Dochód realny

Dochód realny - dochód nominalny skorygowany o poziom inflacji. Wielkość dochodu realnego określa siłę nabywczą konsumenta, czyli ilość dóbr i usług, które może on nabyć za dochód nominalny. Wzrostowi dochodu nominalnego może towarzyszyć obniżenie dochodu realnego. Opisana sytuacja ma miejsce, gdy ceny dóbr i usług rosną szybciej niż płace, czyli nominalne dochody pieniężne.

Obliczanie dochodu realnegoEdytuj

Aby obliczyć dochód realny, trzeba podzielić wskaźnik dochodu nominalnego przez wskaźnik cen (miara inflacji). Przykładowo, jeśli dochód nominalny wzrósł w ciągu roku, od stycznia do grudnia, z 4000 zł do 5000 zł, a wskaźnik cen wyniósł w tym roku 110, to realny dochód na koniec roku wynosił 5000*(100/110) czyli 4545,45 zł.

BibliografiaEdytuj