Safety Integrity Level

SIL (Safety Integrity Level) – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, jest miarą bezpieczeństwa, urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz mechanicznych, przy czym może się również odnosić do oprogramowania. Poziom SIL określany jest miarą liczby zadziałań do wystąpienia usterki/błędu definiowaną poprzez THR (ang. tolerable hazard rate – współczynnik tolerowanego zagrożenia).

Występują dwa różne podziały poziomów SIL: dla pracy na żądanie oraz dla pracy ciągłej.

Norma IEC 61508-1 (polski odpowiednik PN-EN 61508-1) definiuje następujące poziomy SIL:

Praca ciągła:

Poziom SIL Wartość THR
4 ≥10−9<10−8
3 ≥10−8<10−7
2 ≥10−7<10−6
1 ≥10−6<10−5

Praca na żądanie:

Poziom SIL Wartość THR
4 ≥10−5<10−4
3 ≥10−4<10−3
2 ≥10−3<10−2
1 ≥10−2<10−1

Poziomy SIL wykorzystywane są przy projektowaniu urządzeń, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa. Normy odnoszące się do poszczególnych dziedzin (sterowanie ruchem kolejowym, sterowanie procesami produkcji) określają gdzie i jaki poziom powinien zostać przyjęty, np. systemy sterowania ruchem kolejowym, których parametry niezawodnościowe zostały określone w normie EN50129, powinny spełniać SIL 4.