Zabór austriacki

Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austria.

Zasięg państwa austriackiego na mapie współczesnej Polski z lat 1846–1918
Ziemie Rzeczypospolitej po rozbiorach w latach 1795–1806

Obszar ziem dawnej Rzeczypospolitej pod władztwem cesarza z dynastii Habsburgów, zmieniał się na przestrzeni lat, tj. od pierwszego rozbioru w 1772 r. do zajęcia przez Austrię Wolnego Miasta Krakowa w 1846 roku. Odrodzona w 1918 r. II Rzeczpospolita objęła całe terytorium zaboru austriackiego (prócz Spisza).

Zajęcie SpiszaEdytuj

W 1769 r. Austria zajęła ziemie Spisza, objęte zastawem spiskim.

Zajęcie części PodhalaEdytuj

W 1770 r. Austria zagarnęła część Podhala, obejmującą południowe części starostw czorsztyńskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego.

I rozbiór Polski – 1772Edytuj

W jego wyniku Austria zajęła, jako Galicję Wschodnią: województwo ruskie, okolice Zamościa i południową Małopolskę, część Podola i Wołynia (około 83 tys. km² i 2,65 miliona ludzi).

Wojska austriackie przekroczyły granicę 14 maja 1772 r. Ponieważ wstępne ustalenia co do przebiegu granic zaborów nie były dokładne, armia próbowała zająć jak największe terytorium. Granica z Rosją miała przebiegać na rzece Podhorce. Jednak wojskowi, nie mogąc znaleźć rzeki o tej nazwie (przypuszczalnie chodziło o Seret), doszli aż do Zbrucza.

Praktycznie nigdzie nie natrafiono na opór, z wyjątkiem Lwowa, okupowanego od kilku lat przez wojska rosyjskie. Mimo że traktaty graniczne podpisano 5 sierpnia, wojska rosyjskie opuściły Lwów dopiero 15 września, i tego dnia wkroczyły do niego wojska austriackie pod dowództwem generała Andreasa Hadika de Futaka. 16 września opuścili Lwów żołnierze polskiej armii koronnej.

Pod koniec 1772 ogłoszono wywód uzasadniający prawa Austrii do tych ziem. Autorami wywodu byli hofrat Teodor Antoni Rosenthal, kustosz Adam Kollar i rektor Josef Benczura, a nosił on tytuł Wywód poprzedzający prawa Korony Węgierskiej do Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony Czeskiej do Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego.

II rozbiór Polski – 1793Edytuj

Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze, ponieważ była zajęta wojną z rewolucyjną Francją.

III rozbiór Polski – 1795Edytuj

Trzeci rozbiór objął, jako Galicja Zachodnia: północną Małopolskę z Kielcami, Radomiem i Lublinem oraz wschodnie Mazowsze (około 47 tys. km² i 1,5 miliona ludzi).

Późniejsze zmianyEdytuj

W 1809 r. zabór austriacki utracił na rzecz Księstwa Warszawskiego wszystkie ziemie III zaboru oraz część I zaboru (cyrkuł zamojski), a na rzecz Rosji oddano Kraj Tarnopolski. W 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Kraj Tarnopolski powrócił do Cesarstwa Austrii, a po klęsce Napoleona I w 1815 z terenów Księstwa utworzono Królestwo Polskie. Także w 1815 r. utworzono wokół Krakowa Wolne Miasto, które w 1846 włączono do Austrii. Od 1867 na obszarze zaboru austriackiego istniała autonomia galicyjska, w której Polacy mieli największą swobodę językową i kulturalną spośród zaborów, aż do momentu uzyskania niepodległości.

W czasie I wojny światowej Austro-Węgry wspólnie z Niemcami zajęły dawne Królestwo Polskie. Austro-Węgry okupowały wówczas tereny Kielecczyzny i Lubelszczyzny (Generalne Gubernatorstwo Lubelskie).

Po I wojnie światowej Polska odzyskała cały zabór austriacki, z wyjątkiem większości Spisza.

Historia zaboru austriackiegoEdytuj

 
Obszar Galicji objęty rzezią galicyjską (czerwony) w odniesieniu do powstania krakowskiego (niebieski)

Austria była państwem, które wzięło udział w dwóch rozbiorach Polski: pierwszym (1772) i trzecim (1795). Obszar zabrany przez Austriaków stanowił 11% terytorium Polski w granicach z 1772. Zamieszkiwało go 3,8 miliona ludności. Nosił nazwę Królestwa Galicji i Lodomerii, zwykle jednak określa się go krótko Galicją.

Początkowo zabór austriacki naznaczony był silną germanizacją. W ramach tzw. kolonizacji józefińskiej powstało w Galicji wiele kolonii niemieckich[1]. Z kolei grono profesorskie na uniwersytetach lwowski i jagielloński w tym okresie składało się niemal wyłącznie z Niemców[2].

Po przegranej wojnie z Księstwem Warszawskim (1809) Cesarstwo Austrii musiało zrezygnować z terenów zajętych w czasie III zaboru. Po kongresie wiedeńskim z odłączonych od Księstwa Warszawskiego Krakowa i najbliższych okolic utworzono Wolne Miasto Kraków, które poddano wspólnemu nadzorowi trzech państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii. Obejmowała ona obszar liczący 1164 km² z 88 tysiącami mieszkańców.

Po upadku powstania listopadowego mocarstwa rozbiorowe postanowiły znaleźć pretekst, który usprawiedliwiłby zlikwidowanie Wolnego Miasta Krakowa. Dogodnym momentem stał się wybuch powstania krakowskiego w 1846 (miał to być ogólnonarodowy zryw przygotowany na emigracji przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie). Po jego klęsce przyłączono Wolne Miasto do Galicji.

Kilka dni przed rozpoczęciem powstania 19 lutego 1846 doszło do masowych pogromów ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych oraz księży (tzw. rzezi galicyjskiej). W okolicach Jasła na ich czele stał chłop Jakub Szela. Poprawę warunków życia pracujących na roli przyniosła dopiero w 1848 Wiosna Ludów. Wtedy to gubernator Galicji Franz Stadion podjął decyzje o zniesieniu pańszczyzny, uprzedzając tym samym rozporządzenie wydane przez cesarza Ferdynanda I. Chłopi otrzymali ziemię na własność. Z biegiem czasu rozpoczęli dalsze działania, mające na celu polepszenie swojej sytuacji. Przejawem tego było m.in. powstanie nowych organizacji, które miały reprezentować sprawy chłopów.

 
Sejm Krajowy we Lwowie ok. 1898

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XIX wieku Galicja otrzymała autonomię (w granicach Austro-Węgier). Powołano do życia m.in. Sejm Krajowy i Radę Krajową. Do szkół, urzędów i sądów wprowadzono język polski. Zasiadający w rządzie minister – Polak – miał prawo opiniowania projektów postanowień mających związek z Galicją. Nie brakowało w rządzie ministrów polskich zajmujących się różnorakimi resortami, dwukrotnie zaś Polacy byli premierami. Również Polak stał na czele prowincjonalnej administracji Galicji. Większość ziem pozostających pod zaborem austriackim była zacofana gospodarczo. Rozwijała się natomiast w Galicji polska oświata, nauka i kultura ze swobodą, dużo większą niż w innych zaborach. Autonomia w Galicji dała Polakom warunki najkorzystniejsze od czasów Królestwa Polskiego.

Powstawały tu liczne polskie organizacje polityczne. Od 1869 działała w Krakowie konserwatywna grupa, której członków zwano Stańczykami. Jej działaczami byli m.in.: Stanisław Tarnowski, Józef Szujski i Michał Bobrzyński. Zachowując lojalność wobec Austro-Węgier, pragnęli oni jednocześnie rozwoju kulturalnego Galicji. Krytykowali działalność konspiracyjną oraz byli przeciwni przeprowadzaniu jakichkolwiek demonstracji. W 1895 na kongresie w Rzeszowie utworzono chłopskie Stronnictwo Ludowe. W swoim programie domagało się ono poszanowania przez zaborcę praw obywatelskich, reformy prawa wyborczego oraz rozwoju oświaty. W 1903 zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe. W 1897 we Lwowie powstało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (zwane później endecją) z Romanem Dmowskim na czele.

W Galicji, podobnie jak w pozostałych zaborach, tworzyły się również organizacje robotnicze, np. Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna (1892).

Największe miasta w zaborze austriackimEdytuj

 
Lwów, pocz. XX w.
 
Kraków, pocz. XX w.

Lista największych miast zaboru austriackiego w 1900 r.[3] oraz ich późniejsza przynależność państwowa:

miasto populacja kraj koronny województwo
(w 1771)
rok przyłączenia
do Austrii
1930 2017
1. Lwów 159 877   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
2. Kraków 91 323   Galicja i Lodomeria[a]   krakowskie 1795, 1846[b]    
3. Przemyśl 46 295   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
4. Kołomyja 34 188[4]   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
5. Tarnów 31 691[5]   Galicja i Lodomeria   sandomierskie 1772    
6. Tarnopol 30 415   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772, 1815[c]    
7. Stanisławów 30 410   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
8. Stryj 23 205   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
9. Jarosław 22 660   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
10. Drohobycz 19 432   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
11. Brody 17 361[6]   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
12. Sambor 17 039[7]   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    
13. Nowy Sącz 15 724[8]   Galicja i Lodomeria   krakowskie 1770[d]    
14. Rzeszów 15 010[9]   Galicja i Lodomeria   ruskie 1772    

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Formalnie do Wielkiego Księstwa Krakowskiego
 2. Ponownie, po przejściu do Księstwa Warszawskiego w 1809 r. i po okresie Wolnego Miasta Kraków od 1815 r.
 3. Ponownie, po przejściu do zaboru rosyjskiego w 1809 r.
 4. W trakcie zajęcia Spisza i Podhala przez Austriaków

PrzypisyEdytuj

 1. Henryk 1938 ↓.
 2. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
 3. Städte der k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn, www.deutsche-schutzgebiete.de [dostęp 2017-12-03] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-12].
 4. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).
 5. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).
 6. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).
 7. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).
 8. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).
 9. Datei:Oesterreich-12.djvu – GenWiki, wiki-de.genealogy.net [dostęp 2017-12-03] (niem.).

BibliografiaEdytuj