Wybory przedterminowe w Polsce

(Przekierowano z Wybory przedterminowe)

Wybory przedterminowe w Polsce przeprowadza się w celu wyboru organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego bądź organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta) przed upływem kadencji – w przypadkach przewidzianych w ustawach oraz wyboru nowego parlamentu oraz Prezydenta RP przed upływem kadencji.

Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)Edytuj

W przypadku opróżnienia urzędu Prezes Rady Ministrów zarządza wybory przedterminowe w drodze rozporządzenia.

Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnegoEdytuj

Wybory te zarządza także Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Wybory przedterminowe organów stanowiących przeprowadza się najczęściej po odwołaniu rady gminy w wyniku ważnego referendum. Wyjątkami od tej reguły były:

Wybory parlamentarneEdytuj

Przedterminowe wybory parlamentarne zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku:

 • uchwały Sejmu o skróceniu kadencji podjętej przez 2/3 ustawowej liczby posłów[1]
 • nieotrzymania przez Prezydenta ustawy budżetowej w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu ustawy Sejmowi (Prezydent ma wtedy 14 dni za zdecydowanie o skróceniu kadencji Sejmu)[2]
 • jeżeli nie zostanie wyłoniona nowa Rada Ministrów[3].

W dwóch ostatnich przypadkach, Prezydent nie może zdecydować o skróceniu kadencji parlamentu podczas stanu nadzwyczajnego[4]

Wybory prezydenckieEdytuj

Przedterminowe wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta z powodu:

 • śmierci Prezydenta[5]
 • rezygnacji urzędującego Prezydenta[6]
 • stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze[7]
 • orzeczenia przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności urzędującego Prezydenta do pełnienia swoich funkcji ze względu na stan zdrowia [8]
 • orzeczenia przez Trybunał Stanu złożenia urzędu Prezydenta[9].

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 98 ust. 3 i 5 Konstytucji
 2. Art. 225 Konstytucji
 3. Art. 155 ust. 2 Konstytucji
 4. Art. 228 ust. 7 Konstytucji
 5. Art. 131 ust. 2 pkt 1 Konstytucji
 6. Art. 131 ust. 2 pkt 2 Konstytucji
 7. Art. 131 ust. 2 pkt 3 Konstytucji
 8. Art. 131 ust. 2 pkt 4 Konstytucji
 9. Art. 131 ust. 2 pkt 5 Konstytucji