Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

Wyróżnia się także akty prawne powszechnie obowiązujące (wiążące nieograniczony podmiotowo krąg adresatów) oraz wewnętrznie obowiązujące (dotyczące ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów)

Budowa aktu prawnegoEdytuj

 • Część nieartykułowana:
 1. określenie rodzaju aktu prawnego;
 2. data uchwalenia;
 3. nazwa i tytuł aktu;
 4. preambuła (w przypadku niektórych ustaw o szczególnej doniosłości, w tym ustaw zasadniczych).
 • Część artykułowana:
 1. przepisy ogólne – zakres stosunków społecznych normowanych przez akt;
 2. przepisy szczegółowe – konkretne normy regulujące stosunki społeczne;
 3. przepisy przejściowe i dostosowujące – regulacja wpływu nowego prawa na obowiązujące już normy;
 4. przepisy końcowe – przepisy dotyczące terminu wejścia aktu w życie (vacatio legis) i wygaśnięcia mocy prawnej innych aktów;
 5. podpis osoby pełniącej funkcję organu, który zgodnie z konstytucją danego państwa jest kompetentny do promulgacji danego typu aktu normatywnego.

Polskie akty prawneEdytuj

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej reguluje hierarchię polskich aktów prawnych. Pierwszeństwo mają normy konstytucyjne przed ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.

Warunkiem wejścia aktu w życie jest jego publikacja. Akty ogłaszane są w dziennikach urzędowych:

Zobacz teżEdytuj