Analiza danych

proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji

Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania.

Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.

Dane zastane możemy podzielić ze względu na:

 1. Charakter:
  • Ilościowe
  • Jakościowe
 2. Formę
  • Dane opracowane
  • Dane surowe
 3. Sposób powstania
  • Pierwotne
  • Wtórne
 4. Dynamikę
  • Ciągła rejestracja zdarzeń
  • Rejestracja w interwałach czasowych
  • Rejestracja jednorazowa
 5. Poziom obiektywizmu
  • Obiektywne
  • Subiektywne
 6. Źródła pochodzenia
  • Dane publiczne
  • Dane prywatne

Badania wykorzystujące dane zastane to: desk research, analiza treści i wtórna analiza statystyczna.

Bibliografia edytuj