Stanisław Mikołaj Mycielski

Stanisław (Mikołaj) Mycielski herbu Dołęga (zm. przed 15 czerwca 1688 roku) – sędzia ziemski sieradzki w latach 1677-1688, podsędek sieradzki w latach 1665-1677, miecznik sieradzki przed 1665 rokiem, starosta kolski w 1668 roku[1].

Poseł sejmiku szadkowskiego na sejm konwokacyjny 1668 roku, był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[2]. Poseł sejmiku szadkowskiego 22 stycznia i 29 lipca 1670 roku na sejmy[3]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa sieradzkiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[4]. Poseł sejmiku sieradzkiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1677 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku, sejm 1683 roku, sejm 1685 roku[5].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa sieradzkiego.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.].
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 277.

PrzypisyEdytuj

  1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 155-156.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 499.
  3. Michał Kobierecki, Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668–1696, w: Przegląd Nauk Historycznych 2006, R. V, nr 2 s. 10, 11, 12.
  4. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 130.
  5. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 621.