Piotr Henryk Skarżyński

polski lekarz, otorynolaryngolog

Piotr Henryk Skarżyński (ur. 26 września 1982 w Warszawie) – polski lekarz otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra. Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów[1] w Kajetanach (od 2009 roku) oraz współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2012 roku, obecnie w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej)[2]. Związany z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej (od 2019 roku). Od 2004 r. współtworzy sieć ośrodków medycznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS[3][4].

Piotr Henryk Skarżyński
Data i miejsce urodzenia

26 września 1982
Warszawa

Zawód, zajęcie

otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra

Narodowość

polska

Tytuł naukowy

Profesor dr. hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz.

Uczelnia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział

Wydział Lekarski

Pracodawca

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Strona internetowa

ŻyciorysEdytuj

Absolwent kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, w 2015 doktora habilitowanego, a w 2019 tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wyrazem aktywności naukowej jest realizacja kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1885 konferencjach i warsztatach (w tym w 140 jako instruktor, 130 uczestnik i moderator dyskusji okrągłych stołów, 118 na specjalne zaproszenie komitetu organizacyjnego) oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 981 publikacji, w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej (sumaryczny Impact Factor – 250,269, Index Copernicus – 49516,54, punkty MNiSW – 12492). Jego prace są cytowane w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym (1300 wg Scopus[5], 2510 wg Google Scholar[6], 1171 wg Web of Science, h-index 16 wg Scopus[7], 22 wg Google Scholar[6], 16 wg Web of Science). Pełni funkcję Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science[8], Zastępcy Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii[9], recenzenta 56 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych[10].

Ponadto bierze czynny udział w pracach 33 międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, Audytorem w European Federation of Audiology Societies[11], członkiem honorowym ORL Danube Society, członkiem Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie oraz członkiem Roster of Experts on Digital Health of WHO. Dodatkowo pełni funkcje jako Członek Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology[12], Representative Board Member[13] oraz Członek Zarządu i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich[14], Vice-President grupy Hearring oraz członek Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2018-2019). Od 2021 r. jest także członkiem FNS (facial nerve stimulation) Steering Committee (na zaproszenie).

Pełni funkcję członka Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, a także jest Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców WUM[15]. Do 2018 r. był również biegłym sądowym z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii. Jest członkiem Rady Naukowej przy IFPS oraz Rady Programowej Audiofonologii z protetyką słuchu na WUM[16] (2019), a od 2020 r. ekspertem NCBR w Programie Inteligentny Rozwój[17], członkiem Rady Programowej Kongresu Zdrowie Polaków[18], członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ponadto podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurą zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i za granicą w Odessie, Łucku, Kijowie (Ukraina), Biszkeku i Osz (Kirgistan), Brześciu (Białoruś), Szymkencie (Kazachstan) oraz Dakarze (Senegal). Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii[19].

Kariera naukowa i klinicznaEdytuj

Kariera naukowa:

 • 2007 – dyplom licencjata, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzanie i marketing ze specjalnością prawo w zarządzaniu
 • 2008 – lekarz medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2010 – dyplom magistra, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzanie ze specjalnością: zarządzanie przedsiębiorstwem
 • 2010 – ukończone Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • 2012 – doktor nauk medycznych
 • 2015 – doktor habilitowany nauk medycznych
 • 2016 – specjalizacja z otorynolaryngologii
 • 2017 – specjalizacja z otorynolaryngologii dziecięcej
 • 2019 – specjalizacja z audiologii i foniatrii
 • 2019 – profesor nauk medycznych i o zdrowiu.

Główne osiągnięcia naukowe, kliniczne i wdrożenioweEdytuj

Główne osiągnięcia naukowe, kliniczne i wdrożeniowe:

 • 2009 – współtwórca urządzenia medycznego – Platforma Badań Zmysłów[20]
 • 2010 – współorganizacja pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii[21]
 • 2011 – współopracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym.
 • 2012 – pierwsze w Polsce wdrożenie systemów implantu słuchowego typu Bonebridge (19.12.2012) oraz pierwsze w Polsce wdrożenie tego typu implantu w wadzie wrodzonej (04.02.2014).
 • 2013 – pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożenie systemów wszczepialnych Cochlear™ Baha® Attract (30.10.2013).
 • 2013 pierwsze w świecie opracowanie i wdrożenie skali oceny stopnia zachowania przedoperacyjnego słuchu w częściowej głuchocie z zastosowaniem implantu ślimakowego (2013) – wdrożenie zespołowe.
 • 2014 pierwsze w Polsce wdrożenie systemów implantu ucha środkowego Cochlear™ MET® (03.09.2014) – wdrożenie zespołowe.
 • 2015 pierwsze w Polsce wszczepienie systemów implantów ślimakowych SYNCHRONY (03.03.2015) – wdrożenie zespołowe.
 • 2017 – pierwsze w świecie wdrożenie systemów Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler (31.03.2017) – wdrożenie zespołowe.
 • 2017 – pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wszczepienie systemu implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ (24.10.2017) – wdrożenie zespołowe.
 • 2018 – współtwórca urządzenia medycznego – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (Certyfikat WE TNP/MDD/0108/3362/2014). Kurkowski ZM, Skarżyński PH, Bruski ŁF. System stymulacji polimodalnej percepcji słuchowej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Patent PL229918 B1. Opubl. 28-09-2018.[22]
 • 2018 – pierwsze w świecie – równolegle z ośrodkami z Detroit (Stany Zjednoczone), Nijmegen (Holandia), Freiburgu (Niemcy) i Melbourne (Australia) – wszczepienie systemu implantu słuchowego typu Cochlear OSIA OSI100 (11.04.2018).
 • 2018 – wdrożenie w Polsce najnowszej generacji implantów ślimakowych Hassle Free MRI w Światowym Centrum Słuchu – jednym z 7 ośrodków w świecie. Zastosowanie tej generacji implantów u pierwszych w świecie pacjentów z częściową głuchotą (19.12.2018).
 • 2018 – wdrożenia systemów ADHEAR jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 2020 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego aktywnego implantu wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602 (27.02.2020). Wykonanie największej liczby operacji z zastosowaniem tego rozwiązania na świecie.

Z tytułu wynalazczości i innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i społecznych otrzymał kilkadziesiąt nagród, złotych i srebrnych medali oraz wyróżnień.

Działalność dydaktycznaEdytuj

 • Opiekun Międzyośrodkowego Koła Naukowego przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej przy Zakładzie Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu II Wydziału Lekarskiego oraz Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM).
 • Wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów III roku studiów stacjonarnych Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w laryngologii”.
 • Wykład dla studentów I roku audiofonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu pt. „Nowoczesna audiologia – rola różnych specjalistów”, w ramach przedmiotu „Podstawy patologii słuchu, mowy i równowagi”, 2019.
 • Wykłady dla studentów kierunku „Logopedia z audiologią” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu chirurgicznych metod leczenia niedosłuchów, urządzeń wspomagających słyszenie, audiologicznych i otorynolaryngologicznych aspektów zaburzeń słuchu i mowy (od 10.2019).
 • Koordynacja działań w ramach kierunku „Audiofonologia z protetyką słuchu” WUM (od 2020).
 • Promotor rozpraw doktorskich[23][24][25][26][27][28][29][30][31].
 • Promotor pomocniczy rozpraw doktorskich[23].
 • Promotor prac licencjackich i magisterskich.
 • Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.
 • Członek komisji habilitacyjnych.
 • Recenzent rozpraw doktorskich.
 • Recenzent prac licencjackich i magisterskich.
 • Opiekun specjalizacji z otorynolaryngologii.
 • Wykładowca, demonstrator operacji pokazowych lub instruktor podczas licznych kursów i warsztatów krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Wybrane nagrody i wyróżnieniaEdytuj

IndywidualneEdytuj

2021Edytuj

 • ·Nagroda CI2021 Best Abstract Award, przyznana przez Radę Naukową światowego kongresu CI2021 – Cochlear Implants in Adults in Children. Cochlear Implantation: it takes a village za pracę „Cognitive Improvement after Cochlear Implantation in Older Adults with Severe or Profound Hearing Impairement: a Prospective, Longitudinal, Controlled, Multicentrer Study”, 04.2021[32].
 • Wyróżnienie przyznane przez bibliotekę naukową Wiley Online Library za jedną z cytowanych prac naukowych w latach 2019–2020 (praca: Audiological and clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six-month results from a multicentre study[33]), 15.04.2021.
 • 16. pozycja na „Liście Stu – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia”, 2021[34]

2020Edytuj

 • Nagroda Dydaktyczna Indywidualna II Kategorii od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wyróżniające się osiągnięcia członków Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego w 2019 roku[35]
 • Wyróżnienie przyznane przez bibliotekę naukową Wiley Online Library za jedną z najczęściej czytanych i pobieranych prac naukowych w latach 2018–2019 (praca: Audiological and clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six-month results from a multicentre study)[36][37]
 • 62. pozycja na „Liście Stu – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia”[38]

2019Edytuj

 • Nagroda naukowa Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę opisującą znaczącą poprawę w odczuwaniu szumów usznych po operacji stapedotomii
 • Nagroda Specjalna Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę w zespole w ramach Rady Młodych Naukowców
 • Nagroda za wyróżniającą się działalność w ramach Hearing Committee przyznana przez American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
 • Nagroda „Lider Społecznej Odpowiedzialności” podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy
 • Pierwsze miejsce w konkursie Supertalenty w Medycynie[39]
 • 35. pozycja w Rankingu Liderów Naukowych WUM[40], w tym 3 miejsce w klasyfikacji reprezentantów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
 • Nagroda II kategorii podczas 15th Warsaw International Medical Congress 2019
 • Nagroda III kategorii podczas 15th Warsaw International Medical Congress 2019
 • 34. pozycja na „Liście Stu – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia”[41]
 • Wyróżnienie „Najbardziej Wiarygodny w Medycynie”, przyznane przez Agencję ISBnews
 • Wyróżnienie Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne[42] przyznany przez Kapitułę konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

2018Edytuj

 • Wyróżnienie w kategorii Badania + Rozwój podczas XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Master of Business[43].
 • Nagroda Superlider w kategorii „zdrowie” w konkursie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”.
 • Nagroda indywidualna za Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej podczas targów Japan Design, Idea &Invention Expo w Tokio.
 • Nagroda Za Zasługi Naukowe (oryg. Prêmio Mérito Cientificio SMCC 2018) za pracę naukową pt. „Methylphenidate effects on P300 responses from children and adolescents” (współautorzy Osmar Henrique Della Torre, Milaine Dominici Sanfis, Stavros Hatzopoulos, Caroline Donadon, Piotr H. Skarzynski i Maria Francisca Colella-Santos), realizowaną wspólnie z zespołem naukowym z Brazylii. Została ona wybrana najlepszą pracą na Wydziale Psychiatrii.
 • Statuetka „Teraz Polska” w kategorii usługa, w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.
 • Nagroda I kategorii podczas 14th Warsaw International Medical Congress 2018.
 • Nagroda I kategorii podczas 14th Warsaw International Medical Congress 2018.
 • Nagroda III kategorii podczas 14th Warsaw International Medical Congress 2018.
 • Odznaczenie Dowódcy Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhace.

2017Edytuj

 • Nagroda VIP w Ochronie Zdrowia, GALA VIP 2017[44]
 • Nagroda „Lider Regionu” przyznana przez redakcję „Echa Dnia”
 • Nagroda „Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii Innowator
 • Nagroda I kategorii podczas 13th Warsaw International Medical Congress 2017
 • Nagroda II kategorii podczas 13th Warsaw International Medical Congress 2017

2016Edytuj

 • Medal jubileuszowy dla Piotra H. Skarżyńskiego, przyznany przez dyrektora prof. dr hab. n. med. Uzakbaev K.A. z okazji 55 rocznicy istnienia Narodowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Kirgistanie

2015Edytuj

2014Edytuj

 • Nagroda Grand Prix Galien, Monte Carlo 2014; złoty medal za przełomowe osiągnięcie w medycynie (Krajowa Sieć Teleaudiologii)
 • Nagroda Złoty Otis z Diamentem 2015, „Program wczesnego wykrywania wad słuchu w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci na trzech kontynentach” (Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu)
 • Nagroda III kategorii Amerykańskiego Towarzystwa Neurootologii (American Neurotology Society)
 • Nagroda III kategorii podczas 10th Warsaw International Medical Congress 2014.

2013Edytuj

 • Nagroda I kategorii w sesji laryngologicznej podczas 9th Warsaw International Medical Congress 2013.
 • Nagroda II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 9th Warsaw International Medical Congress 2013.
 • Nagroda II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 9th Warsaw International Medical Congress 2013.

2011Edytuj

 • Nagroda specjalna w sesji laryngologicznej podczas 7th Warsaw International Medical Congress 2011.
 • Nagroda II kategorii w sesji pediatrycznej podczas 6th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice.
 • Nagroda II kategorii w sesji pediatrycznej podczas 6th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice.
 • Nagroda II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 15th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Tarnopol, Ukraina.
 • Nagroda II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 15th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Tarnopol, Ukraina.
 • Nagroda II kategorii w sesji laryngologicznej podczas 15th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Tarnopol, Ukraina.
 • Nagroda II kategorii STN Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w sesji ZDROWIE PUBLICZNE podczas XLII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

2010Edytuj

 • Nagroda I kategorii w sesji ZDROWIE PUBLICZNE podczas XLIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych, Lublin.
 • Nagroda II kategorii w sesji ORAL SURGERY podczas 6th Warsaw International Medical Congress 2010.
 • Nagroda I kategorii podczas 14th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Tarnopol, Ukraina.
 • Grand Prix Kongresu podczas 14th International Medical Congress of Students and Young Scientists, Tarnopol, Ukraina
 • Nagroda Specjalna Zarządu STN Pomorskiej Akademii Medycznej podczas XLI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin.
 • Nagroda III kategorii im. Prof. Miodońskiego w konkursie młodych otolaryngologów podczas XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, Warszawa.

2009Edytuj

 • Nagrody I kategorii podczas konferencji studenckich w Białymstoku, Krakowie, Warszawie (2007–2009)

2007Edytuj

 • Nagroda I podczas International Students’ Conference, Berlin.
 • Nagroda III podczas International Students’ Conference, Berlin.

ZespołoweEdytuj

Nagrody za Stymulator Polimodalnej Percepcji SensorycznejEdytuj

2019Edytuj
 • 7. miejsce w konkursie Złoty Skalpel w kategorii Innowacyjne projekty, 2019.
2018Edytuj
 • Złoty medal w kategorii wynalazków podczas targów Japan Design, Idea & Invention Expo, Tokio, Japonia, 2018.
 • Nagroda w konkursie „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, 2018.
2015Edytuj
 • Złoty Medal na wystawie Innova Cities Latino America 2015, Foz do Iguacu (Parana), Brazylia, 2015.
 • Laur Innowacyjności 2015, Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica za najlepsze produkty innowacyjne, Warszawa, 2015.
2014Edytuj
 • Polski Produkt Przyszłości 2014, kategoria: produkt przyszłości przedsiębiorcy, Warszawa, 2014.

Nagrody za Platformę Badań Zmysłów i Kapsułę Badań ZmysłówEdytuj

2018Edytuj
 • Złoty medal w kategorii wynalazków za Kapsułę Badań Zmysłów podczas targów Japan Design, Idea & Invention Expo, Tokio, 2018
 • Best International Design Award za Kapsułę Badań Zmysłów podczas targów Japan Design, Idea & Invention Expo, Tokio, 2018.
2012Edytuj
 • Złoty Lider w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia za PBZ, przyznany w 6. edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, 2012.
2011Edytuj
 • Złoty medal, Casablanca, Maroko, Międzynarodowe Targi Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011”, 2011.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011; XVIII Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, 2011.
2010Edytuj
 • Nagroda specjalna przyznana przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazców „Taiwan Invention Association” podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu.
 • Złoty medal, Seul 2010, Międzynarodowe Targi Wynalazków w Seulu, 02–05.12.2010.
 • Złoty medal podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga, 2010.
 • Złoty medal podczas IV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS, Warszawa, 2010.
 • Nagroda specjalna jury 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST, Tajpej, 2010.
 • Srebrny medal podczas 6. edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST, Tajpej, 2010.
 • Złoty medalpodczas6. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „Nowe Czasy”, 2010.
 • Nagroda specjalna przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010.
 • Nagroda specjalna przyznana przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur.
 • Złoty medal podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur.
 • Srebrny medal podczas 100. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LEPINE, 2010.
 • Nagroda specjalna przyznana przez ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, Genewa, 2010.
 • Złoty medal podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, 2010.
 • Lider Innowacji 2010 podczas IX edycji konkursu „Lider Innowacji” podczas V Ogólnopolskich Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2010.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XVII Giełdy Polskich Wynalazków, 2010.
2009Edytuj
 • Złoty medal z wyróżnieniem podczas 58. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2009”.'

PrzypisyEdytuj

 1. Zarząd – Instytut Narządów Zmysłów [dostęp 2021-02-16] (pol.).
 2. https://znsirk.wum.edu.pl/content/pracownicy-zakladu.
 3. Zarząd, Centrum Słuchu i Mowy Medincus [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 4. Historia, Centrum Słuchu i Mowy Medincus [dostęp 2021-08-13] (pol.).
 5. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35741933200.
 6. a b Piotr Henryk Skarżyński, scholar.google.com [dostęp 2021-01-14].
 7. Scopus preview – Skarżyński, Piotr Henryk – Author details – Scopus, www.scopus.com [dostęp 2021-01-14].
 8. Journal of Hearing Science – Editorial Board, www.journalofhearingscience.com [dostęp 2021-02-16].
 9. Nowa Audiofonologia – Zespół redakcyjny, www.nowaaudiofonologia.pl [dostęp 2021-01-14].
 10. https://piotrhenrykskarzynski.pl/czlonkostwa-i-pelnione-funkcje/.
 11. :::: EFAS :::: European Federation of Audiology Societies, www.efas.ws [dostęp 2021-02-16].
 12. Committee Members – European Academy of Otology & Neuro – Otology, www.eaono.org [dostęp 2021-02-16].
 13. History | About | ISFTeH – International Society for Telemedicine and eHealth, www.isfteh.org [dostęp 2021-02-16].
 14. prof. dr hab. n. med. i n.o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich [dostęp 2021-02-16] (pol.).
 15. Kontakt i Skład Rady | Rada Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rmn.wum.edu.pl [dostęp 2021-02-17].
 16. Audiofonologia z protetyką słuchu | Wydział Medyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wydzialmedyczny.wum.edu.pl [dostęp 2021-02-17].
 17. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wykaz kandydatów na ekspertów POIR, archiwum.ncbr.gov.pl [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 18. Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński – Kongres Zdrowie Polaków, kongres-zdrowiepolakow.pl [dostęp 2021-01-14].
 19. Krajowa Sieć Teleaudiologii, telefitting.ifps.org.pl [dostęp 2021-01-14].
 20. PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW – Instytut Narządów Zmysłów [dostęp 2021-01-15] (pol.).
 21. Krajowa Sieć Teleaudiologii, www.telefitting.ifps.org.pl [dostęp 2021-01-15].
 22. System stymulacji polimodalnej percepcji słuchowej – opis patentowy, patent PL 229918.
 23. a b System wspomagania wyboru recenzentów.
 24. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Justyny Dąbrowskiej-Bień.
 25. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Anny Ratuszniak.
 26. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Natalii Czajki.
 27. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Joanny Rostkowskiej.
 28. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Kamili Kordowskiej.
 29. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Katarzyny Cywki.
 30. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Joanny Wójcik.
 31. Streszczenie rozprawy doktorskiej dr Marcina Siwka.
 32. Strona internetowa Piotr H. Skarżyński.
 33. Christine A. den Besten i inni, Audiological and clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six-month results from a multicentre study, „Clinical otolaryngology: official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery”, 44 (2), 2019, s. 144–157, DOI10.1111/coa.13248, ISSN 1749-4486, PMID30358920 [dostęp 2021-05-04].
 34. LISTA STU 2020: MEDYCYNA, pulsmedycyny.pl [dostęp 2021-05-04] (pol.).
 35. M. Z, Nagroda Dydaktyczna dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego od Rektora WUM, Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, 29 września 2020 [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 36. Christine A. den Besten i inni, Audiological and clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six-month results from a multicentre study, „Clinical otolaryngology: official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery”, 44 (2), 2019, s. 144–157, DOI10.1111/coa.13248, ISSN 1749-4486, PMID30358920 [dostęp 2021-02-17].
 37. M. Z, Praca współautorstwa prof. Piotra H. Skarżyńskiego w dziesiątce najczęściej czytanych prac naukowych, Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, 3 maja 2020 [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 38. LISTA STU 2019: MEDYCYNA, pulsmedycyny.pl [dostęp 2021-01-15] (pol.).
 39. Konkurs Supertalenty w Medycynie 2019 rozstrzygnięty!, pulsmedycyny.pl [dostęp 2021-02-16] (pol.).
 40. Ranking 100 Liderów naukowych WUM w latach 2016–2018 | Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl [dostęp 2021-02-17].
 41. LISTA STU 2018: MEDYCYNA, pulsmedycyny.pl [dostęp 2021-02-16] (pol.).
 42. Sukces Roku w Ochronie Zdrowia-Liderzy Medycyny – Gala, www.termedia.pl [dostęp 2021-02-17].
 43. Laureaci II edycji, Konkurs Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 44. Gala VIP 2017 – piąte spotkanie sztuki i biznesu, Magazyn VIP, 30 października 2017 [dostęp 2021-02-17] (pol.).
 45. Szefowie spółek IT wśród „Top Menedżerów 2015 roku”, CRN, 17 grudnia 2015 [dostęp 2021-02-17].