Actiones famosae

Actiones famosae - w prawie rzymskim grupa powództw pociągających za sobą infamię zasądzonego pozwanego. Tego rodzaju infamię określano jako pośrednia (infamia mediata), gdyż uszczuplenie czci następowało z mocy wyroku sądowego, a nie z mocy samego prawa[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Digesta 3,2.1: Julianus: Pretorskie słowa brzmią: Infamią dotknięty jest (...) ten, kto będzie skazany w publicznym procesie o fałszywe oskarżenie czy zaniedbania obowiązków; ten, kto we własnym imieniu zostanie skazany za kradzież, rabunek, zniewagę, z tytułu złego zamiaru i podstępu czy też w celu popełnienia tych deliktów zawrze umowę; zasądzony z tytułu powództw spółki, opieki, zlecenia i przechowania przysłujących pupilowi, mandantowi i deponentowi (non contrario) (...)
    D. 3,2,1 Iulianus: Praetoris verba dicunt: Infamia notatur, (...) qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit; qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarium, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit; qui pro socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit (...)

BibliografiaEdytuj