Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – prowadzone od maja 1992 r.[1][2] zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy[3] co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny[4] badanie polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych. Jest to specyficzne badanie panelowe, w którym w każdej kolejnej fali badania wymieniana jest 1/4 składu próby (tzw. panel rotacyjny).

Badanie zgodne z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy zapewnia porównywalność uzyskanych danych w skali międzynarodowej[5]. Badania dotyczą reprezentatywnej próby osób w wieku 15 i więcej lat[6]. W trakcie BAEL zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, równa sumie pracujących i bezrobotnych[6]. Wyszczególniona jest również grupa biernych zawodowo czyli osoby nie są zatrudnione i jednocześnie nie poszukują pracy[7][8]. W 2019 roku odsetek osób biernych zawodowo w Polsce wynosił 16.4%[9].

Zgodnie z metodyką BAEL pracującymi są osoby, które w badanym tygodniu co najmniej przez 1 godzinę wykonywały pracę zarobkową, tzn. prowadziły własną działalność gospodarczą, były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego na podstawie stosunku pracy, pomagały bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej lub uczyły się zawodu otrzymując wynagrodzenie[6]. Osoby, które akurat nie pracowały z powodu urlopu, choroby lub innych powodów (do 3 miesięcy lub powyżej 3 miesięcy przy równoczesnym otrzymywaniu co najmniej 50% wynagrodzenia) również są zaliczane do pracujących[6].

Aby osoba została uznana za bezrobotną według BAEL, musi spełniać następujące warunki łącznie[10]:

 • być w wieku 15-74 lata,
 • nie pracować w okresie badanego tygodnia,
 • aktywnie poszukiwać pracy (konkretne działania w okresie 4 tygodni przed badaniem, wliczając w to tydzień badania),
 • być gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które znalazły pracę, czekają na jej rozpoczęcie (do 3 miesięcy) i jednocześnie deklarowały chęć jej podjęcia[11].

PrzypisyEdytuj

 1. Aktywność ekonomiczna ludności województwa katowickiego 1994 r. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 1994 r., Katowice 1995 [dostęp 2021-05-19].
 2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2021-05-19].
 3. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 2 kwartale 2008 r., Katowice 2008.
 4. KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie badania aktywności ekonomicznej ludności, [w:] OpenLEX [online] [dostęp 2021-05-19] (pol.).
 5. Marek Stec, Przemiany podaży pracy osób niepełnosprawnych w Polsce w okresie transformacji, [w:] Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. Tom 5, nr 1 [online], marzec 2019 [dostęp 2021-05-27].
 6. a b c d Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018 [dostęp 2021-05-27].
 7. Adam Borowicz, Ocena możliwości uzupełnienia danych BAEL informacjami ze źródeł administracyjnych w celu dokładniejszej analizy danych o bezrobociu., „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 309, Wrocław 2013, s. 19-26.
 8. Polacy przed 25 rokiem życia: Młodzi bierni lub bezrobotni, gazetaprawna.pl [dostęp 2021-05-27].
 9. Rośnie liczba biernych zawodowo Polaków!, biznes.interia.pl [dostęp 2021-05-27].
 10. Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2021-05-19] (pol.).
 11. Bezrobotni według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2021-05-27].

BibliografiaEdytuj

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2011. „Informacje i opracowania statystyczne”, 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1425-7890.