są zachowane w pliku obiektowym dzięki opcji -g kompilatora gcc)

08048364 <main>:
#include <stdio.h>

int main()
{
 8048364:    55           push  %ebp
 8048365:    89 e5          mov  %esp,%ebp
 8048367:    83 ec 08        sub  $0x8,%esp
 804836a:    83 e4 f0        and  $0xfffffff0,%esp
 804836d:    b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
 8048372:    29 c4          sub  %eax,%esp
  printf("Hello, world\n");
 8048374:    c7 04 24 a4 84 04 08  movl  $0x80484a4,(%esp,1)
 804837b:    e8 08 ff ff ff     call  8048288 <_init+0x38>
  return 0;
 8048380:    b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
}
 8048385:    c9           leave
 8048386:    c3           ret
 8048387:    90           nop
 8048388:    90           nop
 8048389:    90           nop
 804838a:    90           nop
 804838b:    90           nop
 804838c:    90           nop
 804838d:    90           nop
 804838e:    90           nop
 804838f:    90           nop

08048390 <__libc_csu_init>:
 8048390:    55           push  %ebp
 8048391:    89 e5          mov  %esp,%ebp
 8048393:    57           push  %edi
 8048394:    56           push  %esi
 8048395:    31 f6          xor  %esi,%esi
 8048397:    53           push  %ebx
 8048398:    83 ec 0c        sub  $0xc,%esp
 804839b:    e8 a0 00 00 00     call  8048440 <__i686.get_pc_thunk.bx>
 80483a0:    81 c3 00 12 00 00    add  $0x1200,%ebx
 80483a6:    e8 a5 fe ff ff     call  8048250 <_init>
 80483ab:    8d 93 14 ff ff ff    lea  0xffffff14(%ebx),%edx
 80483b1:    8d 83 14 ff ff ff    lea  0xffffff14(%ebx),%eax
 80483b7:    29 c2          sub  %eax,%edx
 80483b9:    c1 fa 02        sar  $0x2,%edx
 80483bc:    39 d6          cmp  %edx,%esi
 80483be:    73 1c          jae  80483dc <__libc_csu_init+0x4c>
 80483c0:    89 d7          mov  %edx,%edi
 80483c2:    8d b4 26 00 00 00 00  lea  0x0(%esi,1),%esi
 80483c9:    8d bc 27 00 00 00 00  lea  0x0(%edi,1),%edi
 80483d0:    ff 94 b3 14 ff ff ff  call  *0xffffff14(%ebx,%esi,4)
 80483d7:    46           inc  %esi
 80483d8:    39 fe          cmp  %edi,%esi
 80483da:    72 f4          jb   80483d0 <__libc_csu_init+0x40>
 80483dc:    83 c4 0c        add  $0xc,%esp
 80483df:    5b           pop  %ebx
 80483e0:    5e           pop  %esi
 80483e1:    5f           pop  %edi
 80483e2:    5d           pop  %ebp
 80483e3:    c3           ret
 80483e4:    8d b6 00 00 00 00    lea  0x0(%esi),%esi
 80483ea:    8d bf 00 00 00 00    lea  0x0(%edi),%edi