Akt prawny – działanie mające doniosłość prawną i rodzące skutki prawne. Mogą zostać podzielone na indywidualne (adresowane do konkretnie określonych podmiotów[1]) oraz generalne (adresowane do pewnej kategorii adresatów[1]).

Akty prawne wydawane przez kompetentne organy prawodawcze, mocą których ustanawiane są przepisy prawa, nazywane są aktami normatywnymi, aczkolwiek pod tym pojęciem można także rozumieć wszystkie teksty zawierające normy postępowania[2].

Podział aktów prawnych edytuj

Spośród aktów prawnych można wyróżnić akty indywidualne oraz generalne (normatywne).

Na indywidualne akty prawne składają się:

 1. akty stosowania prawa w postaci rodzących skutki prawne decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy państwowe (np. orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych);
 2. czynności prawne[2].

Spośród generalnych aktów prawnych w Polsce w Konstytucji RP wyróżniono:

 • akty prawa o mocy powszechnie obowiązującej, w tym:
  • ratyfikowane umowy międzynarodowe
  • ustawy
  • rozporządzenia
  • akty prawa miejscowego
 • akty prawa o charakterze wewnętrznym
  • uchwały Rady Ministrów
  • zarządzenia Prezesa Rady Ministrów[3].

Generalnymi aktami prawnymi mogą być tylko te akty, które zostały ogłoszone w sposób przewidziany przez prawo[2]. W Polsce generalne akty prawne publikowane są wyłącznie w następujących dziennikach urzędowych:

Budowa aktu prawnego edytuj

Generalne akty prawne w Polsce zbudowane są co do zasady w następujący sposób (przewidziany także przez zasady techniki prawodawczej[4]):

 • tytuł aktu,
 • przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe;
 • przepisy o zmianie przepisów obowiązujących (przepisy nowelizujące);
 • przepisy epizodyczne;
 • przepisy przejściowe i dostosowujące;
 • przepisy końcowe (przepisy uchylające, o wejściu w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej aktu)[1].

Przypisy edytuj

 1. a b c d Chauvin i inni, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, ISBN 978-83-8235-632-8, OCLC 1262599616.
 2. a b c Józef Nowacki i inni, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 6, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020, s. 116–123, ISBN 978-83-8223-384-1, OCLC 1225235454 [dostęp 2021-12-24].
 3. Art. 87-93 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 473 ze zm.).
 4. § 13-14 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).