Prodziekan do spraw nauki

Prodziekan do spraw nauki – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej, na którym prócz edukacji, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków na tym stanowisku może się nieco różnić. Powinien obejmować:

  • nadzór nad badaniami
  • rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie lub przygotowanie ich do zgłoszenia prorektorowi ds. nauki
  • rozwój kadry naukowej
  • ochrona praw autorskich i patentów
  • reprezentowanie wydziału na zewnątrz w sprawach badawczych
  • współpraca z zagranicznymi naukowcami
  • nadzór nad ewentualną komercjalizacją wyników
  • nagradzanie za działalność naukową.

Formalnie jest zastępcą dziekana. W rzeczywistości pomaga prorektorowi. Część decyzji prodziekana, może wymagać akceptacji prorektora.

Zobacz też

edytuj