Centrum e-Zdrowia

(Przekierowano z CSIOZ)

Centrum e-Zdrowia (CeZ) – państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Obszarem jej działania jest rozwój systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Do sierpnia 2020 roku Centrum funkcjonowało pod nazwą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)[1].

Przedmiot działalnościEdytuj

Przedmiotem działalności Centrum e-Zdrowia jest[2]:

 • realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz;
 • monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych, na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i kompatybilności z systemami teleinformatycznymi planowanymi, budowanymi lub prowadzonymi przez Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa;
 • realizacja zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenie analiz i projektów, które umożliwiają podejmowanie działań prowadzących do poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a także projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;
 • prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459) oraz koordynacja i zbieranie oraz analizowanie danych, na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej, gromadzonych w jednostkach organizacyjnych w tym w podmiotach leczniczych, instytutach badawczych, jednostkach akademickich oraz Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • realizacja zadań administratora systemu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555) lub innych aktach prawnych;
 • zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633) oraz innych systemów, w przypadkach określonych w aktach prawnych;
 • prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

ProjektyEdytuj

Aktualne realizowane projekty w Centrum:

 • „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1)
 • System informatyczny rezydentur

Zakończone projekty:

 • „Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów medycznych” (P2)
 • „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” (P3)
 • „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4)
 • Zozmail
 • Projekt transform
 • Krajowy rejestr dawców krwi
 • System obsługi importu docelowego
 • System obsługi list refundacyjnych
 • Krajowy rejestr operacji kardiochirurgicznych
 • Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia

W ramach projektu P2 dostarczona została Platforma Rejestrów Medycznych[3], która jest centralnym miejscem, w którym zgromadzone są informacje z szeregu rejestrów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą[4]
 • Rejestr Aptek[5]
 • Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych[6]
 • Rejestr Produktów Leczniczych[7]
 • Lista Surowców Farmaceutycznych[8]
 • Centralny Rejestr Farmaceutów[9]
 • Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych[10]
 • Rejestr Ośrodków i Banków[11]
 • Rejestr Systemów Kodowania[12]

KlasyfikacjeEdytuj

Dla zapewnienia interoperacyjności CSIOZ dba o aktualność polskich tłumaczeń klasyfikacji medycznych, udostępnia je za pomocą narzędzia Webservice w ramach Rejestru Systemów Kodowania[13]

 • ICD-10 – Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • ICF – Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia
 • ICNP – Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej
 • Snomed CT – systematized nomenclature of medicine – clinical terms
 • ATC – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna
 • LOINC – nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj