Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

urząd centralny w PRL

Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – centralna jednostka organizacyjna istniejąca w latach 1983–1985, pełniąca funkcję naczelnego organu administracji państwowej w zakresie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem środowiskiem i gospodarką wodną.

Utworzenie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustanowiono nowy urząd[1].

W latach 1983–1985 ministrem-kierownikiem urzędu był Stefan Jarzębski.

Zakres działania urzędu

edytuj

Do zakresu działania urzędu należały sprawy:

 • ochrony środowiska i jego kształtowania;
 • ochrona powierzchni ziemi i jej zasobów;
 • ochrona wód, powietrza atmosferycznego i zieleni;
 • ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem;
 • gospodarki wodnej;
 • utrzymania rzek i potoków oraz ochrony przeciwpowodziowej;
 • dróg wodnych i śródlądowych;
 • meteorologii i hydrologii.

Szczegółowy zakres działania

edytuj

Zakres działania

edytuj

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1983 r. do zakresu działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   należały sprawy[2]:

 • badań i ocen stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian,
 • kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • opracowywania normatywów dopuszczalnych zanieczyszczeń oraz innych uciążliwości dla środowiska,
 • nadzoru i koordynacji prac normalizacyjnych oraz kontroli stosowania norm z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inicjowania i opiniowania programów badawczych, rozwoju nowej techniki i technologii z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inicjowania i opiniowania zamierzeń oraz określania potrzeb w zakresie produkcji urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej służących celom ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inicjowania opracowywania zasad ustalania obszarów podlegających szczególnej ochronie,
 • opracowywania zasad tworzenia i zagospodarowywania stref ochronnych,
 • ustalania zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi środowiska oraz zasad racjonalnej gospodarki wodnej i ściekowej,
 • opiniowania lokalizacji oraz założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska lub wywierających istotny wpływ na gospodarkę wodną,
 • prowadzenia katastru gospodarki wodnej i bilansowania wodno-gospodarczego,
 • inicjowania i współdziałania w opracowywaniu wzorcowych wskaźników zużycia wody na jednostkę produkcji,
 • reglamentacji poboru wód podziemnych i powierzchniowych,
 • nadzoru techniczno-budowlanego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej,
 • realizacji inwestycji gospodarki wodnej na administrowanych rzekach i potokach górskich, a w szczególności wielozadaniowych zbiorników wodnych, stopni wodnych, kanałów, dróg wodnych oraz robót regulacyjnych,
 • utrzymywania administrowanych wód śródlądowych oraz eksploatacji zbiorników, stopni wodnych i kanałów żeglownych na tych wodach,
 • utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych,
 • ochrony przeciwpowodziowej,
 • systemów wodno-gospodarczych,
 • obsługi hydrologicznej i meteorologicznej kraju,
 • nadzoru, koordynacji oraz realizacji prac i badań geologicznych na potrzeby Urzędu.

Funkcja koordynacyjna urzędu

edytuj

Urząd koordynował działalność organów administracji państwowej, organizacji spółdzielczych i społecznych w sprawach ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w szczególności przez:

 • uzgadnianie zasad ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki wodnej przy prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, badawczej, a także zasad wprowadzania nowych technik i technologii,
 • wydawanie w miarę potrzeby zaleceń koordynacyjnych,
 • opiniowanie działań zmierzających do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym również ochrony przyrody i wód Bałtyku.

Zakres kompetencji urzędu

edytuj

W celu realizacji zadań  urząd:

 • opracowywał prognozy i wieloletnie programy rozwoju,
 • współdziałał w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych, analizował przebieg ich realizacji, a w razie potrzeby przedstawiał odpowiednie propozycje,
 • gospodarował powierzonymi mu funduszami celowymi oraz oceniał efektywność zadań realizowanych z tych funduszów,
 • współdziałał w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych gospodarki narodowej oraz ekonomicznych instrumentów kierowania działalnością jednostek organizacyjnych,
 • analizował i oceniał skuteczność funkcjonowania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,
 • prowadził obsługę Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego,
 • współdziałał z Głównym Urzędem Statystycznym w ustalaniu programów badań statystycznych oraz inicjował resortowe badania statystyczne,
 • prowadził listy rzeczoznawców,
 • opracowywał projekty przepisów prawnych w zakresie całokształtu działalności Urzędu,
 • inicjował  i opiniował oraz tworzył warunki do prowadzenia prac naukowo-badawczych, rozwojowych, studialnych i projektowych,
 • stwarzał warunki do działalności twórczej związanej z powierzonym zakresem działania,  
 • inicjował i popierał działalność naukową, wynalazczość, racjonalizację, konkursy i wystawy,
 • przyznawał nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze,
 • popierał działalność organizacji społecznych, zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 • nadzorował działalność jednostek organizacyjnych resortu w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, współdziałał w kształtowaniu struktur organizacyjnych, ustalał kierunki polityki kadrowej, dokonywał analizy i oceny ich działalności oraz oceny warunków pracy w tych jednostkach,
 • prowadził działalność informacyjną i wydawniczą,
 • współpracował z zagranicą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności prowadził w trybie określonym w odrębnych przepisach prace związane z zawieraniem umów międzynarodowych,
 • współdziałał w opracowywaniu zasad organizacji i programów nauczania oraz doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także prowadził szkolenie specjalistycznych kadr,
 • realizuje zadania obronne oraz inne, określone w odrębnych przepisach.

Urząd współdziałał w wykonywaniu swoich zadań z naczelnymi oraz centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, ze związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, politycznymi, spółdzielczymi i innymi, jak również z przedsiębiorstwami państwowymi i innymi nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi.

Zniesienie urzędu

edytuj

Na podstawie ustawy z 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zniesiono urząd[3].

Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dz.U. z 1983 r. nr 44, poz. 201
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dz.U. z 1983 r. nr 73, poz. 321
 3. Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Dz.U. z 1985 r. nr 50, poz. 262