Agnieszka Pawłowska

polska politolog

Agnieszka Pawłowska (ur. 1963[1]) – polska politolog, specjalizująca się w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym; nauczycielka akademicka związana z uczelniami w Lublinie i Rzeszowie[2].

Agnieszka Pawłowska
Data urodzenia

1963

profesor nauk o polityce
Specjalność: administracja publiczna, samorząd terytorialny
Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Doktorat

9 września 1993

Habilitacja

25 kwietnia 2003

Profesura

25 lutego 2019

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Rzeszowski

Życiorys edytuj

Urodziła się w 1963 roku. Po ukończeniu kolejno szkoły podstawowej i średniej podjęła w 1982 roku studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła magisterium w 1987 roku. Bezpośrednio potem została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Ruchów i Doktryn Politycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych (późniejszy Instytut Nauk Politycznych, a następnie Wydział Politologii UMCS). Od 1988 roku wchodziła także w skład zespołu naukowego pracującego pod kierunkiem prof. Lecha Zachera. Zespół ten w późniejszym czasie przekształcił się w Zakład Socjologii Polityki. Jednocześnie podjęła studia doktoranckie[3]. W 1993 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy pt. Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, której promotorem był prof. Lech Zacher[4]. Wraz z nowym tytułem w 1994 roku otrzymała awans na stanowisko adiunkt na Wydziale Politologii UMCS. W 1997 roku przeniosła się na zaproszenie dr hab. Stanisława Michałowskiego do nowo powstałego Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii UMCS[3]. Jednocześnie od 1999 roku podjęła pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie[2]. W 2003 roku Rada Wydziału Politologii UMCS nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy nt. Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania[5]. Od 2005 do 2007 roku pełniła na Wydziale Politologii UMCS funkcję kierownika studiów doktoranckich[3].

1 października 2007 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W 2009 roku została kierownikiem Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Katedrze Politologii UR. W 2012 roku objęła funkcję dyrektora Katedry Politologii UR[6].

Została członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN na kadencję 2020–2023[7].

Była stypendystką Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z samorządem terytorialnym w ujęciu porównawczym, a także rozwojem lokalnym i regionalnym.

Jest autorem lub współautorem blisko 150 publikacji naukowych, w tym m.in. 3 monografie autorskich oraz 5 monografii pod redakcją lub współredagowanych[6]. Do najważniejszych jej prac należą[8]:

 • Administracja publiczna: zagadnienia wstępne, Lublin 1991.
 • Władza, elity, biurokracja: studium z socjologii polityki, Lublin 1998.
 • Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004.
 • Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, Lublin 2010.
 • Absolwent w służbie społeczeństwu: raport z prac grupy partnersko-eksperckiej, Wrocław 2011.
 • Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów 2012.

Przypisy edytuj

 1. Data urodzenia w bazie danych Biblioteki Narodowej w Warszawie [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 2. a b Prof. Agnieszka Pawłowska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-12-10].
 3. a b c A. Pawłowska, Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych, w zakresie kształcenia kadr i organizacyjnych, Rzeszów 2012.
 4. Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-12-10].
 5. Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-12-10].
 6. a b Biografia na stronie Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. politologia.univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-14)]. [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 7. Komitet Nauk Politycznych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-02-29].
 8. Dane na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Rzeszowie, stan na XII 2013 roku

Linki zewnętrzne edytuj