Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy – polskie jednostopniowe resortowe odznaczenie, nadawane przez Głównego Inspektora Pracy.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy
Awers
Awers i rewers odznaki
(wzór 1988)
Awers
Awers i rewers odznaki
(wzór 2004)
Baretka
Baretka (2004)
Ustanowiono

22 stycznia 1988 (wzór I)
25 października 2004 (wzór II)

Dewiza

ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY

Wielkość

∅ 34 mm (1988)
∅ 32 mm (2004)

Kruszec

– metal patynowany na brązowo (1988)
– metal złocony, emaliowany ze srebrzoną i oksydowaną nakładką (2004)

Powyżej

Gwiazdy

Zasady nadawania

edytuj

Odznakę nadawano za:

 • zasługi w działalności związanej z ochroną pracy;
 • osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych w dziedzinie ochrony pracy;
 • działalność propagującą ochronę pracy w środkach masowego przekazu;
 • osiągnięcia w kierowaniu organizacjami i zespołami ludzkimi w sposób wyróżniający się wieloletnią bezwypadkową działalnością produkcyjną bądź usługową.

Odznakę nadawano osobom fizycznym, a także państwowym, spółdzielczym i społecznym jednostkom organizacyjnym oraz innym społecznym zbiorowościom. Ponadto mogła być nadawana cudzoziemcom zasłużonym dla rozwoju ochrony pracy w Polsce oraz umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Odznakę nadawał Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
 • przewodniczącego wojewódzkiej rady narodowej;
 • wojewody;
 • prezydentów miast: Warszawy, Krakowa i Łodzi;
 • statutowych organów organizacji związkowych, społecznych i zawodowych;
 • okręgowego inspektora pracy.

Odznakę nadawano z okazji Święta Pracy (1 maja).

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.

Odznakę nadaje Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
 • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;
 • ogólnokrajowego związku zawodowego;
 • ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji);
 • ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;
 • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona pracy;
 • okręgowego inspektora pracy.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Wygląd odznaki

edytuj

Odznakę stanowił medal w kształcie stylizowanego koła o średnicy 34 mm, patynowany na brązowo. Na stronie licowej w środku medalu umieszczony był wizerunek orła z godła PRL, a w otoku majuskułowy napis: ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY. Krawędzie medalu stanowiły kłos pszenicy i fragment koła zębatego. Na odwrotnej stronie medalu na kwadratowym polu znajdował się majuskułowy napis PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, a pod nim gałązka laurowa.

Odznaka była zawieszona na klamrze; noszono ją na prawej stronie piersi.

Odznakę stanowi metalowy złocony medal kształtu rozety średnicy 32 mm, mający na stronie licowej srebrzoną i oksydowaną nakładkę z wizerunkiem godła państwowego, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY. Na stronie odwrotnej (rewersie) na nakładce znajduje się logo Państwowej Inspekcji Pracy, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.

Rozeta zawieszona jest na jasnoniebieskiej wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 27 mm, z granatowymi paskami szerokości 5 mm w odległości 3 mm od krawędzi, z czerwonymi prążkami szerokości 1 mm wzdłuż wewnętrznych boków pasków.

Wstążka jest połączona z rozetą kółkiem, a górą przeciągnięta przez gładką, złoconą, metalową listewkę z zapięciem na odwrocie.

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Odznaczeni

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy.

Bibliografia

edytuj
 • Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony pracy" (M.P. z 1988 r. nr 9, poz. 73)
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. nr 12, poz. 136)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz.U. z 2004 r. nr 239, poz. 2403)