Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2].

Olimpiada jest dofinansowana m.in. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego.

EtapyEdytuj

Olimpiada jest trójstopniowa:

 • I etap – szkolny,
 • II etap – okręgowy, składający się z testu 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi oraz testu praktycznego odbywającego się w języku obcym,
 • III etap – centralny, składający się z testu 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi oraz testu praktycznego odbywającego się w języku obcym.

Laureaci i pozostali finaliści olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
 2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

BibliografiaEdytuj