Akt prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał.

Zasada hierarchicznej struktury systemu źródeł prawa

edytuj

Zgodnie z konstytucyjną zasadą hierarchicznej struktury systemu źródeł prawa, akty prawa miejscowego muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi. Wydawane są w formie uchwał przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego: radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa. Z kolei akty wykonawcze prawa miejscowego są wydawane w formie zarządzeń i uchwał (zarząd powiatu) organów wykonawczych odpowiednich szczebli: na szczeblu gminywójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a na pozostałych szczeblach odpowiednio: zarządu powiatu (nie starosty – chociaż w wyjątkowych sytuacjach także on w formie zarządzenia), natomiast zarząd województwa nie ma kompetencji w zakresie wydawania aktów prawa miejscowego, a w szczególności przepisów porządkowych.

Akty prawa miejscowego wydają także terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie oraz organy administracji niezespolonej). Obowiązują one w całym województwie lub jego części[1].

Zasada legalizmu

edytuj

Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności[2], akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Zakres ich obowiązywania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu. Publikowane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych prowadzonych przez wojewodę[3].

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, ze zm.) Roz. 4, art. 39.
  2. Art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.) stanowi:
    Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718). Art. 13.

Bibliografia

edytuj
  • J. Wilk, Akt prawa miejscowego jako forma prawna, Nowe Zeszyty Samorządowe 2009, nr 6, poz. 96.
  • Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, wydanie 5, 2012.
  • Paweł Fiktus, Stanowienie gminnych i powiatowych przepisów porządkowych (w:) Studia z myśli polityczno-prawnej i historii prawa, (red.) Tomasz Chłopecki, Paweł Fiktus), Łódź 2023, s. 235-271

Linki zewnętrzne

edytuj