Otwórz menu główne

Zachowanie polityczne

Rodzaje zachowań politycznychEdytuj

 • zachowania czynne – podmiot podejmuje działania praktykowane przez innych;
 • zachowania bierne – podmiot świadomie lub nieświadomie powstrzymuje się od pewnych czynności;
 • zachowania kontrolowane – podmiot podejmuje działania zgodnie z zaplanowanymi etapami i sposobami osiągania celów politycznych
 • zachowania niekontrolowane – podmiot podejmuje działania, będące wynikiem reakcji emocjonalnych, bezwarunkowych, minimalnych, nierefleksyjnych;
 • zachowania racjonalne – podmiot podejmuje świadome i celowe czynności, przynoszące korzyści w danych warunkach politycznych
 • zachowania indywidualne – wyrażają się w czynnościach podejmowanych przez jednostkę (podmiot-jednostka);
 • zachowania zbiorowe – wyrażają się w czynnościach podejmowanych przez zbiorowości, grupy ludzi ( podmiot-zbiorowość, grupa).

Szczególną formą zachowania politycznego są działania polityczne rozumiane jako: celowe, racjonalne, kontrolowane i dowolne ( świadomy i samodzielny wybór miejsca, czasu i sposobu postępowania).

Czynniki mające wpływ na zachowania polityczneEdytuj

 • cele oraz środki do ich realizacji
 • świadomość polityczna ( jeden z najważniejszych czynników)
 • psychika oraz osobowość podmiotu
 • wpływ środowiska ( często środowisko występuje jako determinanta zachowań politycznych)
 • czynniki sytuacyjne
 • system wzorców zachowań utrwalonych i upowszechnionych w tradycji i kulturze politycznej, przyjęty podczas procesu socjalizacji system wartości – bardzo silna determinanta bowiem wykształcone wzorce wynikają z akceptowanych norm moralnych i norm politycznych.

Zachowania polityczne przejawiają się poprzezEdytuj

 • publiczne manifestowanie poparcia dla przywódcy
 • polemiki kandydatów na parlamentarzystów
 • powstrzymanie się od korzystania z prawa głosu w wyborach powszechnych
 • wywieranie bezpośredniego lub pośredniego wpływu na środki decyzji politycznych
 • uczestnictwo w strajku
 • korzystanie z biernego prawa wyborczego-kandydowanie na urząd publiczny
 • upowszechnianie informacji politycznych w środkach masowego przekazu

Zachowania polityczne w państwach demokratycznychEdytuj

W państwie demokratycznym najbardziej cenione są zachowania polityczne oparte na aktywnym, świadomym i odpowiedzialnym udziale obywateli w życiu politycznym (łączone z działalnością w grupach i stowarzyszeniach, szczególnie lokalnych), zachowania o charakterze konsensualnym i konformistycznym, które charakterystyczne są dla społeczeństwa obywatelskiego.

Socjologia politykiEdytuj

Często przy badaniu kultury politycznej danego społeczeństwa i postępowaniu ludzi w działaniach politycznych bazuje się na wzorcach zachowań politycznych, jako sposobach postępowania, utrwalonych już w świadomości politycznej ludzi w odniesieniu do polityki i systemu politycznego.

Zachowania polityczne bada między innymi dziedzina zwana socjologią polityki. Jest to nauka zajmująca się społecznymi uwarunkowaniami sprawowania władzy politycznej. Socjologia polityki wychodzi od społeczeństwa i bada jak ono wpływa na państwo. Systematyczny rozwój socjologii polityki rozpoczął się w latach trzydziestych dwudziestego wieku (chociaż jej problemy były przedmiotem zainteresowań już takich uczonych jak Alexis de Tocqueville, Karol Marks, Max Weber.

BibliografiaEdytuj

 • E. Zieliński, Nauka o Państwie i Polityce, Warszawa 2001
 • M. Marody, Sens teoretyczny a sens empiryczny postawy, Warszawa 1976