Bór bagienny

rodzaj lasu

Bór bagienny – siedlisko borowe, charakterystyczne dla bezodpływowych niecek. Występują tu gleby torfowe i murszowe (wysokie). Wody gruntowe występują na głębokości około 0,5 m.

Bór bagienny
Ilustracja
Bór bagienny na Nizinie Środkowomazowieckiej w rezerwacie Bocianowskie Bagno
Syntaksonomia
Klasa

Vaccinio-Piceetea

Rząd

Cladonio-Vaccinietalia
Vaccinio-Piceetalia

Związek

Dicrano-Pinion, Piceion-Abietis,

Zespół

Vaccinio uliginosi-Pinetum
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescensis (Betuletum pubescensis)
Sphagno-Piceetum
Bazzanio-Piceetum
Sphagno girgensohnii-Piceetum

W warstwie drzewostanu dominuje sosna IV, V, VI klas bonitacji, z niewielka domieszką brzozy omszonej lub świerka. Podrostu brak lub występują gatunki z I piętra. Podszyt ubogi, w tym kruszyna pospolita i nieliczne wierzby (uszata, szara).

Udział tego typu siedliska w Polsce stanowi 1% ogółu siedlisk leśnych.

Gatunki runa różnicujące bór bagienny od boru wilgotnego:

Gatunki częste:

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj