Otwórz menu główne

Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) – czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

Spis treści

Raport Pierwszej Grupy RoboczejEdytuj

Podsumowanie Pierwszej Grupy Roboczej dla Decydentów (The Working Group I Summary for Policymakers) zostało opublikowane 2 lutego 2007.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis, the report of Working Group I ocenia naukowe podstawy naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na klimat, ocenia czy nauka jest w stanie dokonać atrybucji jakie czynniki wpływają na zmiany klimatu, i daje ocenę zmian klimatu w przyszłości.

Raport został napisany przez ponad 600 autorów z 40 krajów i był recenzowany przez 620 ekspertów i przedstawicieli rządów. Streszczenie raportu zostało ocenione przez przedstawicieli 113 krajów w czasie 10 Sesji Pierwszej Grupy Roboczej, które miało miejsce w Paryżu 29 stycznia – 1 lutego 2007 roku.

Główne wyniki Pierwszej Grupy RoboczejEdytuj

 • Następuje globalna zmiana klimatu.
 • Prawdopodobieństwo, że te zmiany są wywołane przez czynniki naturalne jest około 5%.
 • Prawdopodobieństwo, że zmiany te są spowodowane przez antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych jest ponad 90%.
 • Przewiduje się, że w XXI wieku temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 4 °C. Z tym, że możliwe są zmiany od 1,1 do 6,4 °C.
 • Poziom wód oceanu wzrośnie prawdopodobnie o 28 do 42 cm.
 • Istnieje 90% prawdopodobieństwo, że będą występowały upały i silne opady[1].

Intensywność huraganów tropikalnychEdytuj

Podsumowanie stwierdza, że

Istnieją dane obserwacyjne, że wzrasta aktywność silnych cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku od około 1970 roku i jest to skorelowane dodatnio ze wzrostem temperatury oceanu. Istnieje przypuszczenie że ta dodatnia korelacja jest prawdziwa w innych rejonach, jednak w tych obszarach jakość danych meteorologicznych nie jest zadowalająca. Oscylacje w skali dekad oraz ograniczona wiarygodność danych obserwacyjnych sprzed 1970, kiedy rutynowo zaczęto przeprowadzać obserwacje satelitarne, komplikują ocenę długoterminowych trendów aktywności cyklonów tropikalnych. Nie ma jasnego trendu liczby cyklonów tropikalnych w danym roku.

— autor, IPPC

Raport stwierdza ponadto, że:

 • Intensywność cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku wzrosła od 1970 i koreluje się dodatnio z temperaturą oceanu.
 • Obserwowane zwiększenie intensywności cyklonów tropikalnych jest większe niż w przewidywaniach modeli klimatu, w których uwzględniono obserwowalne zmiany SST.
 • Nie ma obserwowalnego trendu w ilości cyklonów tropikalnych.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 50% intensywność cyklonów tropikalnych wzrosła przez działalność człowieka.
 • Z prawdopodobieństwem większym niż 66% intensywność cyklonów tropikalnych może wzrosnąć w XXI wieku ze względu na działalność człowieka.
 • "wielkość antropogenicznych zmian (intensywności cyklonów tropikalnych) nie jest oceniona. Atrybucja tego zjawiska jest oparta na opinii ekspertów, a nie na formalnych badaniach atrybucji" (przypis do tabeli SPM-2).

To stwierdzenie pokazuje, że związek pomiędzy intensywnością huraganów i temperaturą oceanu jest nadal hipotezą (część naukowców kwestionuje tę hipotezę)[2][3].

Raport Drugiej Grupy RoboczejEdytuj

Raport drugiej grupy roboczej "Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Zmiany klimatu 2007: skutki, adaptacja i zagrożenie)[4] został ogłoszony 6 kwietnia w Brukseli.

Rozdział 7 "Industry, Settlement and Society" podkreśla, że nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi i że ludzie w krajach rozwijających się będą najbardziej dotknięci zmianami klimatu. W wielu przypadkach globalne ocieplenie będzie prowadziło do dalszych problemów środowiska, np. do wycinania lasów i braku wody.

W 2009 roku IPCC przyznało, że rozdziale poświęconym topnieniu lodowców popełniony został błąd dotyczący prognozowanej daty stopnienia niektórych lodowców.

Osobny artykuł: Glaciergate.

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj