Wespazjan Sienicki

podczaszy chełmski, działacz sejmikowy

Wespazjan Sienicki herbu Bończa (zm. przed 3 marca 1689) – podczaszy chełmski w 1676 roku, podsędek buski w latach 1669–1676.

Pochodził z kalwińskiej rodziny szlacheckiej. Jego żoną była Aleksandra Stankarówna, wnuczka Franciszka Stankara Młodszego.

Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa bełskiego[1]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[2]. Był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa bełskiego w 1674 roku[3], jako deputat podpisał jego pacta conventa[4]. Poseł Korony na sejm koronacyjny 1676 roku z województwa inflanckiego[5]. Poseł na sejm grodzieński 1678–1679 roku[6]. Poseł ziemi chełmskiej na sejm 1685 roku i deputat do konstytucji z Małopolski[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 115.
  2. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 131.
  3. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  4. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 30.
  5. Diariusz sejmu koronacyjnego Jana III Sobieskiego w 1676, opracował Jarosław Stolicki, Kraków 2019, s. 117.
  6. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 143–144.
  7. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 371.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 262.