Referendum na Ukrainie w 2000 roku

Referendum ogólnokrajowe na Ukrainie w 2000 zostało przeprowadzone 16 kwietnia 2000. Jego przedmiotem była reforma systemu politycznego na Ukrainie. Inicjatorem referendum był prezydent Łeonid Kuczma, a za zorganizowanie odpowiedzialna była Centralna Komisja Wyborcza.

Referendum było powszechnie postrzegane jako zorganizowane przez oligarchów z kręgu Kuczmy w celu zachowania wpływu i zapobiegnięciu wzrostowi popularności opozycyjnego Wiktora Juszczenki, który miał realne szanse wygrania następnych wyborów prezydenckich. Podstawa prawna do przeprowadzenia referendum budziła wątpliwości ukraińskiej opozycji.

W referendum zadane zostały cztery pytania:

WynikiEdytuj

Wyniki referendum
Pytanie głosy za % głosów za głosy przeciw % głosów przeciw głosy nieważne % głosów nieważnych
Czy popiera Pan/Pani propozycję uzupełnienia treści 90 artykułu Konstytucji Ukrainy nową częścią trzecią następującej treści: Prezydent Ukrainy może również na czas nieokreślony zawiesić posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy, jeśli Rada Najwyższa Ukrainy w przeciągu jednego miesiąca nie zdołała ukonstytuować działającej większości parlamentarnej, lub też w razie niezatwierdzenia przez nią w przeciągu trzech miesięcy przygotowanego i przedstawionego, według obowiązujących procedur, Radzie Ministrów Ukrainy budżetu krajowego Ukrainy”, co ustanawiałoby dodatkowe podstawy dla rozwiązania przez Prezydenta Ukrainy Rady Najwyższej Ukrainy, jak również odpowiedniego uzupełnienia punktu 8 pierwszej części 106 artykułu Konstytucji Ukrainy słowami „oraz w innych wypadkach, nieprzewidzianych Konstytucją Ukrainy”? 25 177 984 84,69% 4 126 394 13,88% 393 669 1,32%
Czy zgadza się Pan/Pani z koniecznością ograniczenia nietykalności deputowanych Ukrainy i w związku z tym z wykreśleniem części trzeciej 80 art. Konstytucji Ukrainy: „Narodowi deputowani Ukrainy nie mogą być bez zgody Rady Najwyższej pociągnięci do odpowiedzialności karnej, zatrzymani ani aresztowani” ? 26 461 382 89,00% 2 862 560 9,62% 370 763 1,24%
Czy zgadza się Pan/Pani na zmniejszenie ogólnej liczby deputowanych Ukrainy z 450 do 300 i związaną z tym zmianą w części pierwszej 76 art. Konstytucji Ukrainy słów „czterysta pięćdziesiąt” na słowo „trzysta”, a także na dokonanie odpowiednich zmian w ordynacji wyborczej? 26 730 432 89,91% 2 597 915 8,73% 366 514 1,23%
Czy popiera Pan/Pani konieczność sformowania dwuizbowego parlamentu na Ukrainie, z których to izb jedna przedstawia interesy regionów Ukrainy i działa na rzecz ich realizacji, jak i wniesienia odpowiednich zmian do Konstytucji Ukrainy i ordynacji wyborczej? 24 284 220 81,68% 4 994 336 16,79% 416 824 1,4%

Większość obywateli odpowiedziała „tak” na wszystkie cztery pytania.

Linki zewnętrzneEdytuj