Otwórz menu główne

Szkoła podstawowa

Szkoła dla dzieci w wieku 6-7 do12-15 lat

Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. W wielu krajach (w Europie – w zdecydowanej większości) dopuszczalne jest nauczanie poza szkołą (edukacja domowa), jednakże wymagane jest wykazanie się dziecka opanowaniem określonego zasobu wiedzy[1].

Spis treści

Szkoła podstawowa w PolsceEdytuj

HistoriaEdytuj

 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaznie

Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem współczesnego systemu oświaty i jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny ujęto prawem polskim w wieku XIX (1808), w okresie międzywojennym (1919)[2] oraz w latach 40/50 oraz 90. XX w. (1990)[3].

W okresie międzywojennym funkcjonował model szkoły siedmioletniej dla dzieci w wieku 7-14 lat. W początkowym okresie odbudowy szkolnictwa – po okresie zaborów – dopuszczano szkoły 4-klasowe z uzupełniającą nauką 3-letnią, lub szkoły 5-letnie z uzupełnieniem 2-letnim. Dziecko kończyło szkołę po 7 klasach lub (w przypadku braku postępów w nauce) maksymalnie po osiągnięciu 14 lat do końca roku szkolnego[2].

W czasach II wojny światowej przez okres 3 lat (1939-1942) szkoła podstawowa była czteroklasowa. Od roku szkolnego 1948/49 do 1965/66 szkoła podstawowa była szkołą 7-letnią, tworząc wraz z 4-letnim liceum ogólnokształcącym 11-letni cykl kształcenia ogólnego, w którym kolejne klasy stanowiły jednolity ciąg, liczony od klasy pierwszej do jedenastej.

Przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8 nastąpiło w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania i – zgodnie z zawartą w niej argumentacją – miało na celu lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych[4]. Realizacja reformy polegała na wprowadzeniu nowych programów kształcenia w klasach V-VII oraz zorganizowaniu w roku szkolnym 1966/67 klasy ósmej, do której poszli jako pierwsi uczniowie z rocznika 1952. Szkoła ta – zgodnie z nazwą – była podstawowym ogniwem polskiego systemu szkolnego. Nauka w zakresie ośmiu klas szkoły podstawowej była objęta obowiązkiem szkolnym. Dowód ukończenia tej szkoły stanowiło świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwiało kontynuację nauki w różnego typu szkołach ponadpodstawowych.

Do 1991 r. szkoła podstawowa była placówką jednolitą pod względem programu kształcenia. Oznaczało to, że kształcenie w niej przebiegało według takiego samego programu we wszystkich szkołach w kraju oraz takich samych podręczników. Zmiany dokonywane po tym okresie polegają m.in. na tym, że nauczyciele mogą realizować różne programy nauczania uwzględniające jedynie podstawę programową, czyli określony zestaw wspólnych treści, zatwierdzonych przez ministra edukacji narodowej.

Kształcenie w ciągu pierwszych trzech lat (nauczanie początkowe) miało w założeniu charakter propedeutyczny, gdyż umożliwiało opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji. Pozostałe lata nauki poświęcone były kształceniu ogólnemu w zakresie różnych przedmiotów, odpowiadających podstawowym dyscyplinom naukowym (np. historia) oraz obszarom aktywności człowieka (np. muzyka). Mimo takich założeń również w nauczaniu początkowym kształcenie odbywało się z podziałem na przedmioty nauczania. Ponadto w 8-letniej szkole podstawowej były organizowane klasy przysposabiające do pracy zawodowej, przeznaczone dla uczniów, którzy do 15. roku życia ukończyli zaledwie V lub VI klasę i nie rokowali ukończenia szkoły podstawowej w przepisowym czasie.

Ostatni absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej (z rocznika 1985/1986) opuścili jej mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest jednocześnie pierwszym rokiem wprowadzania w życie 6-letniej szkoły podstawowej. Z dniem 1 września 2017 r. przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową[5].

Nauczanie wg obecnych przepisówEdytuj

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata (pierwszy etap edukacyjny – klasy I-III) nazywany jest edukacją wczesnoszkolną. Zajęcia najczęściej prowadzone są przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy, (choć w przypadku języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej i plastycznej oraz zajęć wychowania fizycznego zajęcia może prowadzić również inny/inni nauczyciel/nauczyciele). Zajęcia są prowadzone (prócz przedmiotu dodatkowego takiego jak np. religia) w wymiarze 1800 godzin w cyklu kształcenia.Przedmiot dodatkowy jest prowadzony w wymiarze 180 godzin w cyklu kształcenia.

W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów[6]:

 • język polski (co najmniej 750 godzin w cyklu kształcenia),
 • pierwszy język obcy nowożytny (co najmniej 450 godzin w cyklu kształcenia),
 • drugi język obcy nowożytny (co najmniej 120 godzin w klasach 7-8),
 • muzyka (co najmniej 120 godzin w klasach 4-7),
 • plastyka (co najmniej 120 godzin w klasach 4-7),
 • historia (co najmniej 270 godzin w cyklu kształcenia),
 • wiedza o społeczeństwie (co najmniej 60 godzin w klasie 8),
 • przyroda (co najmniej 30 godzin w klasie 4,później następuje podział na biologię, geografię, fizykę, chemię),
 • geografia (co najmniej 150 godzin w klasach 5-8),
 • biologia (co najmniej 150 godzin w klasach 5-8),
 • chemia (co najmniej 120 godzin w klasach 7-8),
 • fizyka (co najmniej 120 godzin w klasach 7-8),
 • matematyka (co najmniej 600 godzin w cyklu kształcenia),
 • informatyka (co najmniej 150 godzin w cyklu kształcenia),
 • technika (co najmniej 90 godzin w klasach 4-6),
 • wychowanie fizyczne (co najmniej 385 godzin w cyklu kształcenia),
 • edukacja dla bezpieczeństwa (co najmniej 30 godzin w klasie 8),
 • zajęcia z wychowawcą (co najmniej 150 godzin w cyklu kształcenia).

Szkoła podstawowa organizuje zajęcia z przedmiotów religia lub etyka zgodnie z deklaracją rodziców – przedmiot nie jest obowiązkowy (uczeń może uczęszczać także na oba przedmioty albo żaden z nich)[7].

 
Budynek Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Meridian w Warszawie

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w klasach IV-VIII (przedmiot, dla którego nie ustalono podstawy programowej). Na realizację ww. zajęć dyrektor szkoły przeznacza tzw. godziny do dyspozycji dyrektora szkoły lub godziny dodane przez organ prowadzący szkołę. Od 1 września 2006 roku w wielu szkołach podstawowych został wprowadzony język obcy nowożytny (w większości szkół język angielski) na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) w wymiarze 2 godzin zajęć tygodniowo.

Uczniowie klas szóstych do roku szkolnego 2015/2016 włącznie obowiązkowo przystępowali do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Istnieją również specyficzne rodzaje szkół podstawowych – specjalne, integracyjne, szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, szkoły podstawowe sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego.Szkoły podstawowe są przede wszystkim prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak np. gmina, miasto (szkolnictwo publiczne). Istnieje również wiele szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje i kościoły (szkolnictwo niepubliczne). Szkoły niepubliczne po zapewnieniu spełniania niezbędnych wymagań uzyskują uprawnienia szkół publicznych.

We wszystkich szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych obowiązują te same podstawowe zasady:

Po ukończeniu szkoły podstawowej do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uczniowie kontynuowali naukę w gimnazjach.

W wielu szkołach podstawowych, zwłaszcza zlokalizowanych na terenach wiejskich, funkcjonują oddziały przedszkolne. Najczęściej uczęszczają do nich dzieci sześcioletnie, realizujące w nich wprowadzony w Polsce od 1 września 2004 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Od 1 września 2007 r. został wprowadzony w publicznych szkołach podstawowych obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju według wzoru ustalonego przez dyrektora szkoły (tzw. mundurka szkolnego), jednak już w kolejnym roku szkolnym obowiązek zniesiono, pozostawiając swobodę decyzji w tej sprawie szkolnej społeczności.

Świadectwo szkolne w szkole podstawowejEdytuj

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne (po ukończeniu klas od I do VII) oraz ukończenia szkoły podstawowej (po klasie VIII). Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i jest drukowane na niebieskim giloszu.

Przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowejEdytuj

Zobacz więcej w artykule System oświaty w Polsce, w sekcji Reformy w III RP.

W 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy likwidującej gimnazja oraz przywracającej 8-klasową szkołę podstawową, która została uchwalona przez Sejm, przyjęta przez Senat, podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw[8].

StatystykaEdytuj

2009-10

W roku szkolnym 2009-2010 działało 13 191 szkół podstawowych dla dzieci (miasta: 3 921, wsie: 9 270). Uczyło się w nich 2,2 mln dzieci. Uczniowie szkół podstawowych stanowili w tym czasie 41,7% uczniów szkół wszystkich stopni edukacji. Szkoły prowadzone przez samorządy stanowiły 93,0% a prywatne 6,7% wszystkich szkół podstawowych. Działały 4 szkoły podstawowe dla dorosłych[9].

2015-16

W roku szkolnym 2015/2016 działały 13 563 szkoły podstawowe (miasta: 4 855, wsie: 8 708). Liczba szkół podstawowych na obszarach wiejskich w stosunku do lat 2003/2004 zmniejszyła się o 1762 (16,8%). Do szkół uczęszczało 2,5 mln uczniów (miasta: 1,53 mln., wsie: 0,94 mln. uczniów). W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym nastąpił wzrost liczby uczniów (średnio 7,6%). Wzrost związany był z obowiązkiem szkolnym nałożonym od tego roku na dzieci 6-letnie. Do I klas obowiązkowo poszły wszystkie dzieci urodzone w 2009 roku oraz dzieci 7-letnie urodzone w drugiej połowie 2008 roku[10].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. The Legal Situation of Home Education in Europe , w: The Wiley Handbook of Home Education, Editors: M. Gaither; researchgate.net
 2. a b Dekret o obowiązku szkolnym 1919 r.
 3. Art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 4. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. z 1961 r. nr 32, poz. 160).
 5. Art. 116 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.).
 6. Beata Domerecka, Izabela Leśniewska, Ryszard Sikora, Piotr Tałan: Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania (pol.). s. 14-15. [dostęp 2016-09-19].
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155, ze zm.).
 8. Rządowy projekt ustawy – Prawo oświatowe. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2016-11-30].
 9. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS Warszawa 2010
 10. Małgorzata Żyra: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016 (pol.). Główny Urząd Statystyczny. s. 67. [dostęp 2017-02-28].